Du är här: Viktig information > Batterier

Batterier

Polar V650 träningsenhet har ett invändigt, uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda upp och ladda ur batteriet mer än 300 gånger innan kapaciteten sjunker märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Vid slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Polar Bluetooth Smart® pulssensor har ett batteri som kan bytas ut av användaren. För att byta batteri själv, följ instruktionerna noga i kapitlet Byta batteri på pulssensorn.

Batterierna för hastighetssensorn Bluetooth Smart® och kadenssensorn Bluetooth Smart® kan inte bytas ut. Polars sensorer är förseglade för att maximera den mekaniska livslängden och tillförlitligheten. Sensorerna har batterier med lång livslängd. Kontakta auktoriserade Polar servicecenter eller återförsäljare för att köpa en ny sensor.

Förvara batterierna oåtkomligt för barn. Om batterierna sväljs, kontakta läkare omedelbart. Batterierna ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Byta batteri på pulssensorn

Följ noga instruktionerna nedan för att byta batteri på pulssensorn själv:

När du byter batteri ska du se till att förseglingsringen inte är skadad. Den ska i så fall bytas ut mot en ny. Dessa förseglingsringar kan köpas från Polar-auktoriserade serviceverkstäder. I USA och Kanada finns extra förseglingsringar att köpa hos auktoriserade Polar-serviceverkstäder. I USA finns förseglingsringarna/batteriseten även tillgängliga på www.shoppolar.com.

När du handskas med ett nytt batteri; undvik att klämma på det så att det får samtidig kontakt från bägge sidor med metall eller elektriskt ledande verktyg, exempelvis en pincett. Detta kan kortsluta batteriet så att det laddar ur mycket snabbare. Normalt förstörs inte batteriet av att kortslutas, men batteriets kapacitet och livslängd kan minska.

H6

  1. Lyft upp batterilocket genom att använda haken på bältet.
  2. Ta bort det gamla batteriet från batterilocket med en pinne av lämplig storlek, t.ex. en tandpetare. Använd helst ett icke metalliskt verktyg. Var försiktig så att inte batterilocket skadas.
  3. Sätt i ett nytt batteri (CR 2025) på insidan av locket med den negativa (-) sidan uppåt.
  4. Rikta in kanten på batterilocket med skåran på sändaren, och tryck batterilocket på plats. Du ska höra ett snäpp.

H10

  1. Öppna batterilocket med hjälp av ett litet platt verktyg.
  2. Ta bort det gamla batteriet ur batterilocket.
  3. Sätt i det nya batteriet (CR2025) i locket med den negativa (-) sidan utåt.
  4. Passa in kanten på batterilocket med skåran på sändarenheten och tryck tillbaka batterilocket på plats. Du ska höra ett klickljud.

Explosionsrisk förekommer om batteriet byts ut mot fel typ av batteri. Kassera förbrukade batterier enligt instruktionerna.