Uživatelská příručka k počítači Polar FT7

6. DŮLEŽITÉ INFORMACE

Abychom zajistili neustálé zdokonalování našich výrobků a služeb a lépe plnili vaše potřeby, zaregistrujte svůj produkt značky Polar na stránce http://register.polar.fi/.

Uživatelské jméno k vašemu účtu Polar je vždy vaše e-mailová adresa. Při registraci produktu od společnosti Polar, na webových stránkách a při registraci informačního bulletinu platí stejné uživatelské jméno a heslo.

Péče o monitor tepové frekvence FT7

Monitor tepové frekvence:: Čistěte jemným mýdlem a vodou, osušte ručníkem. Nestiskejte tlačítka pod vodou. K čištění nikdy nepoužívejte alkohol nebo brusné materiály (drátěnku či chemické čisticí prostředky). Uchovávejte v chladném a suchém místě. Neskladujte ve vlhkém prostředí, v neprodyšném materiálu (igelitový sáček či sportovní taška) ani ve vodivém materiálu (vlhký ručník). Nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření.

Pokyny k čištění snímače tepové frekvence Polar H1

Snímač tepové frekvence H1: Odpojte konektor vysílače od hrudního pásu, pás opláchněte proudem tekoucí vody a nechte ho uschnout. Konektor osušte měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, ani žádný abrazivní materiál (ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky).

V případě potřeby hrudní pás omyjte slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte zvlhčující mýdla, protože ta by mohla na hrudním pásu zanechávat zbytky. Hrudní pás nemáchejte, nežehlete, nepoužívejte chemická čistidla a bělidla. Hrudní pás nenapínejte a neohýbejte ho do ostrých úhlů v místech, kde jsou umístěny elektrody. Při hrubém zacházení by se mohly elektrody poškodit.

Hrudní pás a konektor vysílače sušte a uchovávejte odděleně, abyste maximálně prodloužili životnost baterie vysílače. Hrudní pás vyperte v pračce před dlouhodobým uskladněním a vždy po použití v bazénu ve vodě s vysokým obsahem chlóru.

Servis

Během dvouletého záručního období doporučujeme, aby servis vašeho přístroje prováděla pouze autorizovaná servisní centra Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu či poškození v důsledku provedení servisu neautorizovaného společností Polar Electro.

Výměna baterií

Monitor FT7 a snímač tepové frekvence Polar H1 mají vyměnitelnou baterii, kterou může měnit sám uživatel. Samostanou výměnu baterie proveďte přesně podle pokynů.

Věnujte pozornost následujícímu:

 • Ukazatel nízké kapacity baterie se zobrazí, až bude zbývat 10–15 % kapacity baterie.

 • Nadměrné používání podsvícení baterii spotřebovává rychleji.

 • Za chladných podmínek se ukazatel nízkého stavu baterie může zobrazit, ale po zvýšení teploty opět zmizí.

 • Podsvícení a zvuky se po zobrazení ukazatele nízkého stavu baterie automaticky vypínají. Všechna upozornění nastavená před spuštěním ukazatele nízkého stavu baterie zůstanou aktivní.

Postup samostatné výměny baterie:

Při výměně baterií ověřte, zda těsnicí kroužek není poškozen, v tomto případě je nutné jej vyměnit za nový. Soupravy těsnicích kroužků/baterií lze zakoupit u dobře vybavených prodejců společnosti Polar a autorizovaných servisů Polar. V USA a Kanadě jsou od autorizovaných servisních center Polar k dostání další těsnicí kroužky. V USA jsou soupravy těsnicích kroužků/baterií k dostání na adrese www.shoppolar.com.

Baterie udržujte mimo dosah dětí. Při požití ihned kontaktujte lékaře.

Baterie je třeba řádně zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

Při manipulaci s novou, plně nabitou baterií zamezte spínání kontaktů, tj. současně na obou stranách pomocí kovu nebo elektricky vodivých nástrojů, např. pinzet. Tím může dojít ke zkratování baterie, a tedy rychlejšímu vybití. Zkratováním se baterie obvykle nepoškozuje, ale může dojít ke snížení kapacity a potažmo i životnosti baterie.

Monitor srdeční frekvence
 1. Otevřete kryt baterie s pomocí mince.

 2. Starou baterii uvolněte přiměřeně velkým a pevným tenkým předmětem. Dávejte pozor, abyste nepoškodili monitor srdeční frekvence.

 3. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem ven. Zkontrolujte zda těsnicí kroužek není poškozený.

 4. Zavřete kryt baterie.

 

Snímač srdeční frekvence

 1. Otevřete kryt baterie sponkou na popruhu.

 2. Z krytu vyjměte starou baterii.

 3. Vložte do něj novou baterii záporným (-) pólem směrem ven.

 4. Nasaďte okraj krytu baterie do drážky na konektoru a zatlačte kryt na své místo. Měli byste uslyšet zacvaknutí.

Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.

Bezpečnostní opatření

Monitor tepové frekvence Polar FT7 je určen k tomu, aby vám pomáhal dosahovat osobní cíle v oblasti fyzické zdatnosti a aby zobrazovat úroveň a intenzitu fyzické námahy při tréninku. Nemá sloužit k žádnému jinému použití a jiné použití z něj ani nevyplývá.

Minimalizace možných rizik

Trénink může být spojen s určitým rizikem. Před započetím pravidelného tréninkového programu odpovězte na následující otázky o svém zdravotním stavu. Pokud na některou z těchto otázek odpovíte kladně, poraďte se před započetím tréninkového programu se svým lékařem.

 • Byl/a jste za posledních pět let fyzicky neaktivní?

 • Máte vysoký krevní tlak či vysoký cholesterol?

 • Máte symptomy nějakého onemocnění?

 • Berete nějaké léky na srdce či krevní tlak?

 • Máte v anamnéze nějaké dýchací potíže?

 • Zotavujete se ze závažného onemocnění či z lékařského zákroku?

 • Používáte kardiostimulátor či jiné implantované elektronické zařízení?

 • Jste kuřák/kuřačka?

 • Jste těhotná?

Upozorňujeme, že kromě zátěže tréninku mohou tepovou frekvenci ovlivnit také léky na srdeční onemocnění, krevní tlak, psychický stav, astma, dýchání atd. a energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité v průběhu cvičení vnímat reakce vlastního těla. Pokud při cvičení cítíte neočekávanou bolest nebo extrémní únavu, doporučuje se cvičení přerušit a pokračovat s nižší intenzitou.

Pokud používáte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, používáte počítač Polar FT7 na vlastní nebezpečí. Před zahájením použití podstupte pod dohledem lékaře test maximální tréninkové zátěže. Tento test má zajistit bezpečnost a spolehlivost simultánního používání kardiostimulátoru a cyklistického počítače Polar.

Pokud jste alergičtí na nějakou látku, která se dostane do styku s vaší pokožkou nebo pokud máte podezření na alergii v důsledku používání tohoto výrobku, zkontrolujte materiály uvedené v Technických údajích.

Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít k tomu, že se z povrchu snímače srdeční frekvence začne stírat černá barva, což může způsobit ušpinění světlého oblečení. Jestliže používáte parfém nebo repelent, je nutné dbát na to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s monitorem nebo snímačem tepové frekvence.

Cvičební vybavení s elektrodovými součástmi může vyvolat rušivé bludné signály.

K vyřešení těchto problémů zkuste následující:

 1. Odepněte si hrudní pás se snímačem tepové frekvence a používejte cvičební vybavení jako normálně.

 2. Pohybujte monitorem tepové frekvence, dokud nenaleznete oblast, v níž se neobjevují žádné zbloudilé signály, nebo nebliká symbol pro srdce. Rušení je často nejhorší přímo před displejem přístroje, zatímco nalevo či napravo od něj bývá rušení relativně malé.

 3. Znovu si připněte hrudní pás se snímačem tepové frekvence a zajistěte, aby monitor tepové frekvence zůstal v tomto prostoru bez rušivých signálů co nejvíce.

Pokud počítač Polar FT7 stále nefunguje, toto vybavení může být na bezdrátové měření tepové frekvence elektricky příliš hlučné.

Voděodolnost monitoru tepové frekvence Polar FT7

Polar FT7 lze používat při plavání. Aby byla zachována voděodolnost, nestiskejte tlačítka pod vodou. Více informací naleznete na stránce http://support.polar.com. Voděodolnost výrobků Polar se testuje podle mezinárodní normy ISO 22810. Výrobky jsou rozděleny do tří kategorií podle jejich voděodolnosti. Kategorii voděodolnosti zkontrolujte na zadní části výrobku Polar a porovnejte ji s tabulkou níže. Upozorňujeme, že tyto definice nutně neplatí pro výrobky jiných výrobců.

Označení na zadní straně pouzdra

Voděodolné vlastnosti

Water resistant (Voděodolné)

Chráněno proti rozstřikům, potu, dešťovým kapkám atd. Nevhodné pro plavání.

Water resistant 30 m/50 m (Voděodolné 30 m/50 m)

WR 30M/ WR 50M

Vhodné pro koupání a plavání

Water resistant 100 m (Voděodolné 100 m)

WR 100M

Vhodné pro plavání a šnorchlování (bez vzduchových nádob)

Poradce při potížích

Pokud nevíte, kde v nabídce se nacházíte, stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT, dokud se nezobrazí denní čas.

Jestliže monitor tepové frekvence FT7 nereaguje na stisknutí žádného tlačítka nebo zobrazuje neobvyklé hodnoty, resetujte jej současným stisknutím čtyř tlačítek (NAHORU, DOLŮ, ZPĚT a OSVĚTLENÍ) po dobu čtyř sekund. Displej bude na chvíli prázdný. Stiskněte tlačítko OK a krátce se zobrazí Please enter basic settings (Zadejte prosím základní nastavení). Zadejte čas a datum. Dlouhým stisknutím tlačítka ZPĚT se displej vrátí k dennímu času. Všechna ostatní nastavení kromě času a data budou uložena.

Pokud hodnota tepové frekvence kolísá, je nadměrně vysoká nebo jsou zobrazeny nuly (00), ujistěte se, že v okruhu 1 m není jiný snímač tepové frekvence a že máte pás snímače tepové frekvence pevně připnutý a elektrody přiléhají k tělu, jsou navlhčené, čisté a nepoškozené.

Pokud měření tepové frekvence u sportovního oblečení nefunguje, zkuste použít popruh. Pokud měření funguje, problém je pravděpodobně v oděvu. Zkontrolujte, zda jsou elektrodové části oděvu čisté. Před praním oděvu nahlédněte do pokynů pro praní. Pokud měření srdeční frekvence stále nefunguje, obraťte se na prodejce/výrobce oblečení.

Silné elektromagnetické signály mohou vyvolat chybné odečtené údaje. Elektromagnetické rušení může nastat u blízkých vedení vysokého napětí, semaforů, trakčních vedení elektrických drah, elektrických autobusových linek nebo tramvají, televizorů, motorů automobilů, cyklistických počítačů, některých elektricky poháněných tréninkových zařízení, mobilních telefonů nebo elektrických bezpečnostních bran. Aby se zabránilo chybnému odečtení, vzdalte se od možných zdrojů rušení.

Pokud se abnormální údaje zobrazují i nadále, vzdalte se od zdroje rušení, zpomalte a zkontrolujte si puls ručně. Pokud podle vás odpovídá vysokému údaji na displeji, pravděpodobně se u vás vyskytla srdeční arytmie. Většina případů arytmie není závažná, ale přesto se poraďte se svým lékařem.

Pokud i přesto měření tepové frekvence nefunguje, může být vybitá baterie snímače tepové frekvence.

Srdeční příhoda může změnit vaši EKG křivku tak, že vysílač není schopen ji detekovat. V tomto případě se poraďte s lékařem.

Technické údaje

Monitor tepové frekvence FT7

Typ baterie

CR1632

Životnost baterie

Průměrně 11 měsíců (při tréninku 1 h/den, 7 dnů/týden)

Provozní teplota

-10°C až +50°C/14°F až 122°F

Zadní obal

Polyamid

Materiál zápěstního popruhu

Polyuretan

Přezka zápěstního popruhu

Nerez ocel v souladu se směrnicí EU 94/27/EU ve znění směrnice 1999/C 205/05 o uvolňování niklu z výrobků, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.

Přesnost hodinek

Lepší než ± 0,5 vteřin/den při teplotě 25 °C/77 °F.

Přesnost měření tepové frekvence

±1 % nebo ±1 bpm podle toho, která hodnota je větší, definice se vztahuje na ustálený stav.

Voděodolnost

30 m (Vhodné pro koupání a plavání)

Snímač tepové frekvence Polar H1

Typ baterie

CR 2025

Životnost baterie

Průměrná výdrž baterie 1500 hodin

Těsnicí kroužek baterie

O-kroužek 20,0 x 0,9, materiál silikon

Provozní teplota

-10 °C až +50 °C / 14 °F až 122 °F

Materiál konektoru

ABS

Materiál popruhu

38% polyamid, 29% polyuretan, 20% elastan, 13% polyester

Limitní hodnoty

Chronometr

23 h 59 min 59 s

Tepová frekvence

15–240 bpm

Celkový čas

0–9999 h 59 min 59 s

Celkové kalorie

0–999999 kcal/Cal

Celkový počet cvičení

65 535

Rok narození

1921 - 2020

Tréninkový počítač Polar FT7 používá následující patentované technologie, mimo jiné:

 • Hodnocení OwnZone® pro stanovení osobních cílových limitů tepové frekvence pro daný den

 • Kódovaný přenos OwnCode®

 • Osobní výpočet spálených kalorií OwnCal®

Omezená mezinárodní záruka Polar Guarantee

 • Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele v rámci příslušného národního práva, ani na zákonná práva spotřebitele proti prodejci, která vyplývají z kupní/prodejní smlouvy.

 • Tato omezená mezinárodní záruka Polar Guarantee byla vydána společnosti Polar Electro Inc. pro spotřebitele, kteří si zakoupili tento produkt v USA či Kanadě. Tato mezinárodní záruka Polar byla vydána společností Polar Electro Oy pro spotřebitele, kteří si tento produkt zakoupili v jiné zemi.

 • Společnost Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantuje původnímu spotřebiteli/kupci tohoto zařízení, že produkt nebude projevovat vady na materiálu či zpracování po dva (2) roky od data koupě.

 • Platební doklad z původní koupě je vaším důkazem o koupi!

 • Záruka se nevztahuje na baterii, běžné opotřebení, poškození v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody či nerespektování bezpečnostních opatření; nesprávné údržby, komerčního použití, na rozbité či poškrábané obaly/displeje, pásku na rukávě, elastický popruh a vybavení Polar.

 • Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, zvláštní, vyplývající z produktu či v souvislosti s ním.

 • Na položky zakoupené z druhé ruky se dvouletá (2 roky) záruka nevztahuje, pokud není jinak stanoveno místními zákony.

 • Během záručního období bude produkt opraven či vyměněn v jakémkoliv servisním centru Polar bez ohledu na stát, v němž byl původně zakoupen.

Záruka vztahující se na veškeré produkty bude omezena na státy, v nichž byl produkt původně uveden na trh.

© 2010 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finsko.

Polar Electro Oy je společnost ověřená certifikátem ISO 9001:2008. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nelze použít či reprodukovat v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu společnosti Polar Electro Oy. Názvy a loga uvedená se symbolem ™ v této příručce nebo v balení tohoto produktu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy. Názvy a loga uvedená se symbolem ® v této příručce nebo v balení tohoto produktu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy, s výjimkou Windows, což je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Prohlášení o zodpovědnosti

 • Materiál v této příručce slouží pouze k informativním účelům. Produkty, které popisuje, mohou být bez předchozího upozornění změněny vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu výrobce.

 • Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy neposkytuje žádná prohlášení ani záruky vztahující se k této příručce nebo s ohledem na produkty v ní popsané.

 • Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy neodpovídá za žádné škody, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné či zvláštní, týkající se či vyplývající z použití tohoto materiálu nebo produktů v něm uvedených.

  Tento produkt je chráněn nehmotnými právy společnosti Polar Electro Oy, jak jsou definována těmito dokumenty: FI115084, US7418237, EP1543769, FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, EU00046107-0001, USD492783S, USD492784S, USD492999S, FI96380, JP3568954, US5611346, EP665947, DE69414362, FI6815, EP1245184, US7076291, HK1048426, FI 114202, US 6537227, EP1147790, HK1040065, DE60128746.0, FI 115289, EP 1127544, US 6540686, HK 1041188, FI 88972, DE4223657.6 A, FI 9219139.8, FR 92.09150, GB 2258587, HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI111215, EP0747003, US5690119. Jiné přihlášené patenty.

Vyrobeno Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, fax +358 8 5202 300, www.polar.fi

 

Tento výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Příslušné prohlášení o shodě a další informace o právních předpisech naleznete na adrese www.polar.com/cs/regulacni_informace.

 

Tento přeškrtnutý odpadový kontejner na kolečkách značí, že produkty společnosti Polar jsou elektronická zařízení a spadají pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a baterie a akumulátory používané v produktech spadají pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Tyto produkty a baterie/akumulátory uvnitř zařízení Polar by tedy měly být likvidovány v zemích Evropské unie odděleně. Společnost Polar doporučuje minimalizovat možné účinky odpadu na životní prostředí a lidské zdraví také mimo Evropskou unii dodržováním místních předpisů pro likvidaci odpadu a pokud možno využívat oddělený sběr elektronických zařízení pro produkty, sběr baterií a akumulátorů pro bateria a akumulátory.