Polar Team Pro Instrukcja obsługi: Informacje ogólne > Obciążenie treningowe

Obciążenie treningowe

Funkcja Obciążenie treningowe pomaga określić wysiłek włożony w sesję treningową. Obciążenie treningowe obliczane jest dla każdej sesji treningowej na podstawie czasu jej trwania i intensywności. Obciążenie treningowe pozwala porównać krótką, ale intensywną sesję treningową z dłuższą, ale lżejszą. Obciążenie treningowe wyświetlane jest z podziałem na dni i godziny, aby ułatwić szczegółowe porównywanie sesji.

Obciążenie treningowe obliczane jest na podstawie czasu trwania i intensywności sesji treningowej. Intensywność sesji treningowej jest mierzona na podstawie tętna oraz danych personalnych, takich jak wiek, płeć, masa ciała, VO2max i historia treningów. Jeśli informacje o treningach nie są jeszcze dostępne, do obliczeń wykorzystywane są dane o wcześniejszych treningach. Do kalkulacji wykorzystywane są również progi tlenowe i beztlenowe. Jeśli dysponujesz pewnymi wynikami pomiarów, zaktualizuj wartości domyślne w serwisie internetowym. Uprawiana dyscyplina sportu jest brana pod uwagę podczas obliczeń (używany jest odpowiedni współczynnik), co zwiększa ich dokładność.

Lekkie obciążenie 0–6 godzin

Umiarkowane obciążenie 7-12 godzin

Wymagające obciążenie 13-24 godzin

Bardzo wymagające obciążenie 25-48 godzin

Ekstremalne obciążenie Ponad 48 godzin

Obciążenie treningowe może być przedstawiane jako obciążenie kardio i obciążenie mięśni, czas regeneracji lub wskaźnik liczbowy. Obciążenie kardio służy do pomiaru reakcji układu krążenia na sesję treningową, czyli tego jak dużym obciążeniem dla układu krążenia jest dana sesja treningowa. Obciążenie mięśni informuje o tym jak sesja treningowa wpływa na układ mięśniowo-szkieletowy, na który składają się stawy, układ mięśniowy i szkieletowy. Czas regeneracji informuje o przewidywanym czasie potrzebnym do pełnej regeneracji po sesji treningowej. Wskaźnik obciążenia treningowego to wartość liczbowa, która informuje o szacunkowej ilości węglowodanów i białka, zużytych jako źródło energii podczas treningu. Zazwyczaj jego wartość liczbowa mieści się w zakresie od 50 do 250 w ciągu sesji treningowej trwającej od 30 do 90 minut.

Możesz edytować sposób przedstawiania obciążenia treningowego w serwisie internetowym Team Pro w części Ustawienia drużyny > Ogólne. Możesz wybrać, czy obciążenie treningowe ma być przedstawiane jako Obciążenie kardio i obciążenie mięśni, Czas regeneracji czy Wskaźnik.

Obciążenie kardio

Obciążenie kardio służy do pomiaru reakcji układu krążenia na sesję treningową, czyli tego jak dużym obciążeniem dla układu krążenia jest dana sesja treningowa. Obciążenie kardio jest przedstawiane w postaci wskaźnika intensywności treningu (TRIMP), który jest powszechnie stosowaną metodą liczbowego określania obciążenia treningowego. Wskaźnik TRIMP jest obliczany po każdej sesji treningowej na podstawie danych o tętnie i czasie trwania treningu. Uwzględniane są Twoje ustawienia fizyczne, tętno spoczynkowe i maksymalne oraz płeć.

Obciążenie kardio nie jest aktualizowane podczas bieżącej sesji w aplikacji. Jest obliczane w serwisie internetowym Team Pro podczas synchronizacji po zakończeniu sesji treningowej.

Opis słowny i skala graficzna

Opisy słowne i skala graficzna obciążenia kardio składają się z pięciu stopni: Bardzo małe, małe, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Skale są dostosowywane. Są używane oprócz bezwzględnej wartości liczbowej, aby pomóc zawodnikom w interpretacji obciążenia wywołanego pojedynczą sesję treningową. Wskazują, jak trudna była dana sesja treningowa w porównaniu do przeciętnej sesji w ciągu ostatnich 90 dni. Ponieważ są dostosowywane, nie można podać bezpośredniego przeliczenia na bezwzględne wartości liczbowe.

Dostosowywanie następuję w miarę postępów użytkownika – im więcej trenuje, tym większa jest jego tolerancja. Oznacza to, że wartość obciążenia, które oznaczono trzema punktami (średnie) kilka miesięcy wcześniej, może być teraz oznaczona dwoma punktami (niskie) ponieważ wzrosła tolerancja na trening. Dopasowywanie skali odzwierciedla fakt, że taka sama sesja treningowa może mieć różny wpływ na Twój układ krążenia, w zależności od Twojej bieżącej kondycji.

Status obciążenia kardio

Status obciążenia kardio porównuje obciążenie z tolerancją i wskazuje, jak trening wpływa na Twój organizm. Obserwowanie statusu obciążenia kardio pomaga w utrzymywaniu pod kontrolą całkowitej intensywności treningu w krótko- i długoterminowej perspektywie.

Kiedy rozpoczynasz obserwowanie statusu obciążenia kardio musisz zbierać dane przez pewien czas, aby uzyskać swój osobisty poziom bazowy używany do analiz, zanim będziemy mogli dostarczać Ci rzetelnych informacji na temat Twojego statusu. Aby było możliwe wiarygodne określanie obciążenia i tolerancji, niezbędna jest historia aktywności treningowej. Dlatego nie zobaczysz od razu wszystkich dostępnych informacji. Wyznaczenie poziomu bazowego trwa kilka tygodni. Zanim będziemy mogli dostarczać precyzyjnych informacji, wyświetlane będą dane szacunkowe (oznaczone symbolem*).

Ponieważ status obciążenia kardio wykorzystuje jako dane wejściowe średnie dzienne obciążenie z ostatniego 28-dniowego okresu treningowego, przy braku historii treningowej we Flow, podczas pierwszych czterech tygodni treningu będziesz zbierać dane do określenia poziomu bazowego. W tym czasie status obciążenia kardio może nie być miarodajny. W szczególności, jeśli występują tygodnie, w których trenujesz lżej lub bardziej intensywnie, które odbiegają od typowych zwyczajów treningowych, mogą one zniekształcać status obciążenia kardio w krótkim terminie i powodować, że nie będzie on miarodajny. Po miesiącu trenowania z typową intensywnością, status obciążenia kardio powinien być już wiarygodny.

Obciążenie mięśni

Obciążenie mięśni informuje o tym jak sesja treningowa wpływa na układ mięśniowo-szkieletowy, na który składają się stawy, układ mięśniowy i szkieletowy. Pomaga określić obciążenie przy bardzo intensywnym treningu anaerobowym, takim jak krótkie interwały, sprinty i biegi pod górę, gdy Twoje tętno nie reaguje dość szybko na zmiany intensywności treningu.

Obciążenie mięśni jest podawane jako wartość liczbowa. Ponadto pokazywany jest opis słowny oraz ocena obciążenia mięśni na pięciopunktowej skali graficznej: Bardzo małe, małe, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Skale mogą być dostosowywane. Są używane oprócz bezwzględnej wartości liczbowej, aby pomóc zawodnikom w interpretacji obciążenia spowodowanego przez pojedynczą sesję treningową. Obciążenie mięśni jest obliczane automatycznie na podstawie danych dotyczących mocy podczas sesji treningowych, przy użyciu profilów sportów uprawianych w budynkach i na świeżym powietrzu, jeśli dane GPS lub dane o przyspieszeniu są dostępne na podstawie profilów sportów obejmujących bieganie (z wyjątkiem hokeja na lodzie i siatkówki).

Ponieważ obciążenie mięśni jest obliczane na podstawie danych o mocy, jest ważne, aby strefy mocy były prawidłowo zdefiniowane dla każdego zawodnika. Strefy mocy są definiowane w odniesieniu do wartości MAP (maksymalnej mocy tlenowej). Gdy zawodnicy wykonają pomiary MAP (maksymalnej moc tlenowej), zaktualizuj ich ustawienia w profilach zawodników, które są dostępne w widoku Lista zawodników w Ustawieniach drużyny. Jeśli osobiste konto Flow zawodnika nie jest powiązane z Team Pro, wartość MAP będzie obliczana na podstawie jego wartości VO2max.

Dodawanie obciążenia mięśni do profilu sportowego

  1. Wybierz w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Wybierz Profile Sportowe.
  3. Wybierz opcję edycja w profilu sportowym, do którego chcesz dodać obciążenie mięśni.
  4. Ustaw Obciążenie mięśni i strefy mocy jako włączone.
  5. Wybierz Zapisz.

Po zmianie ustawienia obciążenia mięśni w ustawieniach profilu sportowego (włączone lub wyłączone) w serwisie internetowym Team Pro, należy wylogować się z aplikacji Team Pro i zalogować do niej ponownie, aby aktywować tę zmianę.