Polar FT7 Brukerveiledning

5. INNSTILLINGER

Klokkeinnstillinger

Velg verdien du vil endre, og trykk på OK. Juster verdiene med UP/DOWN (Opp/Ned), og bekreft dem med OK.

Velg Settings (Innstillinger) > Watch, time and date (Klokke, tid og dato).

 • Alarm: Sett alarmen til Off (Av) eller On (På). Hvis du velger On (På), må du angi timer og minutter. Trykk på BACK (Tilbake) for å stoppe alarmen eller UP/DOWN/OK (Opp/Ned/OK) for å slumre i 10 minutter. Alarmen kan ikke brukes under trening.

 • Time (Tid): Velg Time 1 (Tid 1), og angi tidsformat, timer og minutter. Velg Time 2 (Tid 2) for å angi tiden for en annen tidssone ved å legge til eller trekke fra timer. I tidsvisningen kan du raskt bytte fra Time 1 (Tid 1) til Time 2 (Tid 2) ved å trykke på og holde inne DOWN (Ned). Når Time 2 (Tid 2) velges, vises 2 nederst i høyre hjørne av displayet.

 • Time zone (Tidssone): Velg tidssone 1 eller 2.

 • Date (Dato): Legg inn datoen.

 • Watch face (Klokkens utseende): Velg Time only (Bare klokkeslett), Time and logo (Klokkeslett og logo) eller Birthday logo (Bursdagslogo) (kan bare velges på bursdagen din). Hvis du vil endre klokkens utseende raskt, trykker du på og holder inne UP (Opp). Watch face changed (Klokkens utseende er endret) vises.

Treningsinnstillinger

Velg Settings > Training settings (Innstillinger > Treningsinnstillinger)

 • Training sounds (Treningslyder): Velg Off (Av) eller On (På).

 • Heart rate view (Hjertefrekvensvisning): Angi at FT7 skal vise hjertefrekvensen som Beats per minute (BPM) (Slag per minutt) eller Percent of maximum (% OF MAX) (Prosentandel av makspuls).

  BPM: Målingen av arbeidet til hjertet, uttrykt i antall slag per minutt.

  % OF MAX: Målingen av arbeidet til hjertet, uttrykt som en prosentandel av makspuls.

 • HeartTouch: Velg On (På) eller Off (Av). Klokkeslettet vises når du fører pulsklokken opp mot pulssensorkontakten under trening. Bakgrunnslyset aktiveres også, så sant du har trykket på knappen LIGHT (Lys) i løpet av treningsøkten.

 • Heart rate upper limit (Høyeste pulsgrense) hjelper deg til å trene innenfor din personlige pulssone (f.eks. etter anvisning fra lege). Angi høyeste pulsgrense til On (På), juster grensen med UP/DOWN (Opp/Ned) og trykk på OK.

Brukerinformasjon

Velg Settings > User Information (Innstillinger > Brukerinformasjon).

 • Weight (Vekt): Legg inn vekten din.

 • Height (Høyde): Legg inn høyden din.

 • Date of birth (Fødselsdato): Angi fødselsdatoen din.

 • Sex (Kjønn): Velg MALE (Mann) eller FEMALE (Kvinne).

 • Maximum heart rate (Maksimal hjertefrekvens) er høyeste antall hjerteslag per minutt (bpm) under maksimal fysisk anstrengelse. Standardverdien må kun endres hvis du vet hva din laboratoriemålte verdi er.

Generelle innstillinger

Velg Settings > General settings (Innstillinger > Generelle innstillinger).

 • Button sounds (Tastelyder): Sett tastelydene til On (På) eller Off (Av).

 • Units (Enheter): Velg Metric (kg/km) (Metriske (kg/km) eller Imperial (lb/ft) (Britiske (lb/ft). Hvis du velger lb/ft, vises kalorier som Cal. Ellers vises de som kcal. Kalorier måles som kilokalorier.

 • Week’s start day (Ukens startdag): Velg ukens startdag Monday (Mandag), Saturday (Lørdag) eller Sunday (Søndag).

 • Language (Språk): Velg Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Portuquês, Suomi (Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Finsk) eller Svenska (Svensk).