Nalazite se ovdje: Važne informacije > Upute o zbrinjavanju

Upute o zbrinjavanju

Na kraju radnoga vijeka proizvoda, Polar vas potiče da moguće štetne utjecaje otpada na okoliš i ljudsko zdravlje svedete na minimum prateći lokalne propise o zbrinjavanju otpada i kada je to moguće, zasebno prikupite elektroničke uređaje. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani komunalni otpad.