Du er her: Innstillinger > Sportsprofiler

Sportsprofilinnstillinger

Hvis du vil vise eller endre sportsprofilinnstillinger, går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger profilen du vil redigere.

Du finner følgende innstillinger for hver profil:

 • Treningsvisninger
 • Hjertefrekvensvisning
 • Hastighetsvisning
 • Treningslyder
 • GPS
 • Automatisk pause
 • Automatisk etappe
 • Frontknapp / ta etappe
 • Hjertefrekvenssoner
 • Wattinnstillinger

Trykk for å åpne innstillingen du vil endre, og rediger etter behov. Bekreft og gå tilbake til forrige meny ved å trykke på .

For enkelte innstillinger (f.eks Treningslyder) trykker du på feltet til du ser riktig verdi.

Treningsvisninger

Du kan velge å ha opptil seks treningsvisninger for hver profil, og hver treningsvisning kan inneholde opptil åtte elementer. I tillegg kan du aktivere følgende visninger: Etappevisning, VISNING AV AUT. ETAPPE og Kartvisning.

 1. Merk av i ruten på venstre side av displayet for å aktivere Visning 1, Visning 2, Visning 3, Visning 4, Visning 5 eller Visning 6.
 2. Trykk på visningen du vil redigere.
 3. Velg oppsett for visningen. Det finnes mange oppsettsalternativer; du sveiper bare til venstre eller høyre til du ser et oppsett du liker.
 4. Hvis du vil endre et element, trykker du på det og velger et nytt element fra listen. Innholdet i listen varierer litt mellom de ulike oppsettene. Dette skyldes at enkelte av elementene (f.eks. grafer) ikke passer i alle oppsettene. Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige elementer i Treningsvisninger.
 5. Når oppsettet er ferdig, bekrefter du og går tilbake til TRENINGSVISNINGER-menyen ved å trykke på .
 6. Hvis du vil angi flere treningsvisninger for profilen, gjentar du trinn 1 til 5.
 7. Hvis du vil aktivere Etappevisning, merker du av i ruten i Etappevisning-feltet.
 8. Trykk på i TRENINGSVISNINGER-menyen for å lagre endringene.

Hjertefrekvensvisning

Velg % (prosent av maksimal hjertefrekvens) eller bpm (slag per minutt).

Hastighetsvisning

Velg km/t eller min/km.

Treningslyder

Velg Stille, Dempet, Kraftig eller Svært høyt.

GPS

Sett GPS-funksjonen til /Av.

Automatisk pause

Merk av i ruten for å aktivere funksjonen.

Trykk på Aktiveringshastighet for å stille inn hastigheten for innlegging av pauser i registreringen.

Automatisk etappe

Merk av i ruten for å aktivere funksjonen, og angi deretter Varighet eller Distanse for den automatiske etappen.

Frontknapp / ta etappe

Sett funksjonen til /Av. Hvis du aktiverer funksjonen, blir en etappe igangsatt når du trykker på frontknappen mens du registrerer en økt.

Funksjonen er som standard aktivert i Landeveissykling, Terrengsykling og Innendørs sykling.

Hvis du trykker på og holder nede frontknappen, legges det inn en pause i registreringen.

Pulssoner

Vis og endre grensene for hjertefrekvenssoner.

Wattinnstillinger

I Wattinnstillinger finner du følgende:

 • Watt visning: Velg W (Watt), W/kg (Watt/kg) eller FTP % (% av FTP).
 • FTP (W): Angi FTP-verdien din. Området er 60 til 600 watt.
 • Watt, rullerende gjennomsnitt: Velg 3, 10 eller 30 sekunders rullerende gjennomsnitt for wattdata, eller velg Angi annen for å sette det rullerende gjennomsnittet til en verdi mellom 1-99 sekunder.
 • Wattsoner: Vis og endre wattsonegrensene.