Menu

אחריות

אחריות בינלאומית מוגבלת של Polar

 • Polar Electro Oy מפיקה אחריות בינלאומית מוגבלת עבור מוצרי Polar.
 • עבור מוצרים שנמכרו בארה"ב או בקנדה, את האחריות מפיקה Polar Electro, Inc.
 • Polar Electro Oy/Polar Electro Inc מבטיחה בזאת ללקוח/רוכש המקורי של מוצר Polar שלא יהיו במוצר תקלות בחומרים ובייצור למשך שנתיים (2) שנים ממועד הקנייה.
 • האחריות אינה מכסה בלאי טבעי של הסוללה, או כל בלאי נורמלי אחר, נזק עקב שימוש לרעה, ניצול לרעה, תאונות או אי-ציות לאזהרות הבטיחות; תחזוקה לא נאותה, שימוש מסחרי, מארזים/צגים סדוקים, שבורים או שרוטים, רצועת בד או צמיד לזרוע, או רצועה אלסטית (למשל, רצועת חזה עבור חיישן קצב לב), ובגדי Polar.
 • האחריות גם אינה מכסה כל נזק, הפסד, עלות או הוצאה ישירים, עקיפים או אקראיים, תוצאתיים או מיוחדים, שנגרמו עקב המוצר או בהקשר אליו.
 • האחריות אינה מכסה מוצרים שנרכשו כיד שנייה.
 • במהלך תקופת האחריות, המוצר יתוקן או יוחלף בכל Polar Central Service מורשה, ללא קשר למדינה שבה הוא נקנה.
 • אין באחריות שמפיקה Polar Electro Oy/Inc כל השפעה על זכויותיו החוקיות של הלקוח על פי החוקים הרלוונטיים בישראל, או על זכויותיו כצרכן מול המפיץ שמקורן בהסכם המכירה/הרכישה ביניהם.
 • עליך לשמור על הקבלה כהוכחת קנייה!
 • האחריות ביחס לכל מוצר תהיה מוגבלת למדינות שבהן המוצר נמכר מלכתחילה על ידי Polar Electro Oy/Inc.
 • ניתן למצוא את תנאי האחריות המלאים במדריך למשתמש.

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.