Brugervejledning til Grit X: Kom i gang > Urdisplay og menu

Urdisplay og menu

Urdisplay

Urdisplayene fortæller dig meget mere, end hvad klokken er. Du får de mest relevante informationer direkte på dit urdisplay – lige når du skal bruge dem. Vælg, hvilke urdisplay der skal vises på displayet i tidsvisningen.

Gå til Indstillinger > Vælg visninger, og vælg mellem Kun tid, Daglig aktivitet, Status på kredsløbsbelastning, Aktuel puls, Seneste træningspas, Nightly Recharge, FitSpark-træningsvejledning, Vejr, Ugentlig opsummering, Dit navn og Kontrolfunktioner til musik.

Du kan stryge til venstre eller højre eller rulle gennem urdisplayene med OP- og NED-knapperne og se flere detaljerede oplysninger ved at trykke på displayet eller på OK-knappen.

Kun tid

Tid og dato. Du kan tilpasse urets stil og farve.

Få flere oplysninger i

 

Aktivitet

Cirklen omkring urdisplayet og procentdelen under tiden og datoen viser dine fremskridt mod dit daglige aktivitetsmål. Cirklen fyldes med en lyseblå farve, når du er aktiv.

Derudover kan du, ved åbningen af de detaljerede oplysninger, se de følgende detaljerede oplysninger om din dags akkumulerede aktivitet:

 • Skridt, du har taget indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt.
 • Aktiv tid fortæller dig den samlede tid med kropsbevægelser, som gavner dit helbred.
 • Kalorier, du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale stofskifteaktivitet, der er nødvendig for at være i live).

Få flere oplysninger under Aktivitetsmåling 24/7.

 

Status af kredsløbsbelastning

Status af kredsløbsbelastning kigger på forholdet mellem din kortsigtede træningsbelastning (Anstrengelse) og langsigtede træningsbelastning (Tolerance), og baseret på dette fortæller den dig, om din status af træningsbelastning er faldende, opretholdt, effektiv eller overbelastet.

Derudover kan du, ved åbningen af de detaljerede oplysninger, se de numeriske værdier for din Status af kredsløbsbelastning, Anstrengelse og Tolerance samt en verbal beskrivelse af din Status på kredsløbsbelastning.

 • Den numeriske værdi for din Status på kredsløbsbelastning er Anstrengelse divideret med Tolerance.
 • Anstrengelse viser, hvor meget du har anstrengt dig med træning på det seneste. Den viser din gennemsnitlige daglige kredsløbsbelastning fra de seneste 7 dage.
 • Tolerance beskriver, hvor forberedt du er på at udholde kredsløbstræning.Den viser din gennemsnitlige daglige kredsløbsbelastning fra de seneste 28 dage.
 • Verbal beskrivelse af din Status på kredsløbsbelastning.

Få flere oplysninger under Training Load Pro.

 

Aktuel puls

Når du bruger funktionen Aktuel puls, måler dit ur kontinuerligt din puls og viser den på urdisplayet Aktuel puls.

Du kan også kontrollere dine højeste og laveste pulsmålinger for dagen samt se, hvad din laveste pulsmåling for den forrige nat var. Du kan slå funktionen Stabil pulsmåling til og fra på dit ur under Indstillinger > Generelle indstillinger > Stabil pulsmåling.

Få flere oplysninger under Funktionen Stabil pulsmåling.

Hvis du ikke bruger funktionen Stabil pulsmåling, kan du stadigvæk hurtigt tjekke din aktuelle puls uden at begynde et træningspas. Stram bare din urrem, vælg dette urdisplay, tryk på OK, og så viser uret din aktuelle puls på et øjeblik. Vend tilbage til urdisplayet Aktuel puls ved at trykke på TILBAGE.

 

Seneste træningspas

Se den tid, der er gået siden dit seneste træningspas, og træningspassets sportsgren.

Når du åbner de detaljerede oplysninger, kan du derudover se opsummeringerne af dine træningspas fra de seneste 14 dage. Find det træningspas, du ønsker at få vist, med OP/NED, og tryk på OK for at åbne opsummeringen. Få flere oplysninger under Opsummering af træning.

 

Nightly Recharge

Når du vågner, kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status fortæller dig, hvor restituerende din sidste nat var. Nightly Recharge kombinerer information om, hvor godt dit autonome nervesystem (ANS) slappede af i løbet af de første timer af din søvn (ANS-tilstand), og hvor godt du sov (søvntilstand).

Funktionen er som standard slået fra. Hvis funktionen Stabil puls er slået til i dit ur, aflades batteriet hurtigere. Stabil pulsmåling skal være slået til, for at Nightly Recharge kan virke. Hvis du vil spare på batteriet og stadig vil bruge Nightly Recharge, skal du indstille pulsmålingen til kun at være til om natten fra dit urs indstillinger.

Få flere oplysninger under Måling af restitution med Nightly Recharge™ eller Registrering af søvn med Sleep Plus Stages™.

 

FitSpark

Dit ur foreslår de mest egnede træningsmål for dig baseret på din træningshistorik, dit konditionsniveau og din aktuelle restitutionsstatus. Tryk på OK for at få vist alle foreslåede træningsmål. Vælg et af de foreslåede træningsmål for at se detaljerede oplysninger om træningsmålet.

Få flere oplysninger under Daglig træningsvejledning med FitSpark™.

 

Vejr

Se den aktuelle dags vejrudsigt time for time direkte på håndleddet. Tryk på OK for at se mere detaljerede vejroplysninger, herunder f.eks. vindhastighed, vindretning, fugtighed og sandsynligheden for regn samt en tretimers vejrudsigt for dagen efter og en seks timers vejrudsigt for i overmorgen.

Få flere oplysninger under Vejr.

 

Ugentlig opsummering

Se en oversigt over din træningsuge. Din samlede træningstid for ugen opdelt i forskellige træningszoner er illustreret på displayet. Tryk på OK for at åbne flere detaljer. Du kan se distance, træningspas, samlede kalorier og tid brugt i hver pulszone. Derudover kan du få vist se oversigten for sidste uge og detaljer samt evt. træningspas, der er planlagt til næste uge.

Rul ned, og tryk på OK for at se flere oplysninger om et enkelt træningspas.

 

Dit navn

Tid, dato og dit navn vises.

 

Kontrolfunktioner til musik

Styr musik og medieafspilning på din telefon med dit ur, når du ikke træner.

Få flere oplysninger under Kontrolfunktioner til musik

 

Menu

Åbn menuen ved at trykke på TILBAGE, og gennemgå menuen ved at trykke på OP eller NED. Bekræft dine valg med knappen OK, og gå tilbage med knappen TILBAGE.

Start træning

Herfra kan du starte dine træningspas. Tryk på OK for at åbne førtræningsvisningen, og find den sportsprofil, du ønsker at bruge.

Du kan også gå ind i førtræningsvisningen ved at trykke på OK i tidsvisning og holde den nede.

Se Start et træningspas for at få yderligere oplysninger.

Vejledt vejrtrækningsøvelse med Serene

Tryk først på Serene, og tryk derefter på Start øvelse for at starte vejrtrækningsøvelsen.

Få flere oplysninger under Serene™ vejledt vejrtrækningsøvelse.

Strava Live- segmenter

Strava Live-segmenter

Se oplysninger om Strava-segmenter, der er synkroniseret til uret. Hvis du ikke har forbundet din Flow-konto med en Strava-konto, eller du ikke har synkroniseret nogen segmenter til dit ur, kan du også finde vejledning her.

Få flere oplysninger under Strava Live-segmenter.

Brændstof

Brændstof

Bevar energien i hele dit træningspas med brændstofassistenten FuelWise™. FuelWise™ har tre påmindelser, der minder dig om, at du skal tanke op, og som hjælper dig med at bevare de passende energiniveauer under dine lange træningspas. Disse er Autopåmin. om kulhydrater, Manual påmindelse om kulhydrater og Påmindelse om væske.

Få flere oplysninger under Fuelwise

Timere

Under Timere finder du alarmen, stopuret og nedtællingstimeren.

 

Alarm

Indstil gentagelse af alarm: Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden.

Når alarmen er slået til, vises der et urikon i tidsvisningen.

Stopur

Tryk på OK for at starte stopuret. Tryk på OK for at tilføje en omgang. Tryk på TILBAGE for at sætte stopuret på pause.

Nedtællingstimer

Du kan indstille nedtællingstimeren til at tælle ned fra et angivet tidspunkt. Vælg Indstil timer, indstil tidsrummet, og bekræft ved at trykke på OK. Når det er gjort, skal du vælge Start og trykke på OK for at starte nedtællingstimeren.

Nedtællingstimeren føjes til det grundlæggende urdisplay sammen med tid og dato.

Når nedtællingen er slut, vibrerer uret. Tryk på OK for at genstarte timeren, eller tryk på TILBAGE for at annullere og gå tilbage til tidsvisningen.

Under træningen kan du bruge intervaltimeren og nedtællingstimeren. Tilføj timervisning til træningsvisninger under indstillingerne for sportsprofiler i Flow, og synkroniser indstillingerne med dit ur. Du kan få yderligere oplysninger om brug af timere under træning i Under træning.

Tests

I Tests finder du løbetest og konditionstest.

Løbetest

Præstationstest for løb hjælper dig med at holde styr på dit fremskridt og tilpasse din puls, hastighed og dine effektzoner.

Få flere oplysninger under Running-performance-test.htm.

Konditionstest

Mål let dit konditionsniveau med håndledsbaseret puls, mens du ligger ned og slapper af.

Få flere oplysninger under Konditionstest med håndledsbaseret pulsmåling.

Indstillinger

Indstillinger

Du kan redigere følgende indstillinger på uret:

 • Generelle indstillinger
 • Vælg visninger
 • Urdisplay
 • Tid og dato
 • Fysiske indstillinger

Ud over de indstillinger, der er tilgængelige på uret, kan du redigere sportsprofilerne i Polar Flow-webtjenesten og -appen. Tilpas dit ur med dine yndlingssportsgrene og den information, du vil følge under dine træningspas. Se Sportsprofiler i Flow for yderligere oplysninger.