Du er her: Viktig informasjon > Batterier

Batterier

Polar V650-sykkelcomputer har et oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer en merkbar nedgang i kapasiteten. Antallet ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Polar oppfordrer deg til å minimere mulige effekter fra avfall på miljøet og menneskers helse ved å følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Polar Bluetooth Smart® pulssensor har et batteri som brukeren selv kan skifte. Vær nøye med å følge instruksjonene i kapittelet Skifte batteri i pulssensoren når du skal skifte batteri på egen hånd.

Batteriene i hastighetssensoren med Bluetooth Smart® og tråkkfrekvensmåleren med Bluetooth Smart® kan ikke skiftes ut. Polar har utviklet sensorene med en forsegling for å maksimere mekanisk lang levetid og pålitelighet. Sensorene har batterier med lang levetid. Hvis du vil kjøpe en ny sensor, kan du kontakte et godkjent Polar-servicesenter eller en forhandler.

Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.

Skifte batteri i pulssensoren

Hvis du skal skifte batteriet i pulssensoren på egen hånd, må instruksjonene nedenfor følges nøye:

Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentre. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra www.shoppolar.com.

Unngå klemmekontakt (dvs. samtidig kontakt fra begge sider) med metallverktøy eller elektrisk ledende verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det lades ut raskere. Kortslutning skader vanligvis ikke batteriet, men det kan redusere batteriets kapasitet og levetid.

H6

  1. Bend opp batteridekselet ved hjelp av klipsen på stroppen.
  2. Fjern det gamle batteriet fra batteridekselet med en spiss, lang gjenstand i passende størrelse, for eksempel en tannpirker. Vi anbefaler bruk av et verktøy som ikke er av metall. Vær forsiktig slik at du ikke skader batteridekselet.
  3. Sett et nytt batteri (CR 2025) inn i dekselet slik at (-)-siden vender opp.
  4. Rett inn sporet på batteridekselet mot sporet på kontakten, og trykk batteridekselet tilbake på plass. Du skal da høre en klikkelyd.

H10

  1. Løft opp batteridekselet ved hjelp av et lite verktøy med flatt hode.
  2. Ta ut det gamle batteriet fra batteridekselet.
  3. Sett inn det nye batteriet (CR2025) i dekselet slik at den negative (-)-siden vender utover.
  4. Juster tappen på batteridekselet etter sporet på kontakten, og trykk batteridekselet tilbake på plass. Du skal da høre en klikkelyd.

Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier skal avhendes i henhold til instruksjonene.