Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Test fyzické kondice

Test fyzické kondice

Kondiční test od Polaru je snadný, rychlý a bezpečný způsob, jak odhadnout aerobní (kardiovaskulární) zdatnost jedince. Datový výstup, Polar OwnIndex, je srovnatelný s vaší maximální spotřebou kyslíku (VO 2max), hodnotou, která se běžně používá pro vyhodnocení aerobní zdatnosti. Dlouhodobá intenzita vašeho tréninku, srdeční frekvence, proměnlivost srdeční frekvence v klidovém stavu, pohlaví, výška a tělesná hmotnost, to všechno jsou faktory, které OwnIndex ovlivňují. Kondiční test od Polaru byl vyvinut pro zdravé dospělé osoby.

Aerobní zdatnost vypovídá o tom, jak dobře váš kardiovaskulární systém zásobuje tělo kyslíkem. Čím lepší je vaše aerobní zdatnost, tím silnější je vaše srdce a tím efektivněji pracuje. Dobrá aerobní zdatnost má velký vliv na vaše zdraví. Pomáhá například snížit riziko vysokého krevního tlaku a riziko kardiovaskulárních nemocí a infarktu. Přejete-li si svoji aerobní zdatnost zlepšit, znatelnou změnu hodnoty OwnIndex je možné pozorovat v průměru již po šesti týdnech pravidelného tréninku. Méně zdatní jedinci zaznamenají pokrok ještě rychleji. Čím je vaše aerobní zdatnost lepší, tím menších zlepšení hodnot OwnIndexu budete dosahovat.

Ke zlepšení aerobní zdatnosti je nejvhodnější takový druh tréninku, který zaměstnává velké svalové partie. Mezi takové aktivity patří například běhání, jízda na kole, chůze, veslování, plavání, bruslení nebo běh na lyžích. Svůj pokrok začněte sledovat tak, že v prvních dvou týdnech si OwnIndex změřte několikrát, abyste získali výchozí hodnoty, a poté test opakujte přibližně jedenkrát za měsíc.

Pro zajištění spolehlivosti výsledků testu je potřeba dodržovat tyto základní podmínky:

  • Test můžete provádět kdekoliv - doma, v kanceláři, ve sportovním zařízení - za předpokladu, že při něm nebudete ničím rušeni. Neměly by být slyšet žádné rušivé zvuky (např. z televize, rádia nebo telefonu) a neměl by na vás nikdo mluvit.
  • Test provádějte vždy ve stejném prostředí a ve stejnou hodinu.
  • 2-3 hodiny před testováním nejezte nic těžkého.
  • V den testu i den před ním se vyhýbejte fyzickému vypětí, alkoholu a farmaceutickým stimulantům.
  • Měli byste být uvolnění a klidní. Před zahájením testu si lehněte a 1–3 minuty odpočívejte.

Před zahájením testu

si připněte snímač srdeční frekvence. Více informací viz. Noste snímač srdeční frekvence

Před započetím testu se ujistěte, že jste přesně zadali svoje fyzická nastavení, včetně frekvence tréninku do Settings > Physical settings (Nastavení > Fyzická nastavení)

Provedení testu

K provedení testu svojí fyzické kondice přejděte naTests > Fitness Test > Relax and start the test(Testy > Test fyzické kondice > Uvolněte se a spusťte testování).

  • Zobrazí se nápis Searching for heart rate (Vyhledávám srdeční frekvenci). Jakmile bude srdeční frekvence nalezena, na displeji se zobrazí graf srdeční frekvence, graf vaší aktuální srdeční frekvence a pokyn Lie down & relax (Lehněte si a uvolněte se). Zůstaňte uvolnění, zbytečně se nehýbejte a nekomunikujte.
  • Test můžete v kterékoliv jeho fázi přerušit stisknutím tlačítka ZPĚT. Zobrazí se nápis Test cancelled (Test zrušen).

Nebude-li sporttester V800 moci zachytit signál vaší srdeční frekvence, objeví se zpráva Test failed (Test se nezdařil). V takovém případě byste měli zkontrolovat, zda jsou elektrody snímače srdeční frekvence navlhčené, a zda textilní hrudní pás dobře přiléhá.

Výsledky testu

Po ukončení testu uslyšíte dvojí pípnutí, spolu s popisem výsledku testu a přibližnou hodnotouVO 2max.

Zobrazí se dotaz Update to VO2max to physical settings? (Uložit VO2max do fyzických nastavení?).

  • Zvolte Yes (Ano) pro uložení vaší hodnoty do Physical settings(Fyzických nastavení).
  • Zvolte No(Ne) pouze v případě, že znáte nedávno naměřenou hodnotu svého VO2max, a že se od nově naměřené hodnoty liší o více než jednu výkonnostní třídu.

Nejnovější výsledek svého testu naleznete v Tests > Fitness test > Latest result(Testy > Test fyzické kondice > Poslední výsledek). Zobrazí se pouze výsledek posledního testu.

Chcete-li vidět analýzu výsledků svých testů fyzické kondice, přejděte do webové služby Flow a v diáři si vyberte test, který si chcete detailně prohlédnout.

Třídy zdatnosti

Muži

Věk / roků Velmi nízká Nízká Uspokojivá Střední Dobrá Velmi dobrá Nejlepší
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 < 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 < 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 < 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 < 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 < 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 < 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 < 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 < 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 < 40

Ženy

Věk / roků Velmi nízká Nízká Uspokojivá Střední Dobrá Velmi dobrá Nejlepší
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 < 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 < 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 < 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 < 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 < 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 < 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 < 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 < 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 < 30

Tato klasifikace je založena na publikovaném výzkumu, jehož předmětem bylo 62 studií, při nichž byla hodnota VO2max měřena u zdravých jedinců v USA, Kanadě a v 7 evropských zemích. Odkazy: Shvartz E, Reibold RC. Normy pro aerobní zdatnost u mužů a žen ve věku od 6 do 75 let: revize. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.