Uživatelská příručka k počítači Polar FT7

3. TRÉNINK

Noste snímač srdeční frekvence

 1. Navlhčete popruh v oblasti elektrod.

 2. Připněte si popruh kolem hrudníku a upravte si ho tak, aby těsně doléhal na tělo.

 3. Připojte konektor.

 

Po každém použití odpojte konektor, abyste maximálně prodloužili životnost baterie snímače tepové frekvence. Elektrody mohou zůstat vlivem působení potu a vlhkosti mokré, a snímač tepové frekvence tak zůstane aktivován. Tím se snižuje životnost baterie snímače tepové frekvence.

Podrobnější pokyny k údržbě snímače tepové frekvence viz kapitola Pokyny k čištění snímače tepové frekvence Polar H1.

Začněte trénovat

 1. Noste monitor srdeční frekvence a snímač srdeční frekvence.

 2. V časovém režimu stiskněte jedenkrát tlačítko OK , čímž vstoupíte do režimu čekání. Počkejte, dokud monitor srdeční frekvence nenajde vaši srdeční frekvenci, a potom znovu stiskněte OK , pro spuštění nahrávání tréninkové jednotky.

K úpravě zvuku tréninku, zobrazení tepové frekvence, pulsu nebo limitů zóny před zahájením nahrávání tréninku zvolte Settings > Training Settings (Nastavení > Nastavení tréninku). Více informací naleznete v části Nastavení tréninku.

Váš tréninkový soubor se uloží, pouze pokud nahrávání trvalo déle než jednu minutu.

Časovač doby cvičení

Monitor FT7 je vybaven časovačem, který měří trvání cvičení, takže můžete zaznamenat trvání cvičení, aniž byste museli použít snímač tepové frekvence.

 1. K měření času vašeho cvičení stiskněte dvakrát OK Zobrazí se Started (Zahájeno).

 2. Stiskejte tlačítko DOLŮ, dokud se nezobrazí DURATION/ TIME OF DAY (DOBA / DENNÍ ČAS).

 3. Lze sledovat uplynulý čas. Pokud se zobrazí Check heart rate transmitter! (Zkontrolujte vysílač tepové frekvence!), pro pokračování v měření času stiskněteOK.

 4. Pro přerušení měření času stiskněte dvakrát ZPĚT.

 5. Následně se zobrazí přehled a lze zkontrolovat uplynulý čas.

Spalování tuků nebo zlepšení fyzické kondice

Při tréninku zobrazuje Polar FT7 vaši optimální intenzitu tréninku pro spalování tuků a zlepšení fyzické kondice. Tyto intenzity se mohou lišit v závislosti na vaší denní fyzické a duševní kondici. Při spuštění záznamu tréninku počítač FT7 analyzuje váš aktuální stav a případně upraví intenzitu odpovídajícím způsobem.

Tento inteligentní monitor tepové frekvence dokáže podle hodnoty tepové frekvence a její proměnlivosti určit stav vašeho těla během dne. Jakmile se vaše tělo zregeneruje z předchozích tréninků a není unavené nebo stresované, jste připraveni na další intenzivní trénink.

Efekt tréninku je zobrazen na zápěstní jednotce v reálném čase. Zóny intenzity spalování tuků a fyzické zdatnosti jsou odděleny svislou tečkovanou čarou. Tato čára je automaticky detekována počítačem FT7 a posouvá se podle vašeho aktuálního stavu.

EFFECT (EFEKT) na displeji se změní na FATBURN (SPALOVÁNÍ TUKŮ) nebo FITNESS (FYZICKÁ KONDICE) podle toho, ve které zóně se nacházíte.

 1. Vaše aktuální tepová frekvence

 2. Limitní hodnota tepové frekvence mezi zónami intenzity spalování tuků a fyzické kondice. ~ zmizí při případné úpravě zón intenzity FT7, aby odpovídaly vašemu aktuálnímu stavu.

FATBURN (SPALOVÁNÍ TUKŮ) (symbol srdce je nalevo od čáry)

V zóně spalování tuků je intenzita tréninku nižší a zdrojem energie je převážně tuk. Proto se tuk spaluje efektivně a váš metabolismus, především oxidace tuků, se zrychluje.

FITNESS (FYZICKÁ KONDICE) (symbol srdce je napravo od čáry)

V zóně fyzické kondice je intenzita tréninku vyšší a zlepšuje se vaše kardiovaskulární fyzická kondice, tedy posiluje se vaše srdce a zvyšuje krevní oběhd do svalů a plic. Hlavním zdrojem energie jsou sacharidy.

V závislosti na vašem cíli pro konkrétní trénink se lze uzamknout do zóny spalování tuků nebo fyzické kondice.

Zatímco se nacházíte v požadované zóně, stiskněte pro uzamčení OK na jednu sekundu. Zobrazí se Fat burning zone locked (Zóna spalování tuků uzamčena) nebo Fitness zone locked (Zóna fyzické kondice uzamčena). Pokud je intenzita tréninku příliš vysoká nebo příliš nízká, zápěstní jednotka vydá zvukový signál. Na tomto obrázku je například uzamčena zóna spalování tuků. Chcete-li zónu odemknout, stiskněte tlačítko OK na jednu sekundu.

Během tréninku

Během nahrávání tréninku se zobrazí následující informace. Ke změně obrazovky stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ.

HEART RATE (TEPOVÁ FREKVENCE)

Vaše aktuální tepová frekvence

CALORIES (KALORIE)

Kalorie spálené během tréninku.

DURATION (DOBA)

Doba trvání vašeho tréninku

TIME OF DAY (Denní čas)

Denní čas.

Fitness (Fyzická kondice) (symbol srdce je napravo od čáry)

Vaše aktuální tepová frekvence. Cvičíte v zóně pro zlepšení fyzické kondice.

Počítač FT7 je vybaven paměťovou funkcí displeje, která si pamatuje poslední displej (například displej kalorií), který jste použili během tréninku. Při dalším zahájení tréninku displej automaticky zvolí displej kalorií.

Heart Touch™

 

Když při tréninku přiblížíte monitor tepové frekvence ke konektoru snímače tepové frekvence, zobrazí se čas. Podsvícení se také rozsvítí, pokud jste během tréninku stiskli tlačítko SVĚTLO. Funkci HeartTouch nastavte na On/Off (Zap/Vyp) v Settings > Training Settings > HeartTouch (Nastavení > Nastavení tréninku > HeartTouch).

Pozastavení/přerušení tréninku

 1. Chcete-li pozastavit nahrávání tréninku, stiskněte tlačítko ZPĚT. Zobrazí se Continue/ Exit (Pokračovat/odejít). Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte OK.

  Pokud v nahrávání nebudete pokračovat do pěti minut, počítač FT7 vás na to automaticky upozorní zvukovým signálem. Zvuk zazní každých deset minut, dokud nahrávání tréninku nebude pokračovat nebo se nepřeruší.

  Poznámka: Pokud je vypnutý zvuk, displej zůstane v režimu pozastavení, dokud uživatel neprovede další volbu nebo dokud se nevybije baterie.

 2. Záznam tréninku lze přerušit stiskem tlačítka ZPĚT jedenkrát. Zobrazí se Stopped (Přerušeno).

Informace o zpětné vazbě k tréninku jsou uvedeny v části Shrnutí tréninku.

Zpětná vazba k tréninku se zobrazí, pouze pokud nahrávání trvalo více než deset minut.

Odpojte konektor snímače tepové frekvence od hrudního pásu, pás opláchněte proudem tekoucí vody a nechte ho uschnout. Podrobnější pokyny k údržbě snímače tepové frekvence viz kapitola Pokyny k čištění snímače tepové frekvence Polar H1.