Du er her: Viktig informasjon > Batterier

Batterier

Polar M400 har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer en merkbar nedgang i kapasiteten. Antallet ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Polar oppfordrer deg til å minimere mulige effekter fra avfall på miljøet og menneskers helse ved å følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Polar H7 pulssensor har et batteri som brukeren selv kan skifte. Vær nøye med å følge instruksjonene i Slik skifter du batteri i pulssensoren når du skal skifte batteri på egen hånd.

Hvis du vil ha batteriinformasjon for Polar løpesensor Bluetooth Smart®, kan du gå til brukerhåndboken for det aktuelle produktet.

Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.

Slik skifter du batteri i pulssensoren

Hvis du skal skifte batteriet i pulssensoren på egen hånd, må instruksjonene nedenfor følges nøye:

Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentre. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra www.shoppolar.com.

Unngå klemmekontakt (dvs. samtidig kontakt fra begge sider) med metallverktøy eller elektrisk ledende verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det lades ut raskere. Kortslutning skader vanligvis ikke batteriet, men det kan redusere batteriets kapasitet og levetid.

  1. Bruk en mynt til å åpne batteridekselet ved å dreie det mot klokken til OPEN.
  2. Sett batteriet (CR 2025) inn i dekselet slik at (+)-siden vender mot dekselet. Pass på at tetningsringen sitter på plass i sporet for å sikre vanntetthet.
  3. Trykk dekselet tilbake på plass.
  4. Bruk mynten til å dreie dekselet med klokken til CLOSE.

Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type.