Optymalizacja przerw na podstawie tętna

Zoptymalizuj swój rytm treningowy i wydajność, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt treningów. Optymalizacja przerw analizuje Twoje tętno podczas faz wysiłku i odpoczynku oraz informuje Cię, kiedy nadejdzie najlepszy moment na kolejną serię. Podczas wykonywania serii zegarek automatycznie wykryje najwyższe tętno w serii. Monitoruje również tętno podczas odpoczynku i powiadomi Cię, kiedy poziom regeneracji będzie odpowiedni, aby rozpocząć kolejną serię.

Aby korzystać z funkcji optymalizacji przerw podczas sesji treningowych, musisz dodać ekran treningowy Optymalizacja przerw do profilu sportowego, w którym chcesz go używać. Domyślnie ekran treningowy Optymalizacja przerw jest dodany do następujących profili sportowych: Trening siłowy, trening obwodowy, intensywny trening interwałowy, trening funkcjonalny, Boot Camp i kettlebell. Możesz dodać ten ekran treningowy do dowolnego profilu sportowego w ustawieniach profili sportowych, w aplikacji lub serwisie internetowym Polar Flow.

Trening z Optymalizacją przerw

Aby w pełni wykorzystać swoją sesję treningową, rozpocznij ją właściwą rozgrzewką. Rozgrzewka zwiększa efektywność wysiłku i zmniejsza ryzyko urazu. Ustaw Optymalizację przerw na czas, kiedy chcesz zacząć fazę wysiłku Twojej sesji treningowej. Użyj przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, aby przejść do widoku treningowego Optymalizacja przerw. Naciśnij OK, aby włączyć tę funkcję.

Wskazówki: Prowadzenie po trasie na ekranie

Widok treningu Optymalizacja przerw pokazuje bieżące tętno i wykres tętna w czasie rzeczywistym. Różne kolory wskazują strefę tętna, w której aktualnie trenujesz. Poniższe instrukcje poprowadzą Cię poprzez fazy wysiłku i odpoczynku podczas sesji treningowej.

Komunikat Zwiększ swoje tętno jest wyświetlany, jeśli potrzeba podnieść tętno, aby rozpocząć fazę wysiłkową. Gdy tętno wzrośnie do poziomu wystarczającego do rozpoczęcia fazy wysiłkowej, tekst na wyświetlaczu zmieni się na Wysiłek. Po ukończeniu serii ćwiczeń, zegarek automatycznie wykryje, że faza wysiłkowa została ukończona, a także automatycznie wykryje najwyższe tętno osiągnięte podczas tej fazy. Możesz również zakończyć tę fazę wysiłku, naciskając OK.

Komunikat Odpoczywaj, aż tętno się obniży zostanie wyświetlony na ekranie, a zegarek powiadomi Cię za pomocą wibracji, kiedy określi wyznaczony poziom restytucji tętna. Podczas fazy odpoczynku na wyświetlaczu widoczne jest bieżące tętno i docelowa wartość restytucji tętna. Linia przerywana na wykresie tętna w czasie rzeczywistym przedstawia tętno docelowe. Minimalny czas odpoczynku wynosi 20 sekund – jeśli docelowa wartość restytucji tętna osiągnięta wcześniej, wyświetlony zostanie komunikat Odpoczywaj jeszcze kilka sekund.

Jeśli nie można wyznaczyć fazy odpoczynku na podstawie tętna, wyświetlana jest faza odpoczynku oparta na czasie. Komunikat Czas na wysiłek się skończył. Pora odpocząć. pojawia się na wyświetlaczu, a następnie zostaje wyświetlony 30-sekundowy timer odliczania.

Komunikat Czas na wysiłek! pojawia się na ekranie, a zegarek powiadamia Cię wibracją o tym, że odpoczynek się skończył i nadszedł czas na kolejną serię.

Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk WSTECZ w widoku Optymalizacja przerw. Zostanie wyświetlony komunikat Wstrzymać optymalizację przerw? Przyciśnij OK, aby potwierdzić. Wstrzymanie Optymalizacji przerw nie spowoduje wstrzymania sesji treningowej.

Zwłaszcza podczas treningu siłowego, gdy wykonujesz zadania, które powodują ekstremalny nacisk na nadgarstki, takie jak podnoszenie ciężarów lub podciąganie, tętno z nadgarstka może być trudniejsze do wykrycia z wystarczającą dokładnością. Z tego powodu zalecamy korzystanie z sensora tętna Polar H10 lub optycznego sensora tętna Polar Verity Sense, aby zapewnić dokładny pomiar tętna i optymalne działanie funkcji Optymalizacji przerw.

Dowiedz się więcej o Optymalizacji przerw.