Nacházíte se tady: Trénink > Rychlá nabídka

Rychlá nabídka

Do rychlé nabídky můžete vstoupit z předtréninkového režimu stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ, během tréninku při pozastavení a během přechodového režimu při multisportovním tréninku.

Možnosti zobrazené v rychlé nabídce závisí na zvoleném sportu a na tom, zda používáte GPS.

 

Podsvícení:

Nastavte funkci Podsvícení stále zapnuto na Zap. nebo Vyp. Při volbě Stále zapnuto bude displej svítit po celou dobu tréninku. Až skončíte trénink, nastavení podsvícení se vrátí zpět do stavu Vyp. Upozorňujeme, že při nastavení Stále zapnuto se bude baterie vybíjet mnohem rychleji než s výchozím nastavením.

  Naše připomínky:

Pod položkou Naše připomínky najdete připomínky k dennímu tréninku FitSpark.

 

Délka bazénu:

Používáte-li profil Plavání / Plavání v bazénu, je důležité, abyste správně nastavili délku bazénu, protože ta má vliv na výpočet tempa, vzdálenosti a počtu záběrů i na vaše skóre SWOLF. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do nastavení Délka bazénu a podle potřeby změňte dříve nastavenou délku bazénu. Přednastavené délky jsou 25 metrů, 50 metrů a 25 yardů, ručně si však délku bazénu můžete přizpůsobit podle individuální potřeby. Minimální délka, kterou si můžete zvolit, je 20 metrů/yardů.

Nastavení délky bazénu je dostupné z rychlé nabídky pouze v předtréninkovém režimu.

  Kalibrace snímače silového výkonu:

Vyberte jeden z cyklistických sportovních profilů a aktivujte vysílač otočením klikou. Následně vyberte možnost Zkalibrujte snímač výk. z rychlé nabídky a podle pokynů na displeji zkalibrujte svůj snímač. Specifické pokyny ke kalibraci snímače silového výkonu naleznete v pokynech výrobce.

Tato možnost se zobrazuje pouze v případě, že jste spárovali snímač silového výkonu s hodinkami.

  Kalibrace krokoměru:

Krokoměr lze ručně zkalibrovat dvěma způsoby prostřednictvím rychlé nabídky. Zvolte jeden ze sportovních profilů pro běh a potom zvolte Zkalibrovat krokoměr > Kalibrace během nebo Kalibrační faktor.

  • Kalibrace během: Zahajte trénink a uběhněte známou vzdálenost. Tato vzdálenost musí být větší než 400 metrů. Po uběhnutí dané vzdálenosti stiskněte tlačítko OK, abyste změřili úsek. Nastavte skutečnou uběhnutou vzdálenost a stiskněte tlačítko OK. Aktualizuje se kalibrační faktor.
    Pamatujte, že během kalibrace nelze používat intervalový časovač. Pokud máte zapnutý intervalový časovač, hodinky vás požádají o jeho vypnutí, aby bylo možné provést ruční kalibraci krokoměru. Po kalibraci můžete zapnout časovač z rychlé nabídky v režimu pozastavení.
  • Kalibrační faktor: Pokud znáte kalibrační faktor, který určuje správnou vzdálenost, nastavte ho ručně.

Podrobné pokyny k ruční a automatické kalibraci krokoměru najdete v části Kalibrace krokoměru Polar s hodinkami Vantage V/Vantage M.

Tato možnost se zobrazuje pouze v případě, že jste spárovali krokoměr s hodinkami.

  Oblíbené:

V nabídce Oblíbené naleznete tréninkové cíle, které jste si uložili do oblíbených položek ve webové službě Flow, a synchronizujete je se svými hodinkami. Vyberte si oblíbený tréninkový cíl, kterého chcete dosáhnout. Po výběru se hodinky vrátí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink.

Další informace viz Oblíbené.

  Závodní tempo:

Funkce Závodní tempo vám pomůže udržovat stálé tempo a dosáhnout cílového času na danou vzdálenost. Definujte cílový čas pro danou vzdálenost, například 45 minut pro běh na 10 km, a sledujte, v jaké vzdálenosti za vámi nebo před vámi je přednastavený cíl. Také můžete zjistit, jaké stálé tempo / jaká rychlost je zapotřebí k dosažení vašeho cíle.

Závodní tempo lze nastavit na hodinkách Vantage. Stačí zvolit vzdálenost a délku trvání a můžete vyrazit. Cíl pro Závodní tempo můžete nastavit také ve webové službě nebo aplikaci Flow a potom jej synchronizovat s hodinkami.

Více informací najdete v části Závodní tempo.

 

Intervalový časovač:

Můžete si nastavit intervalové časovače v závislosti na čase nebo vzdálenosti pro přesné plánování tréninkových a odpočinkových fází intervalového tréninku.

Chcete-li pro trénink přidat intervalový časovač do tréninkových náhledů, vyberte Časovač pro tento trénink > Zap.. Můžete použít dříve nastavený časovač, nebo vytvořit nový časovač návratem do rychlé nabídky a volbami možností Intervalový časovač > Nast. interval. časovač:

  1. Vyberte možnost V závislosti na čase nebo V závislosti na vzdálenosti: V závislosti na čase: Nastavte na časovači minuty a sekundy a stiskněte tlačítko OK. V závislosti na vzdálenosti: Nastavte na časovači vzdálenost a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se text Nastavit další časovač? Chcete-li nastavit další časovač, stiskněte tlačítko OK.
  2. Po dokončení se hodinky vrátí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink. Časovač se spustí, až zahájíte trénink.

Další informace najdete v části Při tréninku.

  Odpočítávací časovač:

Chcete-li pro trénink přidat odpočítávací časovač do tréninkových náhledů, vyberte Časovač pro tento trénink > Zap.. Můžete použít dříve nastavený časovač, nebo vytvořit nový časovač návratem do rychlé nabídky a volbami možností Odpočítávací časovač > Nast. časovač: Nastavte čas odpočítávání a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Po dokončení se hodinky vrátí do předtréninkového režimu, kde můžete zahájit trénink. Časovač se spustí, až zahájíte trénink.

Další informace najdete v části Při tréninku.

  Zpět na začátek:

Funkce zpět na začátek vás nasměruje zpět na výchozí stanoviště tréninku. Chcete-li přidat zobrazení možnosti Zpět na začátek do svých tréninkových náhledů aktuálního tréninku, zapněte možnost Zpět na začátek a stiskněte tlačítko OK.

Více informací viz Zpět na začátek.

Funkce zpět na začátek je k dispozici pouze tehdy, jestliže pro daný sportovní profil máte zapnutou GPS.

Pokud pro svůj trénink vyberete tréninkový cíl, možnost Oblíbené bude v rychlé nabídce přeškrtnutá. Je to proto, že pro trénink můžete zvolit pouze jeden cíl. Chcete-li změnit cíl, vyberte přeškrtnutou možnost a budete dotázáni, zda chcete změnit svůj cíl nebo trasu. Tlačítkem OK potvrďte výběr jiného cíle.