Nalazite se ovdje: Vježbanje > Pauziranje/zaustavljanje vježbanja

Pauziranje/zaustavljanje vježbanja

  1. Ako želite pauzirati vježbanje, pritisnite gumb NATRAG. Prikazat će se poruka Recording paused (Snimanje je pauzirano) i M430 će ući u pauzirani način rada. Za nastavak vježbanja pritisnite gumb POČETAK
  2. Ako želite zaustaviti vježbanje, pritisnite i tri sekunde držite gumb NATRAG za vrijeme snimanja vježbanja ili kada je ono pauzirano do prikazivanja poruke Recording ended (Snimanje je završeno).

Ako zaustavite vježbanje nakon pauziranja, vrijeme proteklo nakon pauziranja neće se uključiti u ukupno vrijeme vježbanja.