Polar FT1, FT2 Instrukcja obsługi

2. PIERWSZE KROKI

Poznawanie funkcji komputera treningowego FT1/FT2

Komputer treningowy wyświetla godzinę, informacje o tętnie oraz inne dane dostępne podczas treningu. Urządzenie to może także funkcjonować jako zegarek.

Nadajnik na klatkę piersiową wysyła do komputera treningowego sygnał EKG dokładnie odpowiadający tętnu.

Najnowszą wersję podręcznika można pobrać z witryny www.polar.com/support.

Zarejestruj zakupiony produkt firmy Polar pod adresem http://register.polar.fi/, aby pomóc naszej firmie w dalszym rozwoju produktów i usług oraz coraz lepszym ich dopasowaniu do Twoich potrzeb.

 
↑ Powrót na górę strony

Struktura menu

Komputer treningowy można obsługiwać za pomocą jednego przycisku. Naciśnięcie przycisku w trybie wyświetlania czasu (wyświetlanie pory dnia, daty i dnia tygodnia) spowoduje przejście do innych trybów:

Naciśnięcia przycisku

Tryb

Struktura menu

x 1

EXE (ćwiczenie) – pomiar tętna

x 2

FILE (zapis) – podgląd danych rejestrowanych w czasie treningu

x 3

ZONE (poziom) – ręczne ustawianie wartości granicznych tętna docelowego

x 4

TIME (czas) – ustawianie czasu

x 5

DATE (data) – ustawianie daty

x 6

USER (informacje o użytkowniku) – ustawianie wieku*

* Dotyczy wyłącznie komputera treningowego Polar FT2.

↑ Powrót na górę strony

Wyświetlane symbole

Symbol

Opis

Niski poziom naładowania baterii komputera treningowego.

Alarm docelowej wartości tętna jest włączony.

Symbol zegara wskazuje porę dnia w trybie ćwiczeń i ustawiania czasu.

Trwa pomiar tętna – wartość tętna mieści się w docelowym zakresie.

Wartość tętna jest niższa niż wartość docelowa tętna.

Wartość tętna jest wyższa niż wartość docelowa tętna.

Wskaźnik dnia w trybie wyświetlania czasu informuje o dniu tygodnia. Oznaczenia dni tygodnia znajdują się na obramowaniu wyświetlacza.

Wskaźnik poziomu menu – odpowiada poszczególnym pozycjom menu. Podczas poruszania się po menu symbole wskazują bieżący poziom menu.

Wskaźnik czasu treningu odpowiada 10 minutom ciągłego treningu.

Przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku wartość zostaje zwiększona o 1.

Przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku wartość zostaje zmniejszona o 1.

↑ Powrót na górę strony

Prosta obsługa (tylko jeden przycisk)

Przycisk komputera treningowego pełni różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej zostanie użyty.

Naciśnij przycisk w celu:

 • Wybrania trybu (EXE (ćwiczenie), FILE (zapis), ZONE (poziom), TIME (godzina), DATE (data), USER* (informacje o użytkowniku)).

 • Przejścia do następnego poziomu w trybie w FILE (zapis).

 • Zwiększenia wartości (jeśli wyświetlony jest symbol ). Naciśnięcie przycisku zwiększa wartość o jeden.

 • Zmniejszenia wartości (jeśli wyświetlony jest symbol ). Naciśnięcie przycisku zmniejsza wartość o jeden. Symbol minusa jest wyświetlany 2 sekundy po zwiększeniu wartości.

 • Zatwierdzenia wyboru/wybranej wartości po wyświetleniu komunikatu OK?.

* Dotyczy wyłącznie komputera treningowego Polar FT2.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu:

 • Powrotu do trybu wyświetlania czasu z każdego trybu oprócz trybu ćwiczeń. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż do momentu, gdy wyświetlony zostanie komunikat EXIT (wyjście).

 • Włączenia/wyłączenia alarmu docelowej wartości tętna w trybie ćwiczeń. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż zniknie symbol .

 • Włączenia podświetlenia w trybie wyświetlania czasu. Po aktywowaniu tej funkcji naciśnięcie przycisku w dowolnym trybie powoduje włączenie podświetlenia. Podświetlenie wyłącza się automatycznie po pięciu minutach od ostatniego naciśnięcia przycisku. Jeśli trening zostanie rozpoczęty przy włączeniu podświetlenia, pozostanie ono włączone do zakończenia treningu. Podczas treningu podświetlenie może zostać włączone za pomocą funkcji HeartTouch.

↑ Powrót na górę strony

Ustawienia

Ustawianie czasu

 1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk cztery razy. Wyświetlony zostanie komunikat TIME (Czas).

 1. Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat 12h (12 godz.) lub 24h (24 godz.) i zacznie migać.

  Naciśnij przycisk w celu wybrania formatu czasu.

 1. Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK? i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

Jeśli zdecydowałeś się na format czasu 12h (12 godz.), wybierz AM (przed południem) lub PM (po południu). Poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK?, i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

 1. Zaczekaj, aż wskaźnik godzinowy na wyświetlaczu zacznie migać.

  Kiedy wyświetlone zostaną znaki plusa i minusa, za pomocą przycisku ustaw właściwe wartości. Symbol minusa jest wyświetlany przez 2 sekundy po zwiększeniu wartości.

 1. Poczekaj, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik minutowy.

  Kiedy wyświetlone zostaną znaki plusa i minusa, za pomocą przycisku ustaw właściwe wartości. Symbol minusa jest wyświetlany przez 2 sekundy po zwiększeniu wartości.

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK? i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

Po ustawieniu czasu komputer treningowy powraca do trybu wyświetlania czasu.

Ustawianie daty

 1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk pięć razy. Wyświetlony zostanie komunikat DATE (data).

 1. Zaczekaj, aż wyświetlona zostanie wartość dla dnia (jeśli wybrano format 24-godzinny) lub miesiąca (jeśli wybrano format 12-godzinny) i zacznie ona migać.

  Kiedy wyświetlone zostaną znaki plusa i minusa, za pomocą przycisku ustaw właściwe wartości. Symbol minusa jest wyświetlany przez 2 sekundy po zwiększeniu wartości.

 1. Zaczekaj, aż wyświetlona zostanie wartość dla miesiąca (jeśli wybrano format 24-godzinny) lub dnia (jeśli wybrano format 12-godzinny) i zacznie ona migać.

  Kiedy wyświetlone zostaną znaki plusa i minusa, za pomocą przycisku ustaw właściwe wartości. Symbol minusa jest wyświetlany przez 2 sekundy po zwiększeniu wartości.

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK? i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

 1. Wyświetlony zostanie komunikat DAY (dzień), a u góry wyświetlacza zacznie migać wskaźnik dnia.

 1. Dni tygodnia prezentowane są na wyświetlaczu w sposób następujący:

  MON = Monday (poniedziałek), TUE = Tuesday (wtorek), WED = Wednesday (środa), THU = Thursday (czwartek), FRI = Friday (piątek), SAT = Saturday (sobota), SUN = Sunday (niedziela)

  Kiedy wyświetlony zostanie znak plusa, naciśnij przycisk w celu wybrania dnia tygodnia.

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK?, i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

Po ustawieniu daty komputer treningowy powraca do trybu wyświetlania czasu.

Ustawianie wieku*

* Dotyczy wyłącznie komputera treningowego Polar FT2.

 1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk sześć razy. Wyświetlony zostanie komunikat USER (informacje o użytkowniku).

 1. Zaczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat AGE (wiek).

 1. Cyfry oznaczające wiek zaczną migać. Zmień wartość za pomocą przycisku.

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK?, i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

  Wyświetlony zostanie komunikat ZONE SET (poziom ustawiony). Ustawione zostały graniczne wartości tętna odpowiednie do wieku. Górna granica tętna wynosi 85%, natomiast dolna – 65% maksymalnego tętna. Aby zmienić wartości graniczne odpowiednio do intensywności treningu w sposób opisany w rozdziale „Intensywność treningu”, zob. „Ustawianie zakresu i alarmu tętna docelowego”.

Po ustawieniu wieku komputer treningowy powraca do trybu wyświetlania czasu.

Ustawianie zakresu i alarmu tętna docelowego

Aby się upewnić, że ćwiczysz z odpowiednią intensywnością, ustaw wartości graniczne tętna docelowego oraz alarm przed rozpoczęciem ćwiczeń. Alarm włączy się po przekroczeniu wartości tętna docelowego. Dodatkowe informacje na temat granicznych wartości tętna oraz intensywności treningu – zob. 1. Zalety komputera treningowego Polar FT1/Polar FT2 .

Alarm docelowej wartości tętna ostrzega o wyjściu poza docelowy zakres tętna.

 1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk trzy razy. Wyświetlony zostanie komunikat ZONE (poziom).

 1. Następnie wyświetlony zostanie komunikat BEEP (sygnał dźwiękowy), a napis ON (wł.) lub OFF (wył.) zacznie migać. Naciśnij przycisk w celu wybrania opcji ON (aktywacja alarmu) lub OFF (dezaktywacja alarmu).

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK?, i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

Komputer treningowy FT2 automatycznie wyliczy docelowe wartości tętna dla Twojej grupy wiekowej, o ile wprowadziłeś swój wiek w ustawieniach użytkownika. Jednakże na tym ekranie możesz ręcznie ustawiać graniczne wartości tętna. W przypadku komputera treningowego FT1, wartości te należy ustawiać ręcznie.

(W celu pominięcia, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż wyświetlony zostanie komunikat EXIT (wyjście)).

Wyświetlony zostanie komunikat
 1. HIGH (górny). Zaczekaj, aż cyfry oznaczające górną wartość tętna docelowego zaczną migać.

  Ustaw wartość. Kiedy wyświetlony zostanie znak plusa, możesz zwiększyć wartość. Kiedy wyświetlony zostanie znak minusa, możesz zmniejszyć wartość. Znak minusa jest wyświetlany przez dwie sekundy po zwiększeniu wartości.

  Górna wartość tętna docelowego nie może być niższa niż dolna wartość tętna docelowego.

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK?, i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

Wyświetlony zostanie komunikat
 1. LOW (dolny). Zaczekaj, aż cyfry oznaczające dolną wartość tętna docelowego zaczną migać. Ustaw wartość.

 1. Po ustawieniu odpowiednich wartości poczekaj, aż wyświetlony zostanie komunikat OK? i naciśnij przycisk, aby zatwierdzić swój wybór.

Po zakończeniu ustawiania tętna docelowego komputer treningowy powraca do trybu wyświetlania czasu.

↑ Powrót na górę strony