Du är här: Viktig information

Viktig information

Specifikationer

Batteri: 3 x AAA 1,5V alkaliska batterier

Maximal viktkapacitet 180 kg

Upplösning för visning av vikt: 0,1 kg

Drifttemperatur: 0 °C till 45 °C

Byta batterier

Polar Balance-vågen har tre AAA 1,5V alkaliska batterier Använd de medföljande batterierna. När du behöver byta dem ska du inte använda uppladdningsbara batterier och inte heller blanda gamla och nya batterier.

 1. Öppna batteriluckan och ta ur de gamla batterierna.
 2. Placera de nya batterierna på plats så att de + (positiva) och - (negativa) ändarna hamnar rätt.
 3. Stäng luckan.

Kontrollera av säkerhetsskäl att du använder rätt batterityp.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Servicecenter utför service, utöver batteribyte. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. För kontaktinformation och adresser till Polar Servicecenter, besök www.polar.com/support och landsspecifika webbsidor.

Säkerhetsföreskrifter

Polar-produkter (träningsenheter, aktivitetsmätare och tillbehör) är utformade för att ange nivån av fysisk ansträngning och återhämtning under och efter träningspasset. Polar träningsenheter och aktivitetsmätare mäter puls och/eller din aktivitet. Polar träningsenheter med en integrerad GPS visar hastighet, sträcka och plats. Med ett kompatibelt Polar-tillbehör visar Polar träningsenheter hastighet och sträcka, kadens, plats och uteffekt. Se www.polar.com/sv/produkter/accessoarer för en lista över kompatibla tillbehör. Polar träningsenheter med en barometrisk trycksensor mäter höjd och andra variabler. Ingen annan användning avses. Polar träningsenhet ska inte användas för att erhålla miljömätningar som kräver professionell eller industriell precision.

Minimera riskerna under träning: Träning kan medföra vissa risker. Innan du börjar träna regelbundet rekommenderar vi att du besvarar följande frågor angående ditt hälsotillstånd. Om du svarar ja på någon av dessa frågor rekommenderar vi att du kontaktar en läkare innan du börjar träna.

 • Har du varit fysiskt inaktiv de senaste 5 åren?
 • Har du högt blodtryck eller högt kolesterolvärde?
 • Tar du något läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsjukdom?
 • Har du tidigare haft problem med andningen?
 • Har du några symtom på sjukdom?
 • Återhämtar du dig efter en allvarlig sjukdom eller medicinsk behandling?
 • Använder du en pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet?
 • Röker du?
 • Är du gravid?

Observera att förutom träningsintensitet kan även läkemedel för hjärtsjukdomar, blodtryck, psykologiska tillstånd, astma, andningsproblem osv., samt vissa energidrycker, droger, alkohol och nikotin påverka pulsen. Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler när du tränar. Om du upplever plötslig smärta eller känner dig extremt trött när du tränar, rekommenderar vi att du avbryter träningen eller övergår till en lugnare intensitet.

Obs! Om du bär pacemaker eller annan implanterad elektronisk enhet kan du använda Polar-produkter. I teorin ska Polar-produkter inte kunna interferera med pacemakers. Inga rapporter föreligger heller som visar att någon någonsin upplevt en sådan interferens. Vi kan emellertid inte garantera att alla våra produkter passar till alla pacemakers eller andra implantat på grund av det stora antalet implantat på marknaden. Om du känner dig osäker eller upplever ovanliga känslor när du använder produkter från Polar ska du kontakta din läkare eller tillverkaren av ditt elektroniska implantat för råd och anvisningar.

Om du har någon form av kontaktallergi eller om du misstänker en allergisk reaktion p.g.a. användning av produkten, bör du kontrollera de material som anges i Tekniska specifikationer. I händelse av hudreaktion ska du sluta använda produkten och kontakta din läkare.

Den kombinerade effekten av fukt och intensiv skavning kan leda till att en svart färg avges från pulssensorns yta, vilket eventuellt kan orsaka fläckar på ljusa kläder. Det kan också göra att en mörkare färg avges från kläderna som kan fläcka ner träningsenheter med ljusare färg. För att hålla träningsenheter med ljusare färg i gott skick i många år framöver bör du se till att de kläder du bär under träning inte färgar av sig. Om du använder parfym eller insektsmedel på huden måste du se till att det inte kommer i kontakt med träningsenheten eller pulssensorn.

Om du tränar i kyla (-20 °C till -10 °C) rekommenderar vi att du bär träningsenheten under ärmen på jackan, direkt på huden.

Störningar kan inträffa nära elektriska enheter och WLAN-basstationer. Undvik felaktiga registreringar eller avläsningar genom att hålla dig på avstånd från möjliga störningskällor. Mer information finns på www.polar.com/support.

Begränsad internationell Polar-garanti

 • Polar Electro Oy utfärdar en begränsad internationell garanti för Polarprodukter. För produkter som har sålts i USA eller Kanada utfärdas garantin av Polar Electro, Inc.
 • Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterar den ursprungliga konsumenten/köparen av Polar-produkten att produkten kommer att vara fri från defekter i material eller utförande under två (2) år från inköpsdatumet, med undantag av armband av silikon eller plast, som omfattas av en garantiperiod på ett (1) år från inköpsdatumet.
 • Garantin täcker inte vanligt slitage av batteriet, eller annat normalt slitage, skador p.g.a. felaktig användning, missbruk, olyckor eller icke efterlevnad av försiktighetsåtgärderna, felaktigt underhåll, kommersiell användning, spruckna, trasiga eller repade glas/displayer, textil- eller läderarmband, det elastiska bältet (t.ex. pulssensor, bröstbälte) och Polar-kläder.
 • Garantin täcker inte heller några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till produkten.
 • Garantin täcker inte produkter som har köpts i andra hand.
 • Under garantiperioden repareras eller ersätts produkten på valfri auktoriserad Polar Central Service, oavsett i vilket land produkten köptes.
 • Garantin som utfärdats av Polar Electro Oy/Inc. påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter under tillämpliga gällande nationella lagar eller delstatslagar, eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren, med avseende på försäljningsavtalet.
 • Du bör behålla inköpskvittot som ett inköpsbevis!
 • Garantin med avseende på alla produkter begränsas till de länder där produkten ursprungligen marknadsfördes av Polar Electro Oy/Inc.

Tillverkad av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, www.polar.com.

Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2015 certifierat företag.

© 2021 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Med ensamrätt. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy.

Namn och logotyper i denna bruksanvisning eller i förpackningen till denna produkt är varumärken som tillhör Polar Electro Oy. Namn och logotyper märkta med en ®-symbol i denna bruksanvisning eller i förpackningen till denna produkt är varumärken som tillhör Polar Electro Oy. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation och Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Bluetooth ®-märket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Polar Electro Oy är under licens.

Denna produkt uppfyller direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den relevanta försäkran om överensstämmelse och andra produktföreskrifter finns att tillgå för varje produkt på www.polar.com/sv/gallande_bestammelser.

Den överkorsade papperskorgen visar att Polars produkter är elektroniska enheter och omfattas av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2012/19/EU om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Batterier och ackumulatorer som används i produkter omfattas av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2013/56/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer. Dessa produkter och batterier/ackumulatorer som finns i Polars produkter ska därför kasseras separat i EU-länderna. Polar uppmanar dig att minimera möjliga effekter av avfall på miljö och människors hälsa även utanför Europeiska unionen, genom att följa lokala avfallsbestämmelser och, då det är möjligt, utnyttja särskild insamling av elektronisk utrustning för produkter och särskild insamling av batterier och ackumulatorer för batterier och ackumulatorer.

Ansvarsfriskrivning

 • Materialet i denna användarhandbok tillhandahålls endast i informationssyfte. Produkterna som beskrivs kan komma att ändras utan föregående meddelande, på grund av tillverkarens kontinuerliga utvecklingsprogram.
 • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ger inga garantier vad gäller denna användarhandbok eller de produkter som beskrivs häri.
 • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy har inget ansvar för skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till användandet av detta material eller de produkter som beskrivs häri.

Namn och logotyper i denna bruksanvisning eller i förpackningen till denna produkt är varumärken som tillhör Polar Electro Oy. Namn och logotyper märkta med en ®-symbol i denna bruksanvisning eller i förpackningen till denna produkt är varumärken som tillhör Polar Electro Oy. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation och Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth®-märket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Polar Electro Oy sker under licens.

1.2 SV 1/2021