Du är här: Viktig information > Batterier

Batterier

Polar M400 har ett internt uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda och ladda ur batteriet mer än 300 gånger innan kapaciteten sjunker märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Vid slutet av dess livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Polar H7 pulssensor har ett batteri som kan bytas ut av användaren. För att byta batteri själv, följ instruktionerna noggrant enligt instruktionerna i Byta batteri på pulssensorn

Se användarhandboken för produkten i fråga för information om batteriet i Polar stegsensor Bluetooth Smart®.

Förvara batterierna oåtkomligt för barn. Om batterierna sväljs, kontakta läkare omedelbart. Batterierna ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Byta batteri på pulssensorn

Följ noga instruktionerna nedan för att byta batteri på pulssensorn själv:

När du byter batteri ska du se till att förseglingsringen inte är skadad. Den ska i så fall bytas ut mot en ny. Dessa förseglingsringar kan köpas från Polar-auktoriserade serviceverkstäder. I USA och Kanada finns extra förseglingsringar att köpa hos auktoriserade Polar-serviceverkstäder. I USA finns förseglingsringarna/batteriseten även tillgängliga på www.shoppolar.com.

När du handskas med ett nytt batteri; undvik att klämma på det så att det får samtidig kontakt från bägge sidor med metall eller elektriskt ledande verktyg, exempelvis en pincett. Detta kan kortsluta batteriet så att det laddar ur mycket snabbare. Normalt förstörs inte batteriet av att kortslutas, men batteriets kapacitet och livslängd kan minska.

  1. Använd ett mynt för att öppna batterilocket genom att vrida det moturs till OPEN.
  2. Sätt i batteriet (CR 2025) i batterilocket med den positiva polen (+) mot locket. Se till att förseglingsringen passar i spåret för att säkra sändarens vattenresistens.
  3. Tryck batterilocket på plats i sändarenheten.
  4. Använd ett mynt för att vrida locket medurs till CLOSE.

Explosionsrisk förekommer om batteriet byts ut mot fel typ av batteri.