Vi ste tukaj: Nastavitve > Splošne nastavitve

Splošne nastavitve

Za ogled in spreminjanje splošnih nastavitev pojdite v Settings > General settings (Nastavitve > Splošne nastavitve).

 • Pairing (Združevanje)
 • Maps (Zemljevidi)
 • GPS time (Uporaba GPS časa)
 • Time (Čas)
 • Date (Datum)
 • Language (Jezik)
 • Units (Enote)
 • Pin code lock (Zaklep s PIN kodo)
 • Frontlight (Sprednja lučka)
 • Display backlight (Odzadna osvetlitev zaslona)
 • Automatic power off (Samodejni izklop)
 • About V650 Več o napravi V650)

Dotaknite se nastavitve, ki jo želite spremeniti, in jo poljubno uredite. Z dotikom gumba potrdite spremembe in se vrnete v prejšnji meni.

Pri določenih nastavitvah (npr. ENOTE) se morate večkrat dotakniti polja, da se prikaže želena vrednost.

Združevanje

Pred uporabo novega senzorja ga je treba povezati z napravo V650. To imenujemo združevanje in traja le nekaj sekund. Združitev naprav zagotovi, da V650 sprejema samo signale vašega senzorja, in omogoči nemoteno skupinsko vadbo.

Pair new device (Združevanje z novo napravo): Združite senzor z napravo V650. Za več informacij o združevanju določenih senzorjev si oglejte Compatible Sensors (Združljivi senzorji).

Paired devices (Združene naprave): Prikažite vse naprave, ki ste jih združili z vašo V650.

Odstranjevanje združitve s senzorjem:

1. Pojdite v Settings > General settings > Pairing > Paired devices (Nastavitve> Splošne nastavitve > Združevanje > Združene naprave).

2. Dotaknite se naprave, ki jo želite odstraniti s seznama, in nato možnosti Remove pairing (Odstrani združitev).

Zemljevidi

OFFLINE MAP AREA (OBMOČJE ZEMLJEVIDA BREZ POVEZAVE): Določite središčno točko območja prikaza zemljevida brez povezave (450 km × 450 km).

 • Po zemljevidu se lahko pomikate z drsenjem, pogled povečate z dvakratnim dotikom oz. pomanjšate z dotikom dveh prstov.
 • Ko določite območje, se dotaknite ukaza DOWNLOAD (PRENOS).
 • Prikaže se sporočilo Delete old maps? (Želite izbrisati stare zemljevide?). Z novim izborom območja za prikaz na zemljevidu se predhodni zemljevidi izbrišejo. Izberite CONTINUE (NADALJUJ), da potrdite izbrano območje prikaza na zemljevidu. Naprava V650 se vrne v pogled MAP SETTINGS (NASTAVITVE ZEMLJEVIDA).
 • Pod OFFLINE MAP AREA (OBMOČJE ZEMLJEVIDA BREZ POVEZAVE) se prikaže sporočilo Synchronization required (Zahtevana sinhronizacija). Nov zemljevid za prikaz brez povezave se prenese ob naslednji sinhronizaciji naprave V650 s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync.

MAP LAYERS (PLASTI ZEMLJEVIDA): Izberite možnost Topographic (Topografsko), Bike routes (Kolesarske poti) in/ali Favorite routes (Priljubljene poti).

V načinu Browse offline map (Brskanje po zemljevidu brez povezave) si lahko pred začetkom vadbe ogledate prenesen zemljevid. Če želite zemljevid pomakniti na svojo trenutno lokacijo, se dotaknite igle kompasa v zgornjem desnem kotu zaslona. Ko prebrskate stran od svoje trenutne lokacije, se igla kompasa iz rdeče spremeni v belo.

Uporaba GPS časa

Če želite, da V650 prebere univerzalni koordinirani čas (UTC) iz satelitov GPS, označite kvadratek v polju USE GPS TIME (UPORABA GPS ČASA) in izberite sebi najbližji časovni pas UTC.

Time (Čas)

Nastavite uro.

 Če želite spremeniti obliko zapisa ure, izberite 12h/24h (slika). Trenutno izbrana oblika zapisa je zapisana z belo. Če izberete 12h obliko zapisa, izberite tudi oznako AM (dopoldan) ali PM (popoldan).

Date (Datum)

Nastavite datum.

Language (Jezik)

Izberi: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, 日本語 or 简体中文.

Units (Enote)

Izberite metrične ali imperialne enote. Nastavite enote, ki se uporabljajo za merjenje teže, višine, razdalje in hitrosti.

Zaklep s PIN kodo

Vaše informacije o vadbi bodo na varnem, če napravo V650 zaklenete s PIN kodo. Tako poskrbite, da boste samo vi imeli dostop do informacij o vadbi.

Dotaknite se možnosti PIN CODE LOCK (ZAKLEP S PIN KODO), da funkcijo vklopite. Vnesite štirimestno PIN kodo in se dotaknite . Za potrditev znova vnesite kodo in se dotaknite .

Naprava V650 vas bo vprašala za PIN kodo ob vsakem vklopu.

Če PIN kodo pozabite, lahko napravo V650 ponastavite na tovarniške nastavitve. S tem odstranite povezavo naprave V650 z vašim uporabniškim računom in izbrišete vse shranjene podatke.

 1. Priklopite napravo V650 na USB vrata računalnika in odprite programsko opremo Polar FlowSync. Programska oprema Polar FlowSync prenese informacije o vaši vadbi v spletno storitev Polar Flow.
 2. Pojdite v nastavitve in izberite možnost tovarniške ponastavitve.
 3. Pojdite v spletno storitev Polar Flow (flow.polar.com/V650) in ponovite postopek, ki ste ga izvedli ob prvi uporabi izdelka.

Sprednja lučka

S sprednjo lučko na zgornjem robu naprave V650 boste varneje kolesarili v temi. To pametno funkcijo lahko nastavite tako, da se v temi samodejno aktivira in na svetlobi ugasne. Osvetlitev lahko nadzorujete tudi ročno prek spustnega seznama.

Manual (Ročno): Nadzorujte osvetlitev ročno prek spustnega seznama. Prilagodite Blink rate (Hitrost utripanja)* s premikanjem drsnika.

Automatic (Samodejno): V650 samodejno vklopi in izklopi sprednjo lučko glede na svetlobne pogoje. S premikanjem drsnika prilagodite Activation level (Stopnjo vklopa) in Blink rate (Hitrost utripanja)*.

Nastavitve sprednje lučke v spustnem meniju

 Dotaknite se, da sprednjo lučko prižgete ali ugasnete.

Dotaknite se, da vklopite ali izklopite način utripanja.

Dotaknite se, da vklopite ali izklopite samodejno sprednjo lučko.

Odzadna osvetlitev zaslona

Manual (Ročno): Odzadna lučka se vklopi vsakokrat, ko se dotaknete zaslona, pritisnete gumb ali prejmete opozorilo oz. alarm. Zaslon je osvetljen 15 sekund, potem se zopet zatemni.

Always on (Vedno vklopljeno): Odzadna osvetlitev je vedno vklopljena.

Automatic (Samodejno): Osvetlitev ozadja se samodejno vklopi in izklopi glede na svetlobne pogoje med beleženjem vadbe. V drugih načinih deluje enako kot ročna osvetlitev ozadja. S premikanjem drsnika lahko prilagodite Activation level (Stopnjo vklopa).

Samodejni izklop

Nastavite On/Off (Vklop/izklop): Naprava se samodejno ugasne, ko se gumbov oz. zaslona ne dotaknete 15 minut (razen, ko V650 beleži vadbo ali je v načinu premora).

Več o napravi V650

Oglejte si ID naprave, različico vdelane strojne opreme ter model strojne opreme za V650.