Du är här: Polar-funktioner > Polar Smart Coaching-funktioner > Aktivitetsmätning dygnet runt

Aktivitetsmätning dygnet runt

Polar-appen på din M600 mäter dina aktiviteter med en 3D-accelerometer som registrerar dina armrörelser. Den analyserar frekvensen, intensiteten och regelbundenheten av dina rörelser tillsammans med din fysiska information, så att du kan se hur aktiv du verkligen är i din vardag, utöver din vanliga träning. Vi rekommenderar att du använder din M600 på din icke-dominanta hand för en mer exakt beräkning av din dagliga aktivitet.

Funktionen för aktivitetsmätning är alltid på. Om du använder en av Polars klockdisplayer på din M600 ser du din aktivitetsutveckling på startskärmen.


Aktivitetsmål

Polar-appen hjälper dig att uppfylla ditt personliga aktivitetsmål varje dag. Aktivitetsmålet är baserat på dina personliga data och ditt val av aktivitetsnivå, som du hittar i inställningarna för dagligt aktivitetsmål på webbtjänsten Polar Flow. Logga in på webbtjänsten, klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet och gå till fliken Dagligt aktivitetsmål i Inställningar.

Med inställningen för Dagligt aktivitetsmål kan du välja det som bäst beskriver din typiska dag och aktivitet från tre aktivtetsnivåer. Under urvalsområdet kan du se hur aktiv du måste vara för att nå ditt dagliga aktivitetsmål för vald nivå. Om du till exempel jobbar på kontor och tillbringar större delen av dagen sittande förväntas du nå cirka fyra timmar av lågintensiv aktivitet under en vanlig dag. För personer som står och går mycket under sin arbetstid är förväntningarna högre.


Aktivitetsdata

Polar-appen registrerar din utveckling mot ditt dagliga mål. Du kan kontrollera din aktivitetsutveckling med hjälp av aktivitetsstapeln i Min dag eller på Polars klockdisplayer.


På klockdisplayen i Polar Activity visar cirkeln runt datumet/tiden/procentandelen din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål. Cirkeln fylls succesivt med ljusblå färg när du är aktiv.


I Polar Jumbo fylls klockdisplayen succesivt upp med ljusblå färg när du rör dig för att uppnå ditt dagliga aktivitetsmål.


I klockdisplayen på Polar Combo kan du se ackumuleringen av din aktivitet när kanten på klockdisplayen fylls med färg. Du kan ställa in önskad färg genom att trycka på och hålla in klockdisplayen och välja Stilar. Du kan se hur stor procentandel av ditt dagliga aktivitetsmål som du uppnått hittills även i det nedre vänstra hörnet på klockdisplayen.

Under Min dag kan du se dagens ackumulerade aktivitet mer i detalj och få vägledning om hur du når ditt dagliga aktivitetsmål.


  • Steg: Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av antal steg.
  • Sträcka: Sträcka du har tillryggalagt hittills. Beräkningen av sträcka baseras på din längd och det beräknade antal steg du har tagit.
  • Kalorier: Visar hur många kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).

Du kan snabbt öppna aktivitetsdisplayen från startskärmen om du har Polar Jumbo som din klockdisplay. Tryck bara på den ljusblå aktivitetsikonen.

Du kan se vad du fortfarande bör göra för att nå ditt aktivitetsmål för dagen genom att trycka på displayen för aktivitetsdata när displayen för aktivitetsdata är öppen på skärmen.

Du får alternativ för hur länge du måste vara aktiv om du väljer aktiviteter med låg, medelhög eller hög intensitet. I förslagen betyder ”uppe" aktiviteter med låg intensitet, "promenad" betyder medelhög intensitet och "jogging" betyder hög intensitet. Med praktisk vägledning som "50 minuters promenad" eller "20 minuters jogg" kan du välja hur du vill uppnå dagens aktivitetsmål.

Du hittar fler exempel på aktiviteter med låg, medelhög och hög intensitet i Polar Flow-appen och i webbtjänsten Polar Flow.

Väljer du en av Polars klockdisplayer får du en vibrationssignal när du når ditt dagliga aktivitetsmål.


Inaktivitetsvarning

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att upprätthålla hälsa. Förutom att vara fysiskt aktiv är det viktigt att undvika långvarigt stillasittande. Stillasittande under långa tidsperioder är dåligt för hälsan, även de dagar då du tränar och får tillräckligt med daglig aktivitet. Polar-appen känner av om du är inaktiv för länge under dagen och hjälper dig att avbryta ditt stillasittande för att undvika de negativa effekter det har på din hälsa.

Oavsett vilken aktivitetsnivå du har ställt in för ditt aktivitetsmål får du en inaktivitetsvarning när du har varit stilla i 55 minuter: Det är dags att röra på sig visas samtidigt som du får en vibrationssignal. Res dig upp och hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Ta en kort promenad, stretcha eller utför någon annan lätt aktivitet. Meddelandet försvinner när du börjar röra på dig eller trycker på valfri knapp.

Om du inte rör på dig inom fem minuter får du en inaktivitetsstämpel. Du kan se inaktivitetsstämpeln i Min dag i Polar-appen under dina dagliga aktivitetsdata. Du kan också se hur många inaktivitetsstämplar du har fått varje dag i Polar Flow-appen och i webbtjänsten. På så vis kan du ha koll på dina dagliga rutiner och göra ändringar för ett aktivare liv.

Inaktivitetsvarningar eller -stämplar påverkar inte dina möjligheter att nå ditt dagliga aktivitetsmål.


Sömninformation i Flow webbtjänst och i Flow-appen

Mer information om sömndata i Polar-appen och på din M600 finns i kapitlet Polar Sleep Plus.

Polar-enheter med aktivitetsmätning dygnet runt detekterar automatiskt när du somnar, när du sover och när du vaknar från dina handledsrörelser. De registrerar dina rörelser under natten och alla avbrott under tidsspannet för sömn och talar om för dig hur länge du faktiskt sov. Sömndetektering bygger på registrering av din icke-dominanta hands rörelser med en digital 3D-accelerationssensor.

När du mäter din sömn får du en inblick i dina sömnmönster så att du kan se var du kan göra förbättringar eller förändringar. Att jämföra dina medelvärden från en natt till en annan och bedöma dina mönster kan hjälpa dig att upptäcka vad du gör under dagen som kan påverka din sömn. Veckosummeringar i ditt Polar Flow-konto hjälper dig att utvärdera hur vanligt ditt mönster är för sömn och vaket tillstånd.

Vad Polar Sleep PlusTM mäter – Nyckelkomponenter i sömnregistrering

  • Sömntid: Sömntiden anger den totala tiden från det att du somnade tills du vaknade. Din Polar-enhet detekterar dina kroppsrörelser och kan upptäcka när du somnar och vaknar. Den detekterar också avbrott i sömnen under hela sömntiden.
  • Faktisk sömn: Faktisk sömn anger tiden då du faktiskt sov, från det att du somnade tills du vaknade. Mer specifikt är det din sömntid minus eventuella störningar i sömnen. Endast tiden som du de facto sover inkluderas i den faktiska sömnen. Faktisk sömn kan presenteras som både i procent [%] och i tid [h:min].
  • Avbrott: En normal nattsömn har flera korta och långa avbrott då du faktiskt vaknade upp ur sömnen. Huruvida du kommer ihåg dessa avbrott eller inte beror på hur länge de varade. Korta avbrott kommer vi vanligtvis inte ihåg. Längre avbrott, till exempel när man går upp för att dricka lite vatten, kan vi komma ihåg.
  • Sammanhängande sömn: Sammanhängande sömn beskriver hur sammanhängande din sömn var. Kontinuiteten i din sömn bedöms på en skala från 1 till 5, där 5 anger mycket sammanhängande sömn. Ju lägre värde desto mer fragmenterad var din sömn. En god natts sömn består av långa oavbrutna sömnsegment och innehåller inte avbrott med täta mellanrum.
  • Självbedömning: Förutom att visa objektiva sömnvärden uppmuntrar Flow-tjänsten dig att själv bedöma din sömn dagligen. Du kan bedöma hur bra du sov senaste natten med en skala i fem steg: mycket dåligt – dåligt – okej – bra – mycket bra. Genom att besvara denna fråga får du en längre version av feedback i textform om din sömntid och sömnkvalitet.

Aktivitetsdata i Polar Flow-appen och webbtjänsten

Med Polar Flow-mobilappen kan du följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och synkronisera dina data från Polar-appen till webbtjänsten Polar Flow. Webbtjänsten ger dig den mest detaljerade inblicken i dina aktivitetsdata.