Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Ortostatický test

Ortostatický test

Ortostatický test je běžně používaný nástroj pro sledování rovnováhy mezi tréninkem a regenerací. Je založený na změnách funkce autonomního nervového systému, k nimž dochází vlivem tréninku. Na výsledky ortostatického testu má vliv několik faktorů, jako jsou například duševní vypětí, spánek, skryté onemocnění, změny prostředí (teplota, výška) a další. Průběžné testování, prováděné po delší období, vám pomůže optimalizovat váš trénink a předejít nadměrné zátěži.

Ortostatický test je založený na měření srdeční frekvence a její proměnlivosti. Změny v srdeční frekvenci a její proměnlivosti odrážejí změny automatické regulace kardiovaskulárního systému. V průběhu testu jsou měřeny hodnoty HRrest (klidová srdeční frekvence), HRstand (srdeční frekvence ve stoje) a HRpeak (maximální srdeční frekvence). Hodnoty srdeční frekvence a její proměnlivosti, měřené při ortostatickém testu, jsou dobrými indikátory poruch autonomního nervového systému, jako jsou například únava nebo přetížení. Reakce srdeční frekvence na únavu a přetížení jsou však vždy individuální a vyžadují dlouhodobější sledování.

Před zahájením testu

Jestliže provádíte tento test poprvé, měli byste nejprve absolvovat šest základních testů, rozložených do dvou týdnů, pro stanovení vaší osobní základní hodnoty. Tato základní měření by měla být provedena v průběhu dvou týdnů běžného tréninku, nikoliv v období, kdy trénujete tvrdě. Tato základní měření by měla zahrnovat testy provedené jednak na konci tréninkového dne i po dni odpočinku.

Po pořízení těchto základních záznamů byste měli v testech pokračovat dvakrát až třikrát týdně. Každý týden proveďte tento test ráno po odpočinkovém dni i po dni tvrdého tréninku (nebo řadě dní tvrdého tréninku). Po běžném tréninkovém dni můžete provést ještě volitelný třetí test. Tento test nemusí poskytnout spolehlivé výsledky v období, kdy netrénujete dostatečně nebo trénujete jen nepravidelně. Přestanete-li trénovat po dobu 14 dní a déle, měli byste se před testováním nejprve vrátit ke svým dlouhodobým tréninkovým dávkám a zopakovat si základní testy.

Pro získání spolehlivých výsledků by měl test pokaždé probíhat ve standardizovaných/podobných podmínkách. Doporučujeme test provádět ráno před snídaní. Je potřeba, aby byly dodrženy následující podmínky:

  • Připněte si snímač srdeční frekvence.

  • Měli byste být uvolnění a klidní.
  • Můžete se usadit v pohodlné pozici nebo si lehnout na lůžko. Při provádění testu by vaše pozice měla být pokaždé stejná.

  • Tento test můžete provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve sportovním klubu – důležité je, aby prostředí bylo klidné. Neměly by být slyšet žádné rušivé zvuky (např. z televize, rádia nebo telefonu) a neměl by na vás nikdo mluvit.

  • 2-3 hodiny před spuštěním testu nic nejezte, nepijte a nekuřte.

  • Pro získání srovnatelných výsledků doporučujeme test provádět pravidelně a pokaždé ve stejný čas, nejlépe hned ráno po probuzení.

Provedení testu

Zadejte Tests > Orthostatic test > Relax and start the test(Testy > Ortostatický test > Uvolněte se a spusťte test). Objeví se nápis Searching for heart rate (Hledám srdeční frekvenci). Jakmile bude nalezen signál srdeční frekvence, na displeji se objeví nápis Lie down & relax (Lehněte si a uvolněte se).

  • Na displeji se zobrazí graf vaší srdeční frekvence. V průběhu této první části testu, která trvá 3 minuty, se nehýbejte.
  • Po uplynutí 3 minut zapípá zápěstní jednotka a zobrazí se pokyn Stand up (Vstaňte). Vstaňte a po tři minuty nehybně stůjte.
  • Po uplynutí 3 minut zápěstní jednotka opět zapípá a test bude ukončen.
  • Test můžete v kterékoliv jeho fázi přerušit, stisknutím tlačítka ZPĚT. V tom případě se zobrazí nápis Test canceled (Test zrušen).

Jestliže V800 nedokáže zachytit signál vaší srdeční frekvence, objeví se nápis Test failed (Test se nezdařil). V takovém případě byste měli zkontrolovat, zda jsou elektrody snímače srdeční frekvence navlhčené, a zda textilní hrudní pás dobře přiléhá.

Výsledky testů

Výsledkem testu budou hodnoty vaší klidové SF, SF ve stoje a maximální SF a jejich porovnání s průměrnými výsledky předchozích testů.

Výsledek svého posledního testu najdete v Tests > Orthostatic test > Latest result(Testy > Ortostatický test > Poslední výsledek). Zobrazí se pouze výsledek posledního testu.

Ve webové službě Flow můžete sledovat výsledky testů za dlouhé období. Chcete-li vidět analýzu výsledků svých ortostatických testů, přejděte do webové služby Flow a v diáři si vyberte test, který si chcete detailně prohlédnout.