Du er her: Viktig informasjon > Batterier

Batterier

Polar V800 har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer en merkbar nedgang i kapasiteten. Antallet ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold. Ikke lad opp batteriet i V800 når det er vått. Ikke lad batteriet i temperaturer under -10 °C eller over +50 °C.

Polar oppfordrer deg til å minimere mulige effekter fra avfall på miljøet og menneskers helse ved å følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Polar H7 pulssensor har et batteri som brukeren selv kan skifte. Vær nøye med å følge instruksjonene i Skifte batteri i pulssensoren

Batteriene i hastighetssensoren med Bluetooth Smart® og tråkkfrekvensmåleren med Bluetooth Smart® kan ikke skiftes ut. Polar har utviklet sensorene med en forsegling for å maksimere mekanisk lang levetid og pålitelighet. Sensorene har batterier med lang levetid. Hvis du vil kjøpe en ny sensor, kan du kontakte et godkjent Polar-servicesenter eller en forhandler.

Hvis du vil ha batteriinformasjon for Polar løpesensor Bluetooth Smart®, kan du gå til brukerhåndboken for det aktuelle produktet.

Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.