BRUKSANVISNING

 

12. KUNDSERVICE

Skötsel och underhåll

Som med alla elektroniska enheter ska du vara aktsam när du använder Polar cykeldator. Informationen nedan kan hjälpa dig att uppfylla kraven för att garantin ska gälla och att ha nöje av din produkt i många år framöver.

Skötsel av produkten

Lossa sändaren från bältet i båda ändar efter användning. Rengör sändaren med vatten och mild tvållösning. Torka den med en mjuk handduk. Använd aldrig alkohol eller material med slipverkan (stålull eller kemikalier).

Skölj av bältet med vatten efter varje användning. Om du använder bältet mer än tre gånger i veckan, tvätta det i tvättmaskin i 40°C minst var tredje vecka. Använd gärna tvättpåse. Blötlägg det inte och använd inte tvättmedel med blekmedel eller mjukmedel. Bältet får inte kemtvättas eller blekas.

Tvätta bältet före långvarig förvaring och alltid när det använts i poolvatten med hög klorhalt. Bältet får inte centrifugeras eller strykas. Lägg aldrig sändaren i tvättmaskin eller torkskåp! Torka och förvara bältet och sändaren åtskilda.

Förvara din cykeldator, sändare, kadens- och effektsensor kallt och torrt. Förvara dem inte i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (en blöt handduk). Cykeldatorn, sändaren och sensorerna är vattenresistenta, och kan användas när det regnar. Om du vill se till att cykeldatorn, hastighets- och kadenssensorerna* förblir vattentäta ska du inte tvätta dem med högtryckstvätt eller sänka ned dem i vatten. Utsätt inte för direkt solljus under längre perioder.

Håll cykeldatorn ren. Rengör cykeldatorn och sensorerna med en mild tvållösning, och skölj dem i rent vatten. Sänk inte ned dem i vatten. Torka dem försiktigt med en mjuk handduk. Använd aldrig alkohol eller material med slipverkan, exempelvis stålull eller kemikalier.

Se till att cykeldatorn, hastighets- och kadenssensorerna inte utsätts för hårda slag eftersom detta kan skada sensorenheterna.

* Tillbehörssensorer.

Service

Om din Polar cykeldator kräver service under den första tvååriga garantiperioden rekommenderar vi att den utförs av ett auktoriserat Polar-servicecenter. Garantin täcker inte skador och följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Mer information finns i Internationell Polar Garanti.

För mer information om kundservice, se Polar Servicekort eller www.polar.fi.

Byta batterier

Låt ett auktoriserat Polar-servicecenter byta batteriet. Undvik att öppna det förseglade batterilocket. Om du ändå väljer att byta batteriet själv följer du noga instruktionerna på nästa sida.

Om du själv byter batterier i cykeldatorn och sändaren, följ noga instruktionerna i Byte av cykeldatorns batteri. Byte av cykeldatorns batteri.. Instruktionerna gäller för alla batterier.

Om du vill att Polar ska byta batterierna, ta kontakt med en auktoriserad Polar-serviceverkstad.

Byte av cykeldatorns batteri.

För att du ska kunna byta cykeldatorns batteri behöver du ett mynt och ett nytt batteri (CR 2354).

 1. Använd ett mynt för att öppna batterilocket genom att trycka lätt och samtidigt vrida moturs .

 2. Ta bort batterilocket. Batteriet sitter fast i locket, som lyfts försiktigt. Ta ur batteriet och sätt i ett nytt. Var försiktig så att du inte skadar kontakterna på locket.

 3. Placera batteriets pluspol (+) mot locket och den negativa polen (-) mot cykeldatorn.

 4. Batterilockets tätningsring sitter också fast i locket. Byt ut tätningsringen om den är skadad.Innan du stänger batterilocket kontrollerar du att tätningsringen inte är skadad, och att den sitter ordentligt fast i skåran.

 5. Sätt batterilocket på plats, och vrid locket medurs med ett mynt till läget CLOSE. Se till att locket är ordentligt stängt!

 

Batteriet tar slut fortare om du använder bakgrundsbelysningen ofta. Vid kall väderlek kan indikatorn för låg batterinivå visas och sedan försvinna igen när du kommer in i en varmare omgivning. För att batterilocket ska hålla så länge som möjligt ska du bara öppna det när du behöver byta batteri. Vid batteribyte ska du kontrollera att förseglingsringen inte är skadad och byta ut den om den är det. Batterisatser med förseglingsringar finns att köpa hos välsorterade Polar-återförsäljare samt auktoriserade Polar-serviceverkstäder. I USA och Kanada finns förseglingsringar endast att köpa hos auktoriserade Polar-serviceverkstäder.

Förvara batterierna på behörigt avstånd från barn. Om batterierna sväljs, kontakta läkare omedelbart. Batterierna ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Batterier i hastighetssensorn och kadenssensorn

Kontakta ett auktoriserat Polar Service Center när batterierna tar slut, så får du en ny hastighetssensor eller kadenssensor. De kommer också att testa sensorn när batteriet har bytts ut.

Batteriet i Power Output Sensor

Information om hur batteriet ska bytas finns i den separata bruksanvisningen för Power Output W.I.N.D. Sensor.

Säkerhetsföreskrifter

Störningar under träning

Elektromagnetiska störningar och träningsutrustning.

Störningar kan inträffa i närheten av högspänningsledningar, trafikljus, elledningar för tågtrafik, spårvagnar, tv-apparater, bilmotorer, cykeldatorer, vissa motordrivna träningsutrustningar, mobiltelefoner och elektriska säkerhetsgrindar. Mikrovågsugnar och WLAN-basstationer kan också orsaka störningar under träning med CS600. Undvik instabila mätvärden genom att hålla dig på avstånd ifrån möjliga störningskällor.

Motionsutrustning med elektroniska eller elektriska komponenter, t.ex. lysdioder, motorer och elektriska bromsar, kan ge upphov till störningar. För att lösa dessa problem kan du prova följande:

 1. Ta bort sändarbältet från bröstkorgen och använd träningsutrustningen som vanligt.

 2. Flytta runt cykeldatorn tills du hittar en plats där inte strövärden visas eller hjärtsymbolen blinkar. Störningarna är ofta starkast alldeles framför utrustningens displaypanel medan vänster och höger sida av displayen är relativt fria från störningar.

 3. Sätt tillbaka sändaren på bröstkorgen och håll mottagaren så mycket som möjligt i det störningsfria området.

Om cykeldatorn fortfarande inte fungerar med träningsutrustningen, kanske det är för mycket elektriska störningar i området för att trådlös pulsmätning ska kunna utföras.

Minimera riskerna vid träning

Träning kan innebära vissa risker. Innan du börjar träna regelbundet bör du besvara följande frågor angående ditt hälsotillstånd. Om du svarar ja på någon av frågorna, rekommenderar vi att du uppsöker läkare innan du påbörjar något träningsprogram.

 • Har du avstått från att träna under de senaste 5 åren?

 • Har du högt blodtryck eller högt kolesterolvärde?

 • Har du några symtom på sjukdom?

 • Tar du några mediciner för högt blodtryck eller hjärtsjukdom?

 • Har du tidigare haft problem med andningen?

 • Återhämtar du dig efter allvarlig sjukdom eller medicinsk behandling?

 • Använder du pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet?

 • Röker du?

 • Är du gravid?

Observera att förutom intensitetsnivån i träningen kan medicinering för hjärtproblem, blodtryck, psykologiska tillstånd, astma, andning etc., såväl som vissa energidrycker, alkohol samt nikotin också påverka hjärtfrekvensen.

Det är viktigt att du lyssnar på kroppens reaktioner vid fysisk träning. Om du upplever plötslig smärta eller känner dig trött på en viss intensitetsnivå, rekommenderar vi att du avbryter träningen eller övergår till en lugnare intensitet.

Information till personer med pacemaker, defibrillator eller andra typer av elektroniska implantat. Personer som har pacemaker använder Polar cykeldator på egen risk. Vi rekommenderar därför alltid en konditionstest under läkarövervakning före användning. Avsikten med testen är att man ska kunna försäkra sig om att pacemakern och Polar cykeldator kan användas samtidigt på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Om du har någon form av kontaktallergi eller om du misstänker en allergisk reaktion bör du kontrollera de material som produkten innehåller dessa beskrivs i Tekniska specifikationer. För att undvika allergiska reaktioner mot sändaren kan du bära den utanpå en tröja, men fukta tröjan ordentligt under elektroderna för att få felfri funktion.

En kombination av fukt och slitage kan orsaka att svart färg från sändarbältets yta lossnar och missfärgar ljusa klädesplagg. Om du använder insektsmedel på huden bör du se till att det inte kommer i kontakt med sändarbältet.

Teknisk specifikation

Cykeldator

Cykeldatorn är en laserprodukt i klass 1

 

Batterilivslängd:

Ungefär 1 år (1 tim/dag, 7 dagar i veckan)

Batteri:

CR 2354

Förseglingsring:

O-ring 20,0 x 1,0 Material: silikon

Arbetstemperatur:

-10 °C till +50 °C

Material: Termoplastisk polymer

Noggrannhet:

Bättre än ± 0,5 sekunder/dag vid en temperatur av 25 °C.

Pulsmätningens tillförlitlighet:

± 1 % eller 1 slag/minut, beroende på vilket som är störst. Definitionen avser stabila förhållanden.

Pulsmätningsområde:15-240

Visningsområde för aktuell hastighet:

0–127 km/tim eller 0–75 miles/h

Visningsområde för höjd:

-550 m … +9000 m / -1800 fot … +29500 fot

Höjdnoggrannhet:

5 m / 20 fot

Cykeldatorns maxvärden

Maximalt antal filer:

99 st

Maximal träningstid/fil:

99 tim 59 min 59 sek

Maximalt antal varvtider/fil:

99 st

Totalsträcka:

999 999 km / 621370 mi

Total träningstid

9999 tim 59 min 59 sek

Totalt antal kalorier:

999 999 kcal

Totalt antal träningspass:

9 999 st

Total stigning:

304 795 m

Sändare

WearLink W.I.N.D.- sändarens batterilivslängd:

Ungefär 2 år (1 tim/dag, 7 dagar/vecka)

Batteri:

CR2025

Förseglingsring:

O-ring 20,0 X 1,0; material: silikon

Arbetstemperatur:

-10 °C till +40 °C

Material i sändare:

Polyamid

Material i bälte:

Polyuretan/ Polyamid/ Polyester/ Elastan/ Nylon

Polar WebLink med IrDA-kommunikation, Polar ProTrainer 5™

Systemkrav:

PC

 

Windows® 2000/XP (32bit)

 

IrDA-kompatibel port (extern IrDA-enhet eller en intern Ir-port)

 

Dessutom måste din dator ha en Pentium II 200 MHz-processor eller snabbare, en skärm med SVGA eller högre upplösning, 50 MB hårddiskutrymme och en CD-rom-enhet.

Polar cykeldator visar dina prestationsindikatorer. Den visar nivån på fysisk ansträngning och intensitet under träningens gång. Den mäter också hastighet och sträcka när du cyklar med en Polar Hastighetssensor. Polar Kadenssensor är utvecklad för att mäta trampfrekvens när du cyklar. Polar Power Sensor är utvecklad för att mäta effektutvecklingen när du cyklar. Den är inte avsedd för några andra användningsområden.

Polar cykeldator bör inte användas för inhämtning av miljöfaktorer som kräver yrkesmässig eller industriell precision. Den bör inte heller användas för att inhämta värden under aktiviteter uppe i luften eller under vatten.

Vattenresistensen hos Polars produkter har testats i enlighet med den internationella standarden ISO 2281. Produkterna är indelade i tre olika kategorier beroende på deras vattenresistens. Leta reda på vattenresistenskategorin på baksidan av din Polar-produkt och jämför med tabellen nedan. Observera ett dessa definitioner inte nödvändigtvis gäller för produkter från andra tillverkare.

Märkning på baksidan

Vattenstänk, svett, regndroppar etc.

Bad och simning

Dyk med snorkel (utan lufttuber)

Dykning (med lufttuber)

Typ av vattenresistens

Water resistant

x

 

 

 

Vattenstänk, regndroppar etc.

Water resistant 50m

x

x

 

 

Minimikrav för bad och simning*.

Water resistant 100m

x

x

x

 

För regelbunden användning i vatten men inte vid dykning med tuber

*Dessa egenskaper gäller också för Polar WearLink W.I.N.D. sändare, som är märkta Water resistant 30 m.

Vanliga frågor och svar

Vad gör jag om

...batterisymbolen och Battery low (låg batterinivå) visas?

Det första tecknet på att batteriet håller på att ta slut är att batteriindikatorn visas. Men symbolen kan visas när det är kallt. Symbolen försvinner så fort du kommer in i normal temperatur. När symbolen visas ljuder cykeldatorn och bakgrundsbelysningen släcks. Mer information om hur man byter batteri finns i Skötsel och underhåll .

...jag inte vet var jag befinner mig i menyn?

Håll in STOPP tills klockslaget visas.

...inget händer när jag trycker på knapparna?

Nollställ cykeldatorn genom att samtidigt trycka på alla sidoknappar i 2 sekunder. Efter nollställningen, tryck på den röda knappen, Start with bike settings visas. Du kan antingen godkänna cykelinställningarna med OK eller ändra cykelinställningarna. Då visas Basic Settings. Ställ in klockslag och datum, övriga inställningar har sparats. Mer information finns i Grundinställningar och Mäta hjulstorlek. Om du inte vill ändra resten av inställningarna kan du hoppa över dem genom att trycka på och hålla kvar STOPP. All träningsdata har sparats.

…cykeldatorn inte mäter kaloriförbrukningen?

Förbrukade kalorier beräknas bara när du bär sändaren och alla grundinställningar är korrekt gjorda. Mer information finns i Grundinställningar.

...en annan person med cykeldator eller pulsmätare orsakar störningar?

Se Säkerhetsföreskrifter.

...de avlästa pulsvärdena är instabila, extremt höga eller visar noll (00)?

 • Se till att cykeldatorn inte befinner sig längre bort än 40 m från sändaren.

 • Kontrollera att sändarbältet inte lossnat under träningen.

 • Kontrollera att insydda elektrodytor i klädesplagg sitter åt och inte glappar.

 • Kontrollera att sändarens/klädesplaggets elektrodytor är fuktiga.

 • Kontrollera att sändarbältet/klädesplagget är rent.

 • Kontrollera att det inte finns någon annan pulssändare inom 40 meters avstånd.

 • Starka elektromagnetiska signaler kan ge upphov till instabila värden. Mer information finns i Säkerhetsföreskrifter.

 • Om den instabila avläsningen fortsätter trots att du flyttat dig bort från störningskällan, sakta ned farten och kontrollera pulsen för hand. Om den stämmer överens med det höga värdet på displayen kan du ha drabbats av hjärtarytmi. Oftast är det inte farligt att drabbas av hjärtarytmi, men du bör ändå uppsöka läkare.

 • Du kan ha drabbats av hjärtproblem. Kontakta i så fall en läkare.

Check WearLink ! visas och din cykeldator kan inte hitta din pulssignal?

 • Se till att cykeldatorn inte befinner sig längre bort än 40 m från sändaren.

 • Kontrollera att sändarbältet inte lossnat under träningen.

 • Kontrollera att insydda elektrodytor i klädesplagg sitter åt och inte glappar.

 • Kontrollera att sändarens/klädesplaggets elektrodytor är fuktiga.

 • Kontrollera att elektroderna på sändarbältet/klädesplagget är rena och att de inte är skadade.

 • Om pulsmätningen inte fungerar med klädesplagget, prova med WearLink-bältet istället. Om pulsmätningen fungerar med WearLink- bältet är problemet troligtvis relaterat till klädesplagget. Vänligen kontakta tillverkaren/försäljaren av aktuellt plagg.

 • Om du har provat ovanstående åtgärder, och meddelandet fortfarande visas och pulsmätningen inte fungerar, kan det vara batteriet i sändaren som är slut. Mer information finns i Skötsel och underhåll .

New WearLink found. Teach new WearLink? visas?

Om du köpt en ny sändare som tillbehör måste den programmeras in på cykeldatorn. Mer information finns i Lägga till en ny sändare..

Om sändaren du använder fanns med i produktpaketet och denna text visas på displayen, kan det vara så att din cykeldator fångar upp signaler från en annan sändare. Om så är fallet, kontrollera at du bär din egen sändare, att elektroderna är fuktade och att sändarbältet inte lossnat. Om meddelanden ändå visas är batteriet i din sändare slut. Mer information finns i Skötsel och underhåll

Check Speed! visas?

Mer information finns i bruksanvisningen till Speed Sensor W.I.N.D.

Check Power! visas?*

Kontrollera att effektsensorns funktion aktiverats i cykeldatorn. Om den aktiverats ska cykelsymbolen visas på datorn. Se till att effektsensorn sitter rätt. Batterierna till din effektsensor kan vara tomma. Mer information finns i bruksanvisningen till effektsensorn (Power Output).

...Teach new sensor? visas?

Om du har köpt en ny Polar WearLink W.I.N.D., Polar Cadence Sensor W.I.N.D.* eller Polar Power Sensor W.I.N.D.* som tillbehör, måste den programmeras in på cykeldatorn. Mer information finns i Använda ett nytt tillbehör.

...höjden hela tiden ändras trots att jag inte rör mig?

Cykeldatorn omvandlar uppmätt lufttryck till en höjdangivelse. Därför kan väderförändringar orsaka förändringar i höjdangivelser.

…höjdangivelsen är felaktig?

Din höjdmätare kan visa fel höjd om den utsätts för starka störningar, som starka vindar eller luftkonditionering. Om så är fallet, prova att kalibrera höjdmätaren. Om höjdangivelserna hela tiden är felaktiga kan det finnas smuts i lufttryckskanalerna. Skicka i så fall cykeldatorn till en Polar-serviceverkstad.

...Memory low visas?

Memory low visas när det finns ca 1 timme kvar i minnet. När hela minnet har förbrukats visas Memory full. För att frigöra minne förs träningsdata över till programvaran Polar ProTrainer 5, och raderas från cykeldatorns minne.

*Tillbehörssensor krävs.

Internationell Polar Garanti

 • Den internationella Polar-garantin är utfärdad av Polar Electro Inc. för de kunder som har inköpt denna produkt i USA eller Kanada. Den internationella Polar-garantin är utfärdad av Polar Electro Oy för de kunder som har inköpt denna produkt i annat land.

 • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy garanterar den ursprunglige kunden/köparen av denna produkt att produkten är fri från produktions- och materialfel i två år från inköpsdatum.

 • Vänligen behåll kvitto/faktura eller ifyllt garanti-/servicekort som är bevis för ditt inköp!

 • Garantin täcker inte batterier, skador orsakade av felaktigt användande, ovarsamhet, olyckor eller då föreskrifterna i bruksanvisningen inte uppfylls, felaktigt underhåll, kommersiellt användande, spräckta eller trasiga boetter/höljen eller spännband.

 • Garantin täcker inte skador, förluster, kostnader eller utgifter; vare sig direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av eller relaterade till produkten. Under garantiperioden kommer produkten antingen att repareras eller bytas ut vid ett auktoriserat servicecenter utan kostnad. Reklamation av produkter inköpta i USA eller Kanad skall returneras till Polar Electro Inc., USA. Produkter inköpta i EU-land eller övriga världen, med undantag av USA/Kanada, kan returneras till valfritt Polar Servicecenter.

 • Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämpbara nationella eller lokala lagar, eller konsumentens rättigheter så som de är fastslagna i gällande försäljningsavtal.

Denna produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEC. Tillämplig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.

Den överkorsade papperskorgen visar att Polars produkter är elektroniska enheter och omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG samt EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Dessa produkter ska alltså kasseras separat i EU-länderna. Polar uppmanar dig att minimera möjliga effekter av avfall på miljö och människors hälsa även utanför Europeiska unionen, genom att följa lokala avfallsbestämmelser och, då det är möjligt, utnyttja särskild insamling av elektronisk utrustning.

Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2000-certifierat företag.

Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.

Med ensamrätt. Ingen del av denna bruksanvisning får användas eller kopieras utan skriftligt tillstånd från Polar Electro Oy. Namn och logotyper som märkts med en™symbol i denna bruksanvisning eller på förpackningen till denna produkt är varumärken tillhörande Polar Electro Oy, med undantag för Sound Blaster, som är att varumärke tillhörande Creative Technology, Ltd. Namn och logotyper som märkts med symbolen ® i denna bruksanvisning eller på förpackningen till denna produkt är registrerade varumärken från Polar Electro Oy, utom Windows som är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Polar ansvarsfriskrivning

 • Innehållet i bruksanvisningen är endast avsedd som information till kunden. Produkten som beskrivs i bruksanvisningen kan komma att ändras utan förvarning på grund av tillverkarens kontinuerliga utvecklingsprogram.

 • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ger inga garantier vad gäller denna bruksanvisning eller de produkter som beskrivs häri.

 • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy kan inte hållas ansvarig för några skador, förluster, kostnader eller utgifter; vare sig direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till användandet av detta material eller de produkter som beskrivs häri.

Produkten skyddas av ett eller flera av följande patent:

FI68734, US4625733, DE3439238, GB2149514, HK81289, FI110303, WO96/20640, EP 0748185, US6104947, FI112028, EP 0984719, US 6361502, FI 111801, US 6418394, EP1124483, WO9855023, US6199021, US6356848, FI114202, US 6537227, FI110915, FI 113614.

Andra patent är sökta.

Tilverkad av:

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

17931876.00 SWE B