Nacházíte se tady: Trénink > Využívání funkcí při tréninku

Funkce, používané v průběhu tréninku

Switch Sport During a Multisport Session (Změnit sportovní disciplínu při multisportovním tréninku)

Stiskněte ZPĚT a vyberte sport, k němuž chcete přejít. Potvrďte svoji volbu tlačítkem START.

Nahrát tréninkové kolo nebo etapu

Stiskněte tlačítko START pro záznam průběhu tréninkového kola nebo etapy. Tréninkové kolo nebo etapu si můžete nahrát rovněž poklepem na displej, pokud jste si tuto možnost nastavili ve funkci Nastavení sportovních profilů ve webové službě Flow. Tréninková kola nebo etapy lze nahrávat i automaticky. V nastavení sportovních profilů si nastavte Automatic lap (Automatický záznam kola/etapy) na Lap distance(Délku kola/etapy), Lap duration (Čas absolvování kola/etapy) nebo Location- based(Dle zeměpisné polohy). Jestliže zadáte Lap distance(Délka kola/etapy), nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu). Zadáte-li Lap duration(Trvání kola/etapy), nastavte časový úsek, který představuje jedno absolvované kolo/etapu. Pokud vyberete možnost Podle polohy, úsek se vždy označí ve výchozím bodě tréninku.i)

Lock a Heart Rate Zone (Uzamknout pásmo srdeční frekvence)

Stiskněte a podržte tlačítko START pro uzamčení pásma srdeční frekvence, kterou máte momentálně nastavenou. Pro uzamčení/odemčení pásma stiskněte a podržte tlačítko START. Vybočí-li vaše srdeční frekvence z uzamčené zóny, budete upozorněni zvukovou a vibrační signalizací.

Změnit fázi při fázovém tréninku

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu). Vyberte v nabídce funkci Start next phase (Zahájit novou fázi) a stiskněte tlačítko START (pokud jste si při stanovení cíle zvolili ruční změnu fáze). Jestliže jste si zvolili automatickou změnu, fáze se změní automaticky, jakmile je dokončena.

Náhled Rychlého menu

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu). Některá nastavení můžete změnit i bez toho, že byste přerušili trénink. Více informací viz. Quick Menu (Rychlé menu)

Nastavení trvalého podsvícení

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu). V nabídce zadejte Set backlight on (Zapnout podsvícení) a stiskněte tlačítko START. Když je tato funkce aktivována, po stisknutí tlačítka OSVĚTLENÍ zůstane displej stále podsvícený. Vezměte prosím na vědomí, že používání této funkce zkracuje životnost baterie.

Set Location Guide On (Nastavit průvodce lokalitou)

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu). Zadejte Set location guide on(Aktivovat průvodce lokalitou) a na displeji se objeví nápis Set target point (Nastavit cílové stanoviště). Zadejte Starting point (default) (Výchozí stanoviště - přednastavené). Cílové stanoviště můžete změnit návratem do Quick menu(Rychlého menu) a zadáním funkce Change target point(Změnit cílové stanoviště). K tomu, aby bylo možné cílové stanoviště změnit, musí být při tréninku uložen alespoň jeden POI (bod zájmu). Location guide (Průvodce lokalitou) je využíván funkcí Back to start (Zpět na začátek), která Vás přivede zpět na výchozí stanoviště nebo do POI (bodu zájmu). Více informací viz. Back to start (Zpět na začátek)

Uložit POI (bod zájmu)

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu). V nabídce zadejte Set location guide on (Aktivovat průvodce lokalitou) a stiskněte tlačítko START. V nabídce zadejte Save new POI (Uložit nový bod zájmu) a stiskněte tlačítko START pro uložení vašeho současného stanoviště jako bodu zájmu.

Odpočítávač času

Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ. Zobrazí se Quick menu (Rychlé menu). V nabídce zadejte Countdown timer (Odpočítávač času) a stiskněte START. Zadejte Set Timer (Nastavit časovač), nastavte odpočítávaný čas a potvrďte tlačítkemSTART.

Automatické přerušení

Jakmile se začnete nebo přestanete pohybovat, V800 automaticky spustí nebo zastaví záznam tréninku. Aby funkce automatického přerušení fungovala, záznam z GPS musí být nastaven do normální pozice, anebo musíte mít snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart. Funkci automatického přerušení nastavte na pozici zapnuto nebo vypnuto v nabídce Quick menu (Rychlého menu) nebo v nastavení sportovních profilů. Více informací viz Sport Profile Settings (Nastavení sportovních profilů)

HeartTouch

Přibližte svůj V800 ke snímači srdeční frekvence pro aktivaci funkce HeartTouch, V této funkci si můžete nastavit tyto možnosti: vypnuto, aktivovat podsvícení, ukázat předchozí kolo/etapu nebo aktuální čas. Funkce HeartTouch funguje pouze se snímačem srdeční frekvence H7. Funkci HeartTouch si můžete změnit v nastavení sportovních profilů ve webové službě Flow. Více informací viz. Sport Profiles (Sportovní profily)