Nalazite se ovdje: Vježbanje > Početak vježbanja

Početak vježbanja

Nosite senzor brzine otkucaja srca i provjerite jeste li ga uparili s uređajem M400.

 

Kada ste u vremenskom prikazu, pritisnite gumb POČETAK ako želite ući u način rada prije vježbanja.

Odaberite sportski profil koji želite koristiti pomoću gumba za GORE/DOLJE.

Ako želite promijeniti postavke sportskog profila prije započinjanja vježbanja (u načinu rada prije vježbanja), pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO kako biste ušli u Quick Menu (Brzi izbornik). Za povratak u način rada prije vježbanja pritisnite gumb NATRAG.

Ako ste aktivirali funkciju GPS, M400 će automatski početi tražiti signale.

Ostanite u načinu rada prije vježbanja dok M400 ne pronađe signale GPS satelita i vaš senzor brzine otkucaja srca kako biste bili sigurni da su podaci o vašem vježbanju točni.

Za prijem GPS satelitskih signala izađite van i udaljite se od visokih zgrada i drveća. Najbolji rad GPS sustava osigurat ćete ako nosite M400 na ručnom zglobu tako da je zaslon okrenut prema gore. Držite ga u horizontalnom položaju ispred sebe i dalje od vaših prsa. Za vrijeme traženja ruku držite mirno i podignutu iznad razine prsnog koša. Budite mirni i zadržite položaj dok M400 ne pronađe satelitske signale.

Postotna vrijednost koja se prikazuje prikazana pored ikone GPS  označava kada je GPS spreman. Kada dosegne 100 %, prikazat će se OK (U redu), a vi ćete biti spremni za pokret. Kada se prikaže brzina otkucaja vašeg srca, to znači da je M400 pronašao signal vašeg senzora brzine otkucaja srca. Kada je M400 pronašao sve signale, pritisnite gumb POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Dohvaćanje GPS signala je brzo uz pomoć potpomognutog GPS-a (A-GPS). Datoteka s A-GPS podacima automatski se ažurira s uređajem M400 ako ste isti sinkronizirali s internetskom uslugom Flow pomoć softvera FlowSync. Ako je datoteka s A-GPS podacima istekla ili još niste sinkronizirali uređaj M400, dohvaćanje trenutnog položaja će trajati duže. Više informacija pronaći ćete u Potpomognuti GPS (A-GPS).

Zbog položaja GPS antene na uređaju M400, ne preporučujemo da ga nosite sa zaslonom na donjoj strani ručnog zgloba. Ako ga nosite na upravljaču bicikla, pazite da zaslon bude okrenut prema gore.

Za vrijeme snimanja vježbanja možete promijeniti prikaz vježbanja koristeći gumbe GORE/DOLJE. Za promjenu postavki bez zaustavljanja snimanja vježbanja pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO da uđete u Quick menu (Brzi izbornik). Više informacija pronaći ćete u odjeljku Brzi izbornik.

Ako želite pauzirati vježbanje, pritisnite gumb NATRAG. Prikazat će se poruka Recording paused (Snimanje je pauzirano) i M400 će ući u pauzirani način rada. Za nastavak vježbanja pritisnite gumb POČETAK.

Ako želite zaustaviti vježbanje, pritisnite i tri sekunde držite gumb NATRAG za vrijeme snimanja vježbanja ili kada je ono pauzirano do prikazivanja poruke Recording ended (Snimanje je završeno).

Započinjanje vježbanja s ciljem vježbanja

Možete izraditi detaljne ciljeve vježbanja na internetskoj usluzi Flow i sinkronizirati ih s uređajem M400 uz pomoć softvera Flowsync ili aplikacije Flow. Tijekom vježbanja možete jednostavno pratiti smjernice na vašem uređaju.

Ako želite započeti vježbanje s ciljem vježbanja, učinite sljedeće:

 1. Započnite tako da uđete u Diary (Dnevnik) ili Favorites (Favoriti).

 2. U Diary (Dnevnik) odaberite dan za koji je planiran cilj pa pritisnite gumb POČETAK, a zatim odaberite cilj s popisa i pritisnite gumb POČETAK. Prikazat će se sve napomene koje ste dodali za cilj.

  ili

  U Favorites (Favoriti) odaberite cilj na popisu i pritisnite gumb POČETAK. Prikazat će se sve napomene koje ste dodali za cilj.

 3. Pritisnite gumb POČETAK da uđete u način rada prije vježbanja i odaberite sportski profil koji želite koristiti.

 4. Kada je M400 pronašao sve signale, pritisnite gumb POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Više informacija o ciljevima vježbanja pronaći ćete u odjeljku Ciljevi vježbanja.

Započinjanje vježbanja sa tajmerom intervala

Možete postaviti jedan tajmer koji se ponavlja ili dva naizmjenična tajmera prema vremenu i/ili udaljenosti koje će vam pomagati u fazama vježbanja i oporavka tijekom vježbanja u intervalima.

 1. Započnite ulaskom u Timers (Tajmeri) > Interval timer (Tajmer intervala). Odaberite Set timer(s) (Postavi tajmer/e) kako biste izradili nove tajmere.
 2. Odaberite Time-based (Prema vremenu) ili Distance-based (Prema udaljenosti).
  • Time-based (Prema vremenu):  odredite minute i sekunde tajmera pa pritisnite gumb za POČETAK.
  • Distance-based (Prema udaljenosti):  postavite udaljenost za tajmer pa pritisnite gumb za POČETAK.
 3. Prikazat će se poruka Set another timer? (Želite li postaviti još jedan tajmer?). Ako želite postaviti drugi tajmer, odaberite Yes (Da) i ponovite korak 2.
 4. Po završetku odaberite Start X.XX km / XX:XX (Početak X.XX km/XX:XX) i pritisnite gumb POČETAK za ulaz u način rada prije vježbanja i zatim odaberite sportski profil koji želite koristiti.
 5. Kada je M400 pronašao sve signale, pritisnite gumb POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Interval timer (Tajmer intervala) možete pokrenuti i za vrijeme vježbanja, primjerice, nakon zagrijavanja. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO kako biste ušli u Quick menu (Brzi izbornik), a zatim odaberite Interval timer (Tajmer intervala).

Započinjanje vježbanja s programom za procjenu završnog vremena

Postavite udaljenost za vježbanje, a M400 će na temelju vaše brzine procijeniti završno vrijeme.

 1. Započnite ulaskom u Timers (Tajmeri) > Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena).
 2. Za postavljanje ciljne udaljenosti uđite u Set distance (Postavi udaljenost) i odaberite 5.00 km (5,00 km), 10.00 km (10,00 km), 1/2 marathon (Polumaraton), Marathon (Maraton) ili Set other distance (Postavi drugu udaljenost). Pritisnite POČETAK. Ako ste odabrali Set other distance (Postavite drugu udaljenost), postavite udaljenost i pritisnite gumb POČETAK. Prikazat će se poruka Finish time will be estimated for XX.XX (Završno vrijeme će se procijeniti za XX.XX).
 3. Odaberite Start XX.XX km / X.XX mi (Početak XX.XX km/X.XX mi) i pritisnite gumb POČETAK ako želite ući u način rada prije vježbanja, a zatim odaberite sportski profil koji želite koristiti.
 4. Kada je M400 pronašao sve signale, pritisnite gumb POČETAK. Prikazuje se Recording started (Početak snimanja) i možete početi s vježbanjem.

Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena) možete pokrenuti i za vrijeme vježbanja, primjerice, nakon zagrijavanja. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO kako biste ušli u Quick menu (Brzi izbornik), a zatim odaberite Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena).