Du er her: Kom i gang > Urdisplay og menu

Urdisplay og menu

Urdisplay

Urdisplayene fortæller dig meget mere, end hvad klokken er. Du får den mest betimelige og relevante information direkte på dit urdisplay, herunder din aktivitetsstatus, Kredsløbsbelastning, puls og de seneste træningspas. Du kan stryge til venstre eller højre eller rulle gennem urdisplayene med OP- og NED-knapperne og se flere detaljerede oplysninger ved at trykke på displayet eller på OK-knappen.

Vær opmærksom på, at urdisplayene og deres indhold ikke kan redigeres.

Du kan vælge mellem analog og digitalt display i Urindstillinger.

Tid

Grundlæggende urdisplay med tid og dato.

 

Aktivitet

Cirklen omkring urdisplayet og procentdelen under tiden og datoen viser dine fremskridt mod dit daglige aktivitetsmål. Cirklen fyldes med en lyseblå farve, når du er aktiv.

Derudover kan du, ved åbningen af de detaljerede oplysninger, se de følgende detaljerede oplysninger om din dags akkumulerede aktivitet:

  • Skridt, du har taget indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt.
  • Aktivitetstid fortæller dig den samlede tid med kropsbevægelser, som gavner dit helbred.
  • Kalorier, du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale stofskifteaktivitet, der er nødvendig for at være i live).

Få flere oplysninger under Aktivitetsmåling 24/7.

 

Status af kredsløbsbelastning

Status af kredsløbsbelastning kigger på forholdet mellem din kortsigtede træningsbelastning (Anstrengelse) og langsigtede træningsbelastning (Tolerance), og baseret på dette fortæller den dig, om din status af træningsbelastning er faldende, opretholdt, effektiv eller overbelastet.

Derudover kan du, ved åbningen af de detaljerede oplysninger, se de numeriske værdier for din Status af kredsløbsbelastning, Anstrengelse og Tolerance samt en verbal beskrivelse af din Status af kredsløbsbelastning.

  • Den numeriske værdi for din Status af kredsløbsbelastning er Anstrengelse divideret med Tolerance.
  • Anstrengelse viser, hvor meget du har anstrengt dig med træning på det seneste. Den viser din gennemsnitlige daglige kredsløbsbelastning fra de seneste 7 dage.
  • Tolerance beskriver, hvor forberedt du er på at udholde kredsløbstræning.Den viser din gennemsnitlige daglige kredsløbsbelastning fra de seneste 28 dage.
  • Verbal beskrivelse af din Status af kredsløbsbelastning.

Få flere oplysninger under Training Load Pro.

 

Puls

Når du bruger funktionen Stabil pulsmåling måler dit ur kontinuerligt din puls og viser den på Pulsurdisplayet.

Du kan også kontrollere dine højeste og laveste pulsmålinger for dagen samt se, hvad din laveste pulsmåling for den forrige nat var. Du kan slå funktionen Stabil pulsmåling til og fra på dit ur under Indstillinger > Generelle indstillinger > Stabil pulsmåling.

Få flere oplysninger under Funktionen Stabil pulsmåling.

Hvis du ikke bruger funktionen Stabil pulsmåling, kan du stadigvæk hurtigt tjekke din aktuelle puls uden at begynde et træningspas. Stram bare dit armbånd, vælg dette urdisplay, tryk på OK, og så viser uret din aktuelle puls på et øjeblik. Vend tilbage til Pulsurdisplayet ved at trykke på TILBAGE.

 

Seneste træningspas

Se den tid, der er gået siden dit seneste træningspas, og træningspassets sportsgren.

Når du åbner de detaljerede oplysninger, kan du derudover se opsummeringerne af dine træningspas fra de seneste 14 dage. Find det træningspas, du ønsker at få vist, med OP/NED, og tryk på OK for at åbne opsummeringen. Få flere oplysninger under Opsummering af træning.

 

Nightly Recharge

Når du vågner, kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status fortæller dig, hvor restituerende din sidste nat var. Nightly Recharge kombinerer information om, hvor godt dit autonome nervesystem (ANS) slappede af i løbet af de første timer af din søvn (ANS-tilstand), og hvor godt du sov (søvntilstand).

Funktionen er som standard slået fra. Hvis funktionen Stabil puls er slået til i dit ur, aflades batteriet hurtigere. Stabil pulsmåling skal være slået til, for at Nightly Recharge kan virke. Hvis du vil spare på batteriet og stadig vil bruge Nightly Recharge, skal du indstille pulsmålingen til kun at være til om natten fra dit urs indstillinger.

Få flere oplysninger under Måling af restitution med Nightly Recharge™ eller Registrering af søvn med Sleep Plus Stages™.

 

FitSpark

Dit ur foreslår de mest egnede træningsmål for dig baseret på din træningshistorik, dit konditionsniveau og din aktuelle restitutionsstatus. Tryk på OK for at få vist alle foreslåede træningsmål. Vælg et af de foreslåede træningsmål for at se detaljerede oplysninger om træningsmålet.

Få flere oplysninger under Daglig træningsvejledning med FitSpark™.

 

Vejr

Se den aktuelle dags vejrudsigt time for time direkte på håndleddet. Tryk på OK for at se mere detaljerede vejroplysninger, herunder f.eks. vindhastighed, vindretning, fugtighed og sandsynligheden for regn samt en tretimers vejrudsigt for dagen efter og en seks timers vejrudsigt for i overmorgen.

Få flere oplysninger under Vejr.

Menu

Åbn menuen ved at trykke på TILBAGE, og gennemgå menuen ved at trykke på OP eller NED. Bekræft dine valg med knappen OK, og gå tilbage med knappen TILBAGE.

Start træning

Herfra kan du starte dine træningspas. Tryk på OK for at åbne førtræningstilstanden, og find den sportsprofil, du ønsker at bruge.

Du kan også gå ind i førtræningstilstand ved at trykke på OK i tidsvisning og holde den nede.

Se Start et træningspas for at få yderligere oplysninger.

Vejledt vejrtrækningsøvelse med Serene

Tryk først på Serene, og tryk derefter på Start øvelse for at starte vejrtrækningsøvelsen.

Få flere oplysninger under Serene™ vejledt vejrtrækningsøvelse.

Strava Live- segmenter

Strava Live-segmenter

Se oplysninger om Strava-segmenter, der er synkroniseret til uret. Hvis du ikke har forbundet din Flow-konto med en Strava-konto, eller du ikke har synkroniseret nogen segmenter til dit ur, kan du også finde vejledning her.

Få flere oplysninger under Strava Live-segmenter.

Brændstof

Brændstof

Bevar energien i hele dit træningspas med brændstofassistenten FuelWise™. FuelWise™ har tre påmindelser, der minder dig om, at du skal tanke op, og som hjælper dig med at bevare de passende energiniveauer under dine lange træningspas. Disse er Autopåmin. om kulhydrater, Manual påmindelse om kulhydrater og Påmindelse om væske.

Få flere oplysninger under Fuelwise

Timere

Under Timere finder du et stopur og en nedtællingstimer.

Stopur

Tryk på OK for at starte stopuret. Tryk på OK for at tilføje en omgang. Tryk på TILBAGE for at sætte stopuret på pause.

Nedtællingstimer

Du kan indstille nedtællingstimeren til at tælle ned fra et angivet tidspunkt. Vælg Indstil timer, indstil tidsrummet, og bekræft ved at trykke på OK. Når det er gjort, skal du vælge Start og trykke på OK for at starte nedtællingstimeren.

Nedtællingstimeren føjes til det grundlæggende urdisplay sammen med tid og dato.

Når nedtællingen er slut, vibrerer uret. Tryk på OK for at genstarte timeren, eller tryk på TILBAGE for at annullere og gå tilbage til tidsvisningen.

Under træningen kan du bruge intervaltimeren og nedtællingstimeren. Tilføj timervisning til træningsvisninger under indstillingerne for sportsprofiler i Flow, og synkroniser indstillingerne med dit ur. Du kan få yderligere oplysninger om brug af timere under træning i Under træning.

Konditionstest

Mål let dit konditionsniveau med håndledsbaseret puls, mens du ligger ned og slapper af.

Få flere oplysninger under Konditionstest med håndledsbaseret pulsmåling.

Indstillinger

Indstillinger

Du kan redigere følgende indstillinger på uret:

Ud over de indstillinger, der er tilgængelige på uret, kan du redigere sportsprofilerne i Polar Flow-webtjenesten og -appen. Tilpas dit ur med dine yndlingssportsgrene og den information, du vil følge under dine træningspas. Se Sportsprofiler i Flow for yderligere oplysninger.