Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Fitness Test s měřením tepové frekvence na zápěstí

Fitness Test s měřením tepové frekvence na zápěstí

Fitness Test od Polaru s měřením tepové frekvence na zápěstí je snadný, rychlý a bezpečný způsob, jak odhadnout klidovou aerobní (kardiovaskulární) zdatnost jedince. Výsledek, hodnota Polar OwnIndex, je srovnatelný s maximální spotřebou kyslíku (VO2max), která se běžně používá k hodnocení aerobní kondice. Dlouhodobá intenzita vašeho tréninku, srdeční frekvence, proměnlivost srdeční frekvence v klidovém stavu, pohlaví, výška a tělesná hmotnost, to všechno jsou faktory, které OwnIndex ovlivňují. Kondiční test od Polaru byl vyvinut pro zdravé dospělé osoby.

Aerobní zdatnost vypovídá o tom, jak dobře váš kardiovaskulární systém zásobuje tělo kyslíkem. Čím lepší je vaše aerobní zdatnost, tím silnější je vaše srdce a tím efektivněji pracuje. Dobrá aerobní zdatnost má velký vliv na vaše zdraví. Pomáhá například snížit riziko vysokého krevního tlaku a riziko kardiovaskulárních nemocí a infarktu. Přejete-li si svoji aerobní zdatnost zlepšit, znatelnou změnu hodnoty OwnIndex je možné pozorovat v průměru již po šesti týdnech pravidelného tréninku. Méně zdatní jedinci zaznamenají pokrok ještě rychleji. Čím je vaše aerobní zdatnost lepší, tím menších zlepšení hodnot OwnIndexu budete dosahovat.

Ke zlepšení aerobní zdatnosti je nejvhodnější takový druh tréninku, který zaměstnává velké svalové partie. Mezi takové aktivity patří například běhání, jízda na kole, chůze, veslování, plavání, bruslení nebo běh na lyžích. Svůj pokrok začněte sledovat tak, že v prvních dvou týdnech si OwnIndex změřte několikrát, abyste získali výchozí hodnoty, a poté test opakujte přibližně jedenkrát za měsíc.

Pro zajištění spolehlivosti výsledků testu je potřeba dodržovat tyto základní podmínky:

  • Test můžete provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve sportovním zařízení - za předpokladu, že při něm nebudete ničím rušeni. Neměly by být slyšet žádné rušivé zvuky (např. z televize, rádia nebo telefonu) a neměl by na vás nikdo mluvit.
  • Test provádějte vždy ve stejném prostředí a ve stejnou hodinu.
  • 2-3 hodiny před testováním nejezte nic těžkého.
  • V den testu i den před ním se vyhýbejte fyzickému vypětí, alkoholu a farmaceutickým stimulantům.
  • Měli byste být uvolnění a klidní. Před zahájením testu si lehněte a 1–3 minuty odpočívejte.

Před zahájením testu

Před zahájením testu se ujistěte, že jste přesně zadali svá fyzická nastavení, včetně frekvence tréninku, do Nastavení > Fyzická nastavení.

Hodinky M430 si připněte na ruku, těsně za zápěstní kost s displejem směřujícím nahoru. Snímač tepové frekvence na zadní straně hodinek M430 se musí neustále dotýkat kůže, pásek by však neměl být příliš těsný, aby nebránil proudění krve.

Fitness test můžete provést také s měřením tepové frekvence pomocí kompatibilního snímače tepové frekvence Polar. Když používáte snímač tepové frekvence Polar, který je spárovaný s hodinkami M430, hodinky k měření tepové frekvence při testu automaticky použijí připojený snímač.

Provedení testu

K provedení testu svojí fyzické kondice přejděte naTests > Fitness Test > Relax and start the test(Testy > Test fyzické kondice > Uvolněte se a spusťte testování).

  • Zobrazí se text Searching for heart rate (Vyhledávám srdeční frekvenci). Jakmile bude srdeční frekvence nalezena, na displeji se zobrazí graf srdeční frekvence, graf vaší aktuální srdeční frekvence a pokyn Lie down & relax (Lehněte si a uvolněte se). Zůstaňte uvolnění, zbytečně se nehýbejte a nekomunikujte.
  • Test můžete v kterékoliv jeho fázi přerušit, stisknutím tlačítka ZPĚT. Zobrazí se text Test canceled (Test zrušen).

Jestliže M430 nedokážou zachytit signál tepové frekvence, objeví se text Test se nezdařil. V takovém případě byste měli zkontrolovat, zda se snímač tepové frekvence na zadní straně hodinek M430 stále dotýká kůže. Podrobnější pokyny k nošení hodinek M430 při měření tepové frekvence na zápěstí viz Trénink se snímáním tepové frekvence na zápěstí.

Výsledky testů

Po skončení testu vás M430 upozorní vibrací a zobrazí odhadovanou hodnotu VO2max a popis výsledku fitness testu.

Zobrazí se dotaz Update to VO2max to physical settings? (Uložit VO2max do fyzických nastavení?)

  • Zvolte Yes (Ano), pro uložení vaší hodnoty do Physical settings(Fyzických nastavení).
  • Zadejte No (Ne) pouze pokud znáte hodnotu své nedávno změřené VO2max a pokud se tato hodnota liší o více než jednu třídu zdatnosti od výsledku.

Nejnovější výsledek svého testu naleznete v Tests > Fitness test > Latest result(Testy > Test fyzické kondice > Poslední výsledek). Zobrazí se pouze výsledek posledního testu.

Chcete-li vidět analýzu výsledků svých testů fyzické kondice, přejděte do webové služby Flow a v diáři si vyberte test, který si chcete detailně prohlédnout.

Hodinky M430 se s aplikací Flow synchronizují automaticky po skončení testu, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth.

Třídy zdatnosti

Muži

Věk / roků Velmi nízký Nízký Uspokojivý Střední Dobrý Velmi dobrý Elitní
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Ženy

Věk / roků Velmi nízký Nízký Uspokojivý Střední Dobrý Velmi dobrý Elitní
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Tato klasifikace je založena na literární rešerši 62 studií, při nichž byla měřena hodnota VO2max u zdravých dospělých v USA, Kanadě a sedmi evropských zemích. Odkazy: Shvartz E, Reibold RC. Normy aerobní zdatnosti mužů a žen ve věku od 6 do 75 let: posudek. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Vo2max

Existuje jasná spojitost mezi maximální spotřebou kyslíku (VO2max) a kardiorespirační zdatností, protože zásobování tkání kyslíkem závisí na funkci srdce a plic. VO2max (maximální spotřeba kyslíku, maximální aerobní síla) je maximální rychlost, s jakou tělo dokáže spotřebovávat kyslík při maximálně namáhavém cvičení; má přímou spojitost s maximální schopností srdce zásobovat svaly krví. VO2max lze změřit nebo odhadnout pomocí testů fyzické kondice (např. test maximální tréninkové zátěže, test submaximální tréninkové zátěže, test fyzické kondice od firmy Polar). VO2max je dobrým ukazatelem kardiorespirační zdatnosti a dobrou indicií pravděpodobné výkonnosti při vytrvalostních sportovních podnicích, jako jsou např. přespolní běh, cyklistika, běh na lyžích a plavání.

VO2max lze vyjádřit buďto v milimetrech za minutu (ml/min = ml ■ min-1), anebo lze jeho hodnotu vydělit tělesnou hmotností v kilogramech (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).