Hurtigmenu

Du kan gå til hurtigmenuen i førtræningsvisningen, når du holder pause under et træningspas eller i skiftetilstand under et multisports-træningspas. Fra førtræningsvisningen får du adgang til det ved at trykke på ikonet eller via knappen LYS. I pause- eller skiftetilstand har du kun adgang via knappen LYS.

De muligheder, du vises i hurtigmenuen, afhænger af, hvilken sport du har valgt, og om du bruger GPS.

 

Strømspare-indstillinger:

Med strømspare-indstillingerne kan du udvide din træningstid ved at ændre målefrekvensen for GPS, deaktivere håndledsbaseret puls og bruge pauseskærmen. Med disse indstillinger kan du optimere batteriforbruget og få mere træningstid til ekstra lange træningspas, eller når batteriet er ved at løbe tør.

Få flere oplysninger under Strømspare-indstillinger

  Baggrundsbelysning:

Sæt funktionen Baggrundsbelysning altid slået til til eller fra. Når Altid slået til er slået til, vil urdisplayet blive oplyst under hele dit træningspas. Indstillingen af baggrundsbelysning vil som standard vende tilbage til fra, når du er færdig med dit træningspas. Bemærk, at valget af Altid slået til dræner dit batteri meget hurtigere end standardindstillingen.

 

Del puls med andre enheder

I pulsmålertilstand kan du gøre dit ur til en pulsmåler og dele din puls til andre Bluetooth-enheder som træningsapps, træningsudstyr eller cykelcomputere.

Få flere oplysninger under HR-sensor-mode.htm

 

Kalibrer kompas

Følg anvisningerne på displayet for at kalibrere kompasset.

 

Træningsforslag:

I Træningsforslag kan du se de daglige FitSpark-træningsforslag.

 

Bassinlængde:

Det er vigtigt, at du vælger den korrekte bassinlængde, når du bruger profilen Svømning/Svømme i bassin, da det påvirker beregningen af tempo, distance og svømmetag samt dit SWOLF-resultat. Tryk på OK for at komme til Indstilling af bassinlængde og justere den tidligere angivne bassinlængde hvis nødvendigt. Standardlængderne er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan også indstille den manuelt til en brugerdefineret længde. Den mindste længde, der kan vælges, er 20 meter/yard.

Indstilling af bassinlængde er kun tilgængeligt i førtræningsvisningen i hurtigmenuen.

  Kalibrering af wattmåler:

Hvis du har parret en tredjepart-wattmåler til din cykel med dit ur, kan du kalibrere den i hurtigmenuen. Vælg først en af cykelsportsprofilerne, og sæt gang i senderne ved at rotere kranken. Vælg derefter Kalibrering af wattmåler i hurtigmenuen, og følg anvisningerne på skærmen for at kalibrere måleren. Se vejledningen fra producenten for de specifikke instruktioner til din type wattmåler.

Denne indstilling vises kun, hvis du har parret en wattmåler med dit ur.

  Kalibrér skosensor:

Der er to måder at kalibrere din skosensor manuelt via hurtigmenu. Vælg en af sportsprofilerne for løb, and vælg derefter Kalibrér skosensor > Kalibrer ved at løbe eller Kalibreringsfaktor.

  • Kalibrer ved at løbe: Start træningspasset og løb en distance, du kender. Distancen skal være mere end 400 meter. Når du har løbet distancen, skal du trykke på OK for at tage en omgang. Indstil den faktiske distance, som du har løbet, og tryk på OK. Kalibreringsfaktoren er opdateret.
    Vær opmærksom på at intervaltimer ikke kan bruges under kalibreringen. His du har sat intervaltimeren til, beder uret dig om at slå det fra for at aktivere manuel kalibrering af skosensor. Du kan slå timeren til fra pausetilstanden hurtigmenu efter kalibrering.
  • Kalibreringsfaktor: Indstil kalibreringsfaktoren manuelt, hvis du kender den faktor, som giver dig præcis distance.

For detaljeret vejledning i manuel og automatisk kalibrering af en skosensor kan du se Kalibrering af en Polar skosensor med Grit X/Vantage V/Vantage M.

Denne indstilling vises kun, hvis du har parret en skosensor med dit ur.

  Favoritter:

Under Favoritter kan du se de træningsmål, du har gemt som favoritter på Flow-webtjenesten, og synkronisere dem til dit ur. Vælg et favorittræningsmål, som du vil nå. Når du har valgt et, vender uret tilbage til førtræningsvisning, hvorfra du kan starte træningspasset.

Få flere oplysninger under Favoritter.

  Løbstempo:

Med funktionen Løbstempo får du hjælp til at bevare et stabilt tempo og opnå din mål-tid for en bestemt distance. Angiv en måltid for distancen – f.eks. 45 minutter for en løbetur på 10 km, og se, hvor langt bagud eller foran du er sammenlignet med det forudindstillede mål. Du kan også kontrollere, hvad det stabile tempo/hastighed for at nå dit mål er.

Løbstempo kan indstilles på uret. Vælg blot distancen og målvarighed, så er du klar. Du kan også angive et løbstempomål i Flow-webtjenesten eller -appen og synkronisere det til dit ur.

Se Løbstempo for flere oplysninger.

 

Intervaltimer:

Du kan indstille intervaltimere baseret på tid og/eller distance for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas.

Du kan føje en intervaltimer til passets træningsvisning ved at vælge Timer for træningspas > Til. Du kan bruge en tidligere indstillet timer eller oprette en ny timer ved at gå tilbage til hurtigmenuen og vælge Intervaltimer > Indstil intervaltimer:

  1. Vælg Tidsbaseret eller Distancebaseret: Tidsbaseret: Angiv antal minutter og sekunder på timeren, og tryk på OK. Distancebaseret: Indstil distancen på timeren, og tryk på OK. Teksten Indstil en anden timer? vises. Tryk på OK, hvis du vil indstille en anden timer.
  2. Når det er gjort, vender uret tilbage til førtræningsvisning, hvorfra du kan starte træningspasset. Timeren starter, når du starter træningspasset.

Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se Under træning.

  Nedtællingstimer:

Du kan føje en nedtællingstimer til passets træningsvisning ved at vælge Timer for træningspas > Til. Du kan bruge en tidligere indstillet timer eller oprette en ny timer ved at gå tilbage til hurtigmenuen og vælge Nedtællingstimer > Indstil timer. Indstil nedtællingstiden, og bekræft ved at trykke på OK. Når det er gjort, vender uret tilbage til førtræningsvisning, hvorfra du kan starte træningspasset. Timeren starter, når du starter træningspasset.

Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se Under træning.

 

Ruter:

Under Ruter finder du de ruter, du har gemt som favoritter i Flow-webtjenesten, enten i visningen Udforsk eller i analysevisningen af træningspasset, og synkroniseret til dit ur. Her kan du også finde Komoot-ruter.

Vælg en rute fra listen, og vælg derefter, hvor du vil starte ruten: Startpunkt (oprindelig retning), Midt på ruten (oprindelig retning), Slutpunkt i modsat retning eller Midt på ruten i modsat retning.

Få flere oplysninger under Rutevejledning.

Ruter er kun tilgængelige i førtræningsvisningens hurtigmenu, når GPS er slået til for sportsprofilen.

  Tilbage til start:

Funktionen Tilbage til start fører dig tilbage til startpunktet for dit træningspas. For at føje visningen Tilbage til start til træningsvisningerne for et aktuelt træningspas skal du slå Tilbage til start til og trykke på OK.

Få flere oplysninger under Tilbage til start.

Funktionen Tilbage til start er kun tilgængelig, når GPS er slået til i sportsprofilen.

Når du vælger et træningsmål for dit træningspas, overstreges mulighederne Favoritter og Ruter i hurtigmenuen. Det er fordi, du kun kan vælge ét mål for hvert træningspas. Og hvis du vælger en rute til dit træningspas, overstreges funktionen Tilbage til start i hurtigmenuen, fordi funktionerne Ruter og Tilbage til start ikke kan vælges samtidigt. Hvis du vil ændre målet, skal du vælge den overstregede mulighed. Så bliver du spurgt, om du vil ændre dit mål eller din rute. Bekræft med OK for at vælge et andet mål.