Uživatelská příručka k počítači Polar FT7

2. ZAČÍNÁME

Seznamte se s monitorem tepové frekvence Polar FT7

Monitor tepové frekvence při tréninku zaznamenává a zobrazuje tepovou frekvenci a další data.

Snímač tepové frekvence Polar H1 přenáší signál tepové frekvence do monitoru tepové frekvence. Snímač tepové frekvence se skládá z konektoru (A) a pásu (B).

Nejnovější verzi této uživatelské příručky a videoinstruktáže naleznete na adrese http://support.polar.com/en.

 

Tlačítka a nabídka FT7

NAHORU:

 • Vstup do nabídky

 • Nastavení hodnot

 • Posouvání ve výběrových seznamech

 • Změna ciferníku dlouhým stisknutím na obrazovce Čas

OK:

 • Potvrzení výběru

 • Výběr typu tréninku nebo nastavení tréninku

DOLŮ:

 • Vstup do nabídky

 • Posouvání ve výběrových seznamech

 • Nastavení hodnot

ZPĚT:

 • Opuštění nabídky

 • Návrat na předchozí úroveň

 • Zrušení výběru

 • Ponechání nastavení beze změny

 • Dlouhým stisknutím návrat na obrazovku Čas

SVĚTLO:

 • Osvětlení displeje

 • Vstup do rychlé nabídky na obrazovce Čas dlouhým stisknutím, uzamčení tlačítek, nastavení alarmu nebo výběr časového pásma

 • Během tréninku dlouhým stisknutím přepínání zvuků tréninku ON/OFF (ZAP/VYP) nebo uzamčení tlačítek

 • Noční režim během cvičení: Stiskněte tlačítko SVĚTLO jednou během nahrávání a podsvícení se aktivuje stisknutím libovolného tlačítka. Noční režim je vypnutý, pokud FT7 přejde zpět do režimu Času.

 

 

 

Spuštění se základními nastaveními

Chcete-li monitor tepové frekvence Polar FT7 aktivovat, stiskněte a jednu sekundu podržte libovolné tlačítko. Jakmile je počítač FT7 aktivován, nelze jej vypnout.

 1. Language (Jazyk): Vyberte Deutsch (Německy), English (Anglicky), Español (Španělsky), Français (Francouzsky), Italiano (Italsky), Português (Portugalsky), Suomi (Finsky) nebo Svenska (Švédsky) pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Stiskněte OK.

 2. Zobrazí se Please enter basic settings (Zadejte základní nastavení). Stiskněte OK.

 3. Vyberte Time format (Formát času).

 4. Zadejte Time (Čas).

 5. Zadejte Date (Datum).

 6. Vyberte Units (Jednotky). Nastavte metrické (kg, cm) nebo britské (lb, ft). Výběrem lb/ft se kalorie zobrazí jako CAL, jinak se zobrazí jako KCAL. Kalorie se měří jako kilokalorie.

 7. Zadejte Weight (Hmotnost).

 8. Zadejte Height (Výška).

 9. Zadejte Date of birth (Datum narození).

 10. Zvolte Sex (Pohlaví).

 11. Zobrazí se Settings OK? (Nastavení OK?). Potvrzení a uložení nastavení, zvolte Yes (Ano). Zobrazí se Basic settings complete (Základní nastavení dokončeno) a FT7 vstoupí na obrazovku Času. Chcete-li nastavení změnit, zvolte No (Ne). Zobrazí se Please enter basic settings (Zadejte základní nastavení). Zadejte znovu vaše základní nastavení.

Své uživatelské informace můžete upravovat později. Více informací naleznete v části 5. Nastavení .