Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Polar M460 má zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300 krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Společnost Polar by Vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, tím že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady a tam, kde je to možné, využili sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Snímač srdeční frekvence Polar H10 má uživatelsky vyměnitelnou baterii. Budete-li si baterii vyměňovat sami, dodržujte prosím pečlivě instrukce v kapitole Changing Heart Rate Sensor Battery (Výměna baterie snímače srdeční frekvence).

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, okamžitě zavolejte lékaře. Použité baterie by se měly likvidovat v souladu s místními předpisy.

Changing Heart Rate Sensor Battery (Výměna baterie snímače srdeční frekvence)

Budete-li si baterii ve snímači srdeční frekvence vyměňovat sami, dodržujte přitom pečlivě následující pokyny:

Při výměně baterie zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí kroužek, a v případě poškození ho vyměňte. Soupravy těsnicích kroužků a baterií lze zakoupit u dobře vybavených maloobchodních prodejců výrobků firmy Polar a v autorizovaných servisech. V USA a Kanadě jsou v autorizovaných servisních střediscích Polaru k dostání i další těsnicí kroužky. Ve Spojených státech lze soupravy těsnicích kroužků a baterií zakoupit také na internetových stránkách www.polar.com/us-en.

Při manipulaci s novou, plně nabitou baterií ji nesvírejte žádným kovovým nebo vodivým předmětem, jako je např. pinzeta. Toto by mohlo způsobit zkrat baterie a její rychlejší vybití. Zkratování baterii obvykle nepoškodí, může však způsobit snížení její kapacity a zkrátit její životnost.

  1. Otevřete kryt baterie malým plochým nástrojem.
  2. Z krytu baterie vyjměte starou baterii.
  3. Vložte novou baterii (CR2025) tak, aby mínus pól směřoval ven.
  4. Vyrovnejte okraj krytu baterie s drážkou na konektoru a vmáčkněte kryt baterie zpět na místo. Musí se ozvat slyšitelné zacvaknutí.

V případě, že by baterie byla nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí exploze.