Polar Vantage M2 Gebruiksaanwijzing: Belangrijke informatie > Wettelijk verplichte informatie

Wettelijk verplichte informatie

Dit product voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2015/863/EU. De relevante conformiteitsverklaring en andere informatie over de regelgeving voor elk product zijn te vinden op www.polar.com/en/regulatory_information.

Dit symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat de Polar producten elektronische apparaten zijn waarop Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van toepassing is. Op de in de producten gebruikte batterijen en accu's is Richtlijn 2006/66/EC van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's en afgedankte batterijen en accu's van toepassing. Deze producten en batterijen/accu's in Polar producten moeten in EU-landen als gescheiden afval worden verwerkt. Polar moedigt je aan om aan het einde van de levensduur van het product de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid van de mens ook buiten de Europese Unie te minimaliseren door de lokale regelgeving voor afvalverwerking te volgen en, waar mogelijk, gebruik te maken van het gescheiden inzamelen van elektronische apparaten en gescheiden inzamelen van batterijen en accu's.

Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Info over je horloge voor de wettelijk verplichte informatie die op de Vantage M2 van toepassing is.