Svømmemetrik

Svømmemetrik hjælper dig med at analysere hvert svømmepas og følge din præstation og udvikling på længere sigt.

For at opnå den mest nøjagtige information skal du sørge for at indstille den hånd, du bærer dit ur på. Du kan kontrollere, at du har indstillet den hånd, du bærer dit ur på, under produktindstillingerne i Flow.

Svømme i bassin

Når du bruger Svømning- eller Svømme i bassin-profilen, registrerer uret din svømmestil, din svømmedistance, tid, tempo, svømmetagsfrekvens og hviletider. Ved hjælp af SWOLF-resultatet kan du derudover holde øje med din udvikling.

Svømmestile: Dit ur genkender de følgende svømmestile og beregner stilspecifik metrik samt samlede tider for hele dit træningspas.

 • Freestyle
 • Rygcrawl
 • Brystsvømning
 • Butterfly

Tempo og distance: Når uret har genkendt din svømmestil som en af de fire ovenstående svømmestile, kan det registrere dine baner og bruge disse oplysninger til at give dig præcise målinger af tempo og distance. Tempo- og distancemålingerne er baseret på registrerede baner og bassinlængden. Hver gang du vender om, bliver en bassinlængde føjet til din samlede svømmedistance.

Svømmetag: Dit ur fortæller, hvor mange svømmetag du tager i minuttet eller pr. bassinlængde. Denne information kan bruges til at finde ud af mere om din svømmeteknik, rytme og tidstagning.

SWOLF (forkortelse af svømning og golf) er et indirekte effektivitetsmål. SWOLF beregnes ved at summere den tid og den mængde svømmetag, det tager dig at svømme en bassinlængde. For eksempel 30 sekunder og 10 svømmetag for at svømme en bassinlængde svarer til et SWOLF-resultat på 40. Generelt kan det siges, at jo lavere din SWOLF er for en bestemt distance og stil, des mere effektiv er du.

SWOLF er meget individuel og bør dermed ikke sammenlignes med SWOLF-resultater, andre personer har svømmet. Det er nærmere et personligt værktøj, der kan hjælpe dig med at forbedre og finjustere din teknik samt finde en optimal effektivitet for forskellige stile.

Indstilling af bassinlængde

Det er vigtigt, at du vælger den korrekte bassinlængde, da det påvirker beregningen af tempo, distance og svømmetag samt dit SWOLF-resultat. Du kan vælge bassinlængde i førtræningsvisningen i hurtigmenuen. Tryk på LYS for at komme til hurtigmenuen, vælg Indstilling af bassinlængde, og juster den tidligere angivne bassinlængde hvis nødvendigt. Standardlængderne er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan også indstille den manuelt til en brugerdefineret længde. Den mindste længde, der kan vælges, er 17 meter/yard.

Åben vand-svømning

Når du bruger profilen Åbent vand-svømning, måler uret din svømmedistance, din svømmetid og dit svømmetempo, din svømmetagsfrekvens for freestyle samt din rute.

Freestyle er den eneste stil, der genkendes af profilen Svømning på åbent vand.

Tempo og distance: Dit ur bruger GPS til at beregne tempoet og distancen, mens du svømmer.

Svømmetagsfrekvens for freestyle: Dit ur måler din gennemsnitlige og maksimale svømmetagsfrekvens (hvor mange svømmetag, du tager i minuttet) for dit træningspas.

Rute: Din rute måles med GPS, og du kan se den på et kort, når du har svømmet, i Flow-appen og Flow-webservicen. GPS fungerer ikke under vandet, og derfor filtreres din rute fra GPS-data, der hentes, når din hånd kommer ud af vandet eller er meget tæt på vandoverfladen. Eksterne faktorer, som f.eks. vejrforhold og satellitpositioner, kan påvirke GPS-dataenes nøjagtighed, og som et resultat kan data fra den samme rute variere fra den ene dag til den anden.

Måling af puls i vand

Dit ur måler automatisk din puls fra håndleddet med Polar Elixir™-sensorfusionsteknologien, der gør det nemt og behageligt at måle din puls, mens du svømmer. Selvom vand kan forhindre den håndledsbaserede pulsmåling i at virke optimalt, er nøjagtigheden tilstrækkelig til, at du kan overvåge din gennemsnitspuls og dine pulszoner under dine svømmepas, få nøjagtige målinger af kalorieforbrænding, din træningsbelastning fra træningspasset og træningsudbytte-feedback baseret på dine pulszoner.

For at sikre den bedst mulige nøjagtighed af dine pulsdata er det vigtigt, at uret sidder tæt på dit håndled (selv endnu tættere end i andre sportsgrene). Se Træning med håndledsbaseret puls for anvisninger til, hvordan du skal tage ur på under træning.

Bemærk, at du ikke kan bruge en Polar-pulsmåler med et brystbælte med dit ur, mens du svømmer, da Bluetooth ikke virker i vand.

Start et svømmepas

 1. Tryk på TILBAGE for at gå ind i hovedmenuen, og vælg Start træning, og gå derefter til profilen Svømning, Svømme i bassin eller Åbent vand-svømning.
 2. Når du bruger profilen Svømning/Svømme i bassin, skal du kontrollere, at bassinlængden er korrekt. For at ændre bassinlængden skal du trykke på LYS for at gå til hurtigmenuen, vælge indstillingen Bassinlængde og indstille den korrekte længde.

  Begynd ikke registreringen af træningspasset, før du er i bassinet, men undgå at trykke på knapperne under vandet.

 3. Tryk på START for at begynde træningsmålingen.

Mens du svømmer

Du kan tilpasse det, der vises på displayet, i sportsprofilsektionen i Flow-webtjenesten. Standardtræningsvisningerne i svømmesportsprofilerne viser følgende oplysninger:

 • Din puls og ZonePointer-puls
 • Distance
 • Varighed
 • Hviletid (Svømning og Svømme i bassin)
 • Tempo (Åbent vand-svømning)
 • Pulsgraf
 • Gennemsnitspuls
 • Maksimal puls
 • Klokkeslæt

Efter din svømning

Der er en tilgængelig oversigt over dine svømmedata i træningsopsummeringen på dit ur lige efter dit træningspas. Du kan se følgende oplysninger:

Den dato og det tidspunkt, hvor dit træningspas startede

Træningspassets varighed

Svømmedistance

Gnm. puls

Maksimal puls

Kredsløbsbelastning

Pulszoner

Kalorier

Fedtforbrænding % af kalorier

Gennemsnitstempo

Maksimalt tempo

Svømmetagsfrekvens (hvor mange svømmetag, du tager i minuttet)

 • Gennemsnitlig svømmetagsfrekvens
 • Maksimum hastighed af svømmetag

Synkronisér dit ur med Flow for at få en mere detaljeret visuel repræsentation af din svømning, herunder en detaljeret udspecificering af kurver for dine svømmepas i bassin, din puls, dit tempo og din svømmetagsfrekvens.