Jesteś tutaj: Trening > Podczas treningu

Podczas treningu

Przeglądanie ekranów treningowych

Podczas treningu możesz przeglądać ekrany treningowe, przesuwając palcem po wyświetlaczu w prawo lub w lewo. Pamiętaj, że dostępność ekranów treningowych i wyświetlanych informacji zależy od rodzaju wybranej kategorii sportu i ustawień profilu sportowego.

Ustawienia dla każdego profilu sportowego oraz nowe profile sportowe możesz określić w serwisie internetowym i aplikacji Polar Flow. Możesz tworzyć spersonalizowane ekrany treningowe dla każdego uprawianego sportu i wybrać dane wyświetlane podczas sesji. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.

Ekran treningowy może na przykład zawierać następujące informacje:

Tętno i ZonePointer

Dystans

Czas trwania

Tempo/prędkość

Tętno i ZonePointer

Czas trwania

Kalorie

Suma spadków terenu

Aktualna wysokość n.p.m.

Suma wzniesień terenu

Tętno maksymalne

Wykres tętna i aktualne tętno

Średnie tętno

Godzina

Czas trwania

Podświetlenie zawsze włączone podczas treningu: Przesuń palcem z góry ekranu na dół, aby rozwinąć menu szybkich ustawień. Dotknij ikony podświetlenia, aby wybrać opcję Zawsze wł. lub Automatycznie. W przypadku opcji „Zawsze wł.” wyświetlacz zegarka będzie podświetlony przez całą sesję treningową. Po zakończeniu sesji treningowej podświetlenie powróci do ustawienia domyślnego (opcja „Automatycznie”). Pamiętaj, że stale włączone podświetlenie powoduje szybkie rozładowywanie się baterii.

Ustawianie timerów

Aby używać timerów podczas treningu, musisz dodać je do swoich ekranów treningowych. Możesz to zrobić, ustawiając widok timera dla bieżącej sesji treningowej przy użyciu menu podręcznego lub dodając timery do ekranów treningowych profilu sportowego w ustawieniach profilu sportowego w serwisie Flow i synchronizując te ustawienia z zegarkiem.

Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.

 

Timer interwałów

Jeśli włączysz widok timera dla sesji treningowej z poziomu menu podręcznego, timer będzie uruchamiany przy rozpoczęciu sesji treningowej. Możesz zatrzymać timer i uruchomić nowy timer zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli timer został dodany do ekranów treningowych profilu sportowego, z którego korzystasz, możesz go uruchomić w następujący sposób:

 1. Przejdź do widoku Timer interwałów, a następnie naciśnij i przytrzymaj wyświetlacz przez 3 s. Wybierz Rozpocznij, aby użyć uprzednio ustawionego timera lub utwórz nowy timer w menu Ustaw timer interwałów:
 2. Wybierz Na podstawie czasu lub Na podstawie dystansu: Na podstawie czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, a następnie dotknij . Na podstawie dystansu: Ustaw dystans dla timera i dotknij .
 3. Zostanie wyświetlony komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić inny timer, dotknij .
 4. Po zakończeniu dotknij opcji Rozpocznij, aby uruchomić timer interwałów. Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu każdego interwału.

Aby zatrzymać timer naciśnij i przytrzymaj wyświetlacz przez 3 s i wybierz Zatrzymaj timer.

Odliczanie czasu

Jeśli włączysz widok timera dla sesji treningowej z poziomu menu podręcznego, timer będzie uruchamiany przy rozpoczęciu sesji treningowej. Możesz zatrzymać timer i uruchomić nowy timer zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli timer został dodany do ekranów treningowych profilu sportowego, z którego korzystasz, możesz go włączyć w następujący sposób:

 1. Przejdź do widoku Odliczanie czasu, a następnie naciśnij i przytrzymaj wyświetlacz przez 3 s.
 2. Wybierz Rozpocznij, aby użyć wcześniej ustawionego timera lub wybierz Ustawianie timera odliczania, aby ustawić nowy czas odliczania. Po zakończeniu dotknij opcji Rozpocznij, aby uruchomić odliczanie czasu.
 3. Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu odliczania. Jeśli chcesz ponownie uruchomić odliczanie czasu, naciśnij i przytrzymaj wyświetlacz przez 3 s, a następnie wybierz Rozpocznij.

Ustawienia automatycznego rejestrowania okrążeń

W ustawieniach profili sportowych w aplikacji lub serwisie internetowym Polar Flow ustaw Automat. okrąż. na Dystans okrąż. lub Czas okrążenia. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie.

Trening z celem

Jeśli szybki cel treningowy utworzony przez Ciebie w serwisie internetowym lub aplikacji Flow i zsynchronizowany z zegarkiem jest związany z czasem trwania treningu, dystansem do pokonania lub liczbą kalorii, wyświetlany jest następujący ekran celu treningowego jako domyślny ekran pierwszego treningu:

Jeśli utworzony przez Ciebie cel treningowy jest związany z czasem trwania lub dystansem, możesz zobaczyć, ile brakuje Ci do osiągnięcia celu.

LUB

Jeśli utworzony przez Ciebie cel treningowy jest związany z kaloriami, możesz zobaczyć, ile kalorii musisz jeszcze spalić.

Jeśli interwałowy cel treningowy został utworzony przez Ciebie w serwisie internetowym lub aplikacji Flow i zsynchronizowany z zegarkiem, wyświetlany jest następujący ekran celu treningowego jako domyślny ekran pierwszego treningu:

 • W zależności od wybranej intensywności możesz zobaczyć swoje tętno lub prędkość/tempo oraz górne i dolne limity tętna lub prędkości/tempa dla danej fazy.
 • Nazwa fazy i numer fazy/całkowita liczba faz
 • Czas trwania/pokonany dystans
 • Docelowy czas trwania/dystans bieżącej fazy

Zaplanowane cele treningowe są uwzględniane również we wskazówkach treningowych FitSpark.

Zapoznaj się z częścią Planowanie treningu, aby dowiedzieć się, jak tworzyć cel treningowy.

Zmiana fazy podczas treningu interwałowego

Jeżeli ustawiona została opcja manualnej zmiany fazy podczas konfiguracji celu dotyczącego treningu fazowego, dotknij ekranu, aby przejść do kolejnej fazy, po ukończeniu fazy.

Jeśli wybrano opcję zmiany automatycznej, po zakończeniu fazy nastąpi automatyczne przejście do kolejnej fazy. Zegarek informuje Cię o zmianie fazy wibracjami.

Należy pamiętać, że w przypadku ustawienia bardzo krótkich faz (poniżej 10 sekund) po zakończeniu fazy nie pojawi się alarm wibracyjny.

Powiadomienia

Jeżeli trenujesz poza zaplanowanymi strefami tętna lub prędkości/tempa, zegarek powiadomi Cię o tym wibracjami.