Snabbmeny

Du kan öppna snabbmenyn från förträningsläget, under en paus vid träningspass och under övergångsläge vid multisportpass. I förträningsläge kan den nås genom att trycka på ikonen eller knappen LYSE. I paus- och övergångsläge kan den bara nås med knappen LYSE.

Alternativen som visas i snabbmenyn beror på den sport du har valt och huruvida du använder GPS.

  Bakgrundsbelysning:

Aktivera eller inaktivera funktionen Bakgrundsbelysning alltid på. När Alltid på har valts är klockdisplayen tänd under träningspasset. Inställningen för bakgrundsbelysning går som standard tillbaka till Inaktiveradnär du har avslutat träningspasset. Observera att inställningen Alltid På gör att batteriet förbrukas mycket snabbare än standardinställningen.

  Våra förslag:

Under Våra förslag hittar du de dagliga FitSpark-träningsförslagen.

 

Bassänglängd:

När du använder profilen Simning/Bassäng är det viktigt att du ställer in rätt bassänglängd, eftersom det påverkar beräkning av tempo, distans och simtag samt din SWOLF-poäng. Tryck på OK för att öppna inställningen Bassänglängd och ändra vid behov den bassänglängd som tidigare ställts in. Standardlängderna är 25 meter, 50 meter och 25 yards, men du kan också ställa in den manuellt till en anpassad längd. Den minsta längd som kan ställas in är 20 meter/yards.

Inställning av bassänglängd finns bara tillgänglig från förträningsläget i snabbmenyn.

  Kalibrera effektsensorn:

Om du har parkopplat en cykeleffektsensor från tredje part med din klocka kan du kalibrera sensorn från snabbmenyn. Välj först en av cykelsportprofilerna och aktivera sändarna genom att rotera vevarmarna. Välj sedan Kalibrera effektsensorn från snabbmenyn och följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera din sensor. Se tillverkarens instruktioner för kalibreringsanvisningar som är specifika för din effektsensor.

  Kalibrera stegsensorn:

Din stegsensor kan kalibreras manuellt via snabbmenyn på två sätt. Välj en av sportprofilerna för löpning och sedan Kalibrera stegsensor > Kalibrera genom löpning eller Kalibreringsfaktor.

  • Kalibrera genom löpning: Börja träningspasset och spring en distans du känner till. Distansen måste vara mer än 400 meter. När du har sprungit distansen trycker du på OK för att lagra en varvtid. Ställ in den faktiska distansen du har sprungit och tryck på OK. Kalibreringsfaktorn är uppdaterad.
    Observera att intervalltimern inte kan användas under kalibreringen. Om du har aktiverat intervalltimern uppmanar klockan dig att inaktivera den för manuell kalibrering av stegsensorn. Du kan aktivera timern från snabbmenyn i pausläget efter kalibrering.
  • Kalibreringsfaktor: Ställ in kalibreringsfaktorn manuellt om du vet vilken faktor som ger dig exakt distans.

För detaljerade anvisningar om manuell och automatisk kalibrering av en stegsensor, se Kalibrera en Polar stegsensor med Vantage V/Vantage M.

Det här alternativet visas endast om du har parat ihop en stegsensor med din klocka.

  Favoriter:

I Favoriter hittar du träningsmål som du har sparat som favoriter i Flow-webbtjänsten, och kan synka dem med din klocka. Välj ett favoritträningsmål du vill använda. När du valt återgår klockan till förträningsläge där du kan starta träningspasset.

Mer information finns i Favoriter.

  Idealtempo:

Funktionen Idealtempo hjälper dig att hålla ett stadigt tempo och att uppnå ditt tidsmål för en viss distans. Bestäm ett tidsmål för distansen – exempelvis 45 minuter för 10 kilometers löpning och se hur långt efter eller före du ligger jämfört med ditt förbestämda mål. Du kan även se vilket stadigt tempo eller vilken stadig hastighet som krävs för att uppnå ditt mål.

Idealtempo kan ställas in på din Vantage. Välj distans och målet för din träningstid, sen är du redo att sätta igång. Du kan även ställa in målet för ditt Idealtempo på Flow-webbtjänsten eller i appen och synkronisera dem med din klocka.

Mer information finns under Idealtempo.

 

Intervalltimer:

Du kan ställa in tid och/eller distans baserat på intervalltimers för att ta tid på aktivitets- och återhämtningsfaser i dina intervallträningspass.

Om du vill lägga till intervalltimer till dina träningsvyer för passet väljer du Timer för detta träningspass > . Du kan använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer genom att återgå till snabbmenyn och välja Intervalltimer > Ställ in intervalltimer:

  1. Välj Tidsbaserad eller Distansbaserad: Tidsbaserad: Ange mintuer och sekunder för timern och tryck på OK. Distansbaserad: Ställ in distans för timern och tryck på OK. Ställ in ytterligare en timer? visas. Tryck på OK för att ställa in ytterligare en timer.
  2. När du är klar återgår klockan till förträningsläge där du kan starta träningspasset. Timern startar när du startar träningspasset.

Se Under träning för mer information.

  Nedräkningstimer:

Om du vill lägga till nedräkningstimer till dina träningsvyer för passet väljer du Timer för detta träningspass > . Du kan använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer genom att återgå till snabbmenyn och välja Nedräkningstimer > Ställ in timer: Ställ in nedräkningstid och tryck på OK för att bekräfta. När du är klar återgår klockan till förträningsläge där du kan starta träningspasset. Timern startar när du startar träningspasset.

Se Under träning för mer information.

 

Rutter:

I Rutter hittar du rutterna du har sparat som favoriter i Flow-webbtjänsten Utforska vy eller i analysen av ditt träningspass, och som synkats med din klocka.

Välj rutt i listan och välj sedan var du vill starta rutten: Startpunkt (ursprunglig riktning), Längs rutten (ursprunglig riktning), Slutmål till motsatt riktning eller Längs rutten till motsatt riktning.

För mer information, se Ruttvägledning.

Rutter finns bara tillgängliga i snabbmenyns förträningsläge om GPS är aktiverat för sportprofilen.

  Tillbaka till start:

Funktionen Tillbaka till start visar dig vägen tillbaka till startpunkten för ditt träningspass. För att lägga till Tillbaka till start-vyn till dina träningsvyer för det aktuella träningspasset, välj Tillbaka till start på, och tryck på OK.

Mer information finns i Tillbaka till start.

Tillbaka till start-funktionen är endast tillgänglig om GPS är aktiverad för sportprofilen.

När du väljer ett träningsmål för ditt träningspass är alternativen Favoriter och Rutter strukna i snabbmenyn. Detta beror på att du bara kan välja ett mål för passet. Om du väljer en rutt för ditt träningspass kommer funktionen Tillbaka till start vara struken i snabbmenyn eftersom funktionerna Rutter och Tillbaka till start inte kan väljas samtidigt. Om du vill ändra mål väljer du det strukna alternativet, och då kommer du att bli tillfrågad om du vill ändra mål eller rutt. Bekräfta med OK för att välja ett annat mål.