Under træning

Gennemgå træningsvisningerne

Under træning kan du gennemgå træningsvisningerne med OP/NED. Bemærk, at de tilgængelige træningsvisninger og den information, du ser på træningsvisningerne, afhænger af den valgte sportsgren og af din redigering af den valgte sportsprofil.

Du kan tilføje sportsprofiler på dit ur og definere indstillingerne for hver sportsprofil i Polar Flow-appen og -webservicen. Du kan oprette brugertilpassede træningsvisninger for hver enkelt sportsgren, du ønsker at udføre, og vælge de data, du vil følge under dine træningspas. Få flere oplysninger under Sportsprofiler i Flow.

For eksempel kan dine træningsvisninger have følgende information:

Din puls og pulsen ZonePointer

Distance

Varighed

Tempo/Hastighed

Din puls og pulsen ZonePointer

Varighed

Kalorier

Opstigning

Din aktuelle højde (tryk på OK for at kalibrere højde manuelt)

Nedstigning

Distance for det aktuelle segment (fladt, op ad bakke eller ned ad bakke)

Opstigning/nedstigning

Hastighed/tempo

Antal op/ned ad bakke

Din kurs

Kardinalretninger

Maks. puls

Pulsgraf og din nuværende puls

Gnm. puls

Maksimal effekt

Effektgraf og din nuværende effekt

Gennemsnitlig effekt

Klokkeslæt

Varighed

Indstil timere

Inden du kan bruge timerne under træning, skal du føje timere til dine træningsvisninger. Det gør du enten ved at indstille timervisningen for dit aktuelle træningspas i hurtigmenuen eller ved at føje timere til træningsvisningerne for sportsprofiler i indstillingerne for sportsprofiler i Flow-webtjenesten og synkronisere indstillinger til dit ur.

Se Sportsprofiler i Flow for yderligere oplysninger.

 

Intervaltimer

Hvis du indstiller timervisningen for et træningspas i hurtigmenuen, starter timeren, når du starter træningspasset. Du kan stoppe timeren og starte en ny timer som beskrevet herunder.

Hvis du har tilføjet timeren i træningsvisningen for den sportsprofil, du bruger, kan du starte timeren på følgende måde:

 1. Gå til visningen Intervaltimer, og tryk på og hold OK nede. Vælg Start, hvis du vil bruge en allerede indstillet timer eller oprette en ny timer, under Indstil intervaltimer:
 2. Vælg Tidsbaseret eller Distancebaseret: Tidsbaseret: Angiv antal minutter og sekunder på timeren, og tryk på OK. Distancebaseret: Indstil distancen på timeren, og tryk på OK.
 3. Teksten Indstil en anden timer? vises. Tryk på OK, hvis du vil indstille en anden timer.
 4. Når det er gjort, skal du vælge Start for at starte intervaltimeren. Når et interval er slut, vibrerer uret.

For at stoppe timeren skal du trykke på og holde OK nede og vælge Stop timer.

Nedtællingstimer

Hvis du indstiller timervisningen for et træningspas i hurtigmenuen, starter timeren, når du starter træningspasset. Du kan stoppe timeren og starte en ny timer som beskrevet herunder.

Hvis du har tilføjet timeren i træningsvisningen for den sportsprofil, du bruger, kan du starte timeren på følgende måde:

 1. Gå til visningen Nedtællingstimer, og tryk på og hold OK nede.
 2. Vælg Start for at bruge en tidligere indstillet timer, eller vælg Indstil nedtællingstimer for at sætte et nedtællingstidspunkt. Når det er gjort, skal du vælge Start for at starte nedtællingstimeren.
 3. Når nedtællingen er slut, vibrerer uret. Hvis du vil genstarte nedtællingstimeren, skal du trykke på og holde OK nede og vælge Start.

For at stoppe timeren skal du trykke på og holde OK nede og vælge Stop timer.

Lås en puls-, hastigheds- eller effektzone

Med funktionen ZoneLock kan du låse den zone, du er i på nuværende tidspunkt, med udgangspunkt i puls, hastighed/tempo eller effekt, og sikre, at du bliver i den valgte zone i løbet af træning uden at du skal se på dit ur. Hvis du går udenfor den låste zone i løbet af træning, giver uret dig besked med en vibration.

Funktionen ZoneLock til måling af puls-, hastigheds-, tempo- og effektzoner skal slås til for hver sportsprofil individuelt. Du kan indstille det i under Flow-webtjenesten sportsprofiler under indstillinger for puls, hastighed/tempo eller effekt.

For at bruge ZoneLock til at låse din hastighed-, tempo- eller effektzone, skal du også tilføje fuldskærmsvisningen af hastigheds- og tempograf eller effektgraf til træningsvisningen af sportsprofilen.

Lås en pulszone

Lås den pulszone, som du er i på nuværende tidspunkt, ved at trykke og holde OK nede i fuldskærmsvisningen af HR-graf eller i enhver af de visninger, som kan redigeres i Flow.

Hvis du vil låse zonen op, skal du igen trykke på knappen OK og holde den nede.

Lås en hastigheds-/tempozone

Lås den hastigheds-/tempozone, som du er i på nuværende tidspunkt, ved at trykke og holde OK nede i fuldskærmsvisningen af hastigheds-/tempograf.

Hvis du vil låse zonen op, skal du igen trykke på knappen OK og holde den nede.

Lås en effektzone

Lås den effektzone, som du er i på nuværende tidspunkt, ved at trykke og holde OK nede i fuldskærmsvisningen af effektgraf.

Hvis du vil låse zonen op, skal du igen trykke på knappen OK og holde den nede.

Marker en omgang

Tryk på OK for at markere en omgang. Omgange kan også tages automatisk. I sportsprofilindstillingerne i Polar Flow-appen eller webtjenesten skal Autom. omgang indstilles til Omgangsdistance, Omgangsvarighed, Positionsbaseret. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter, hvilken omgang der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, efter hver omgang er taget. Hvis du vælger Positionsbaseret, måles der en omgang, hver gang du ankommer til det punkt, hvor du startede træningspasset.

Skift sportsgren under et Multisport-træningspas

Tryk på TILBAGE, og vælg den sportsgren, du vil skifte til. Bekræft dit valg med OK.

Træning med et mål

Hvis du har oprettet et hurtigt træningsmål baseret på varighed, distance eller kalorier i Flow-appen eller -webservicen og synkroniseret det til dit ur, har du følgende træningsmålvisning som den første standardtræningsvisning:

Hvis du har oprettet et mål baseret på varighed eller distance, kan du se, hvor meget af dit mål, du stadigvæk har tilbage, inden du når det.

ELLER

Hvis du har oprettet et mål baseret på kalorier, kan du se, hvor mange kalorier af dit mål du mangler at brænde.

Hvis du har oprettet et intervaltræningsmål i Flow-appen eller -webservicen og synkroniseret målet til dit ur, har du følgende træningsmålvisning som den første standardtræningsvisning:

 • Afhængigt af den valgte intensitet kan du enten se din puls eller din hastighed/dit tempo og den nedre og øvre puls- eller hastigheds/tempo-grænse for det aktuelle interval.
 • Intervalnavn og invervalnummer/samlet antal intervaller
 • Varighed/distance dækket indtil videre
 • Målvarighed/distance af det aktuelle interval

Se Planlægning af din træning for instruktioner til at oprette træningsmål.

Skift interval under en intervaltræning

Hvis du valgte manuelt faseskift, da du oprettede fasemålet, skal du trykke på OK for at komme til næste fase, når du har færdiggjort en fase.

Hvis du vælger automatisk faseskift, ændres fasen automatisk, når du har afsluttet en fase. Uret giver dig besked ved at vibrere, når fasen ændres.

Bemærk, at når du indstiller meget korte faser (under 10 sekunder), får du ikke en hørlig alarm, når fasen er slut.

Visning af information om træningsmål

Tryk på OK og hold den nede i træningsmålvisning for at se information om træningsmål under træning.

Meddelelser

Hvis du træner uden for de planlagte pulszoner eller hastigheds-/tempozoner, giver dit ur dig besked med en vibration.